Belangrijke wijziging Pensioenfonds ING

(09-01-2014)

Vandaag is het voornemen bekend gemaakt om de financiering van de indexatieverplichtingen van ING over te dragen aan Pensioenfonds ING. Daarnaast worden de bestaande bij- en terugstortverplichtingen tussen ING en het fonds beëindigd.

Anders dan bij de meeste pensioenfondsen in Nederland, worden de verhogingen van de pensioenen van pensioengerechtigden en (oud-)medewerkers van ING bij Pensioenfonds ING (hierna: het fonds) gefinancierd door ING. Indien daar zwaarwegende redenen voor zijn, kan ING beslissen om middelen niet of niet volledig ter beschikking te stellen. De manier waarop de financiering van de verhogingen bij ING is geregeld is bijzonder: doorgaans is een pensioenfonds zelf verantwoordelijk voor het financieren van deze verhogingen.

De onderhandelingen en het resultaat
Delegaties van CNV Dienstenbond, De Unie, FNV Finance, het fonds en ING hebben onderhandeld over de financiële onafhankelijkheid van het fonds, met deelname van een delegatie van Vereniging Senioren ING (VSI) en de Centrale Ondernemingsraad (COR). Vanwege de regels waaraan ING zich als beursgenoteerd bedrijf moet houden kon het overleg helaas niet in de openbaarheid plaatsvinden. Uiteindelijk heeft onder andere het gezamenlijk belang van vooruitzicht op een goed pensioen voor (oud-)medewerkers en pensioengerechtigden tot dit resultaat geleid.

De onderhandelingen hebben ertoe geleid dat de onderhandelingsdelegaties van de vakorganisaties, het fonds en ING het eens zijn geworden over een voorgenomen de financiële onafhankelijkheid van het fonds. De vertegenwoordigingen van VSI en COR steunen dit.

Voornaamste afspraken

  • De belangrijkste afspraak die nu is gemaakt, is dat ING niet langer verantwoordelijk is voor het betalen van de jaarlijkse verhoging (toeslagverlening, ook bekend als indexatie) van de tot eind 2013 opgebouwde pensioenen. Daarnaast worden de bestaande bij- en terugstortverplichtingen tussen ING en het fonds beëindigd.

  • De indexaties over 2014 worden toegekend. Afgesproken is dat ING deze indexaties nog volledig voor zijn rekening neemt.

Het fonds ontvangt voor bovengenoemde twee afspraken een vergoeding van € 709 miljoen, waarbij rekening is gehouden met de (financiële) risico’s die gepaard gaan met toekomstige indexaties.

  • Vanaf 1 januari 2015 zijn de toekomstige loonindexaties voor de werknemers en de arbeidsongeschikten* afhankelijk van de financiële positie van het fonds en daarmee dus voorwaardelijk geworden. Dit geldt voor de bij het fonds opgebouwde pensioenaanspraken tot eind 2013. Als compensatie voor deze verandering hebben ING en de vakorganisaties afgesproken een extra bedrag van € 170 miljoen aan het fonds beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt binnen het fonds in een aparte reserve ondergebracht: mocht het fonds in enig jaar geen volledige loonindexatie kunnen toekennen, dan kan uit deze reserve een aanvulling op de indexaties voor werknemers en arbeidsongeschikten* worden gegeven.

    * Die hiervoor in aanmerking komen.

Klik hier voor het volledige onderhandelingsresultaat.

Nog geen definitief besluit
Het onderhandelingsresultaat is nog geen definitief besluit. Zo is de Deelnemersraad van het fonds gevraagd advies over het onderhandelingsresultaat uit te brengen. De leden van de vakorganisaties moeten instemmen met het onderhandelingsresultaat. De delegaties van VSI en COR dienen hun steun voor het bereikte onderhandelingsresultaat te laten bekrachtigen door het voltallige bestuur van VSI en de volledige COR.

De uitkomsten van al deze raadplegingen zijn begin maart 2014 bekend. Bij een definitief besluit is de financiële onafhankelijkheid van het fonds vanaf dan een feit.

Meer informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over wat de financiële onafhankelijkheid van het fonds voor u betekent. Heeft u een vraag? Kijk dan in de lijst met veelgestelde vragen.
Staat uw vraag daar niet tussen? Dan kunt u uw vraag mailen aan ons Pensioenloket pensioenloket@pensioenfondsing.nl. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk beantwoorden.