Begrippen

Bekijk hier de begrippen en uitleg van woorden die gebruikt worden bij de uitleg van uw pensioen.
A
 • Aandeel

  Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. De waarde van aandelen wordt bepaald door de beurskoers op de effectenbeurs.

 • ABTN

  Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. Dit noemen we ook wel het bedrijfsplan. Geeft de centrale criteria aan op basis waarvan het (financieel) beleid van een pensioenfonds wordt gevoerd.

 • Actuaris

  Iemand die inschattingen doet over de kans dat bepaalde risico's zich in de toekomst voor zullen doen. Berekent onder andere de dekkingsgraad en adviseert het Bestuur van het Fonds over pensioenbeleid.

 • Afkoop

  In een aantal situaties kan het Fonds uw pensioen in één keer aan u uitkeren. Bijvoorbeeld als u uit dienst bent of met pensioen gaat.

 • AFM

  Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt toezicht op pensioenuitvoerders, op basis van twee wetten: de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

 • ALM-studie

  De pensioenverplichtingen veranderen door onder andere cao-salarisstijgingen, verhoging van de ingegane pensioenen (toeslagverlening of indexatie) en demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing. Die veranderingen worden berekend in een zogenoemde een Asset Liability Management (ALM-)studie.

  De ALM-studie is bedoeld om inzicht te krijgen in de onderlinge afhankelijkheden en verhoudingen in de ontwikkeling van de rechten en verplichtingen van een pensioenfonds. De ALM moet resulteren in de formulering van een strategisch beleggingsbeleid.

 • Anticumulatie

  Ná de ingang van uw ouderdomspensioen kunnen uw uitkering van de WAO/WIA(-hiaatverzekering) en uw ouderdomspensioen samen hoger zijn dan uw WAO/WIA(-hiaatverzekering) en uw arbeidsongeschiktheidspensioen bij elkaar vóór uw pensioeningang. Afhankelijk van uw situatie kan Pensioenfonds ING het arbeidsongeschiktheidspensioen verlagen na de ingang van uw ouderdomspensioen. Dit noemen we anticumulatie.

 • Anw

  Afkorting voor Algemene nabestaandenwet. Dit is een uitkering die uw partner mogelijk ontvangt van de overheid als u komt te overlijden.

   

 • AOW

  Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Die kunt u beschouwen als een basisinkomen. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Heeft u in het buitenland gewoond dan kan er een korting plaatsvinden op uw AOW. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW namens de overheid uit.

 • Arbeidsongeschiktheidspensioen

  Een uitkering voor een werknemer die arbeidsongeschikt is.

B
 • Beleggen

  Geld investeren op de financiële markten.

 • Beleggingsbeleid

  Pensioenfonds ING (het Fonds) belegt de pensioenpremie. Dit probeert het Fonds zo goed en zorgvuldig mogelijk te doen. Hoe het Fonds belegt, staat in ons beleggingsbeleid.

 • Beleidsdekkingsgraad

  De gemiddelde DNB-dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

   

 • Bestemmingsreserve

  De bestemmingsreserve is een speciale reserve voor werknemers van ING Bank en NN Group ter compensatie voor de overgang van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke toeslagverlening bij de financiële onafhankelijkheid van het Fonds per 2014. Mocht het vermogen van het Fonds in enig jaar ontoereikend zijn voor (volledige) verhoging, dan wordt uit deze bestemmingsreserve een aanvulling gegeven op de toeslagverlening voor huidige medewerkers en een deel van de arbeidsongeschikten, zolang zij in dienst blijven van ING Bank of NN Group respectievelijk arbeidsongeschikt zijn. ING heeft in 2014 een bedrag van € 170 miljoen aan het Fonds beschikbaar gesteld voor de bestemmingsreserve. De reserve wordt verhoogd/verlaagd met het rendement van het Fonds. De actuele hoogte van de bestemmingsreserve is te vinden in het laatste Kwartaalbericht van het Fonds.

 • Bijzonder partnerpensioen

  Pensioen voor uw ex-partner als u komt te overlijden.

 • BRP

  Basisregistratie voor persoonsgegevens.

 • Bruto pensioenregeling

  Bij een bruto pensioenregeling zijn de pensioenen bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat u premies en belasting over de uitkeringen verschuldigd bent.

 • BSN

  Afkorting voor burgerservicenummer. Het BSN is een uniek persoonsnummer van de overheid.

C
 • Compliance

  Toezicht op de naleving van wettelijke regels en regels die het Fonds zelf heeft opgesteld.

 • Conversie

  Een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen van uw ex-partner staat dan los van uw eigen pensioen.

 • CPI

  CPI staat voor consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

D
 • Deelnemer

  In ruime zin wordt deelnemer ook wel gebruikt om alle participanten in een pensioenfonds mee aan te duiden.

 • Deeltijdpensioen

  De mogelijkheid om parttime te gaan werken en gedeeltelijk met pensioen te gaan.

 • Dekkingsgraad

  De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Het geeft aan of een pensioenfonds voldoende geld heeft om de opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat.

 • Dekkingstekort

  Als een pensioenfonds niet genoeg geld heeft om op termijn aan alle pensioenverplichtingen te voldoen. Op grond van de Pensioenwet is er sprake van een dekkingstekort als de dekkingsgraad minder bedraagt dan circa 105%.

 • DigiD

  Uw persoonlijke DigiD is een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen op websites van de overheid en van ruim 500 aangesloten organisaties. Met uw burgerservicenummer (BSN) kunt u uw DigiD aanvragen via de website www.digid.nl.

 • DNB

  Afkorting voor De Nederlandsche Bank. DNB is financieel toezichthouder op pensioenfondsen.

   

 • DNB dekkingsgraad

  Dekkingsgraad berekend op basis van de door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentetermijnstructuur. Wordt gebruikt om te bepalen of een pensioenfonds voldoet aan de wettelijke vereisten wat betreft zijn financiële positie.

   

 • DNB-beleidsdekkingsgraad

  Twaalfmaandsgemiddelde van de DNB-dekkingsgraad. Aan de hand van deze dekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds een tekort heeft. Hiervoor wordt de DNB-beleidsdekkingsgraad vergeleken met de wettelijk vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad bepaalt ook of er wettelijk gezien toeslag kan worden verleend (indexatie).

E
 • Eindloonregeling

  Een pensioensysteem waarbij de hoogte van uw ouderdomspensioen wordt berekend op basis van het laatstverdiende salaris.

 • Emerging Markets

  Ook wel: opkomende markten. Hiermee wordt bedoeld landen met snel groeiende economieën.

 • Excedentregeling

  Uitbreiding van de pensioenregeling voor de opbouw van pensioen boven een bepaald salaris.

F
 • Franchise

  Het bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt.

 • FTK

  Afkorting voor Financieel Toetsingskader. Regels over hoe pensioenfondsen de financiën van het pensioen mogen organiseren. Het betreft de financiële positie en het financiële beleid van het pensioenfonds.

G
 • GBA

  GBA staat voor Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Tegenwoordig heet dit Basisregistratie voor persoonsgegevens (BRP).

 • Gedragscode

  De gedragscode bevat voorschriften voor bestuurders , medewerkers en eventuele (externe) adviseurs van het pensioenfonds. Deze code moet belangenconflicten, misbruik en oneigenlijk gebruik van vertrouwelijke informatie voorkomen.

 • Gepensioneerde

  Een pensioengerechtigde die een ouderdomspensioen ontvangt.

 • Geregistreerd partnerschap

  Een wettelijk erkende vorm van samenleving tussen twee partners. In Nederland staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk.

 • Gewezen deelnemer

  Oud-werknemer die geen pensioen meer opbouwt in de pensioenregeling en die zijn opgebouwde pensioen uitdiensttreding heeft laten staan bij het Fonds.

 • Gewezen partner

  De ex-partner van de deelnemer.

H
 • Haalbaarheidstoets

  Op grond van artikel 143 van de Pensioenwet voert een pensioenfonds periodiek een haalbaarheidstoets uit. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden.

 • Hoog-laagconstructie

  Hiermee kunt u, als uw pensioen ingaat, kiezen of u eerst een wat lager pensioen wilt ontvangen en later wat hoger. Of andersom. Meer informatie vindt u op de pagina met uw keuzemogelijkheden.

I
 • Indexatie

  Een verhoging van het pensioen of de pensioenaanspraak naar aanleiding van gestegen prijzen of lonen. Dit heeft officieel: toeslagverlening.

  Uw euro wordt steeds minder waard, dus moet u steeds meer euro’s hebben om hetzelfde te kunnen blijven kopen oftewel om uw koopkracht op peil te houden.

 • Inflatie

  Het stijgen van het algemeen prijspeil waardoor je met een bepaalde hoeveelheid geld minder kunt kopen.

 • ING CDC Pensioenfonds

  Sinds 1 januari 2014 is Pensioenfonds ING een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het Fonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd. Medewerkers van ING Bank bouwen sindsdien pensioen op bij ING CDC Pensioenfonds in een nieuwe pensioenregeling.

   

 • IORP II

  IORP II is een richtlijn ter bevordering van de verdere ontwikkeling van tweede pijler pensioenen in de Europese Unie. In Nederland hebben wij al een goed tweede pijler pensioen, de richtlijn heeft dan ook minder impact voor Nederland dan voor andere EU lidstaten. Voor Nederland heeft de richtlijn vooral gevolgen voor enkele bepalingen rondom de governance (met name het inrichten van de drie sleutelfuncties, risicobeheer, actuariaat en interne audit), risicomanagement, ESG en communicatie van pensioenfondsen richting hun deelnemers.

 • IVA

  Afkorting voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.

K
 • Korten

  Korten betekent dat de pensioenen worden verlaagd, omdat de financiële situatie van het Fonds onvoldoende is. Als er moet worden gekort gaat de pensioenuitkering van pensioengerechtigden en het opgebouwde pensioen van (gewezen) deelnemers omlaag.

 • Kwantitatieve verruiming

  (ook: quantitative easing) Opkoopprogramma van (staats)leningen. Maatregel van centrale banken om geld rechtstreeks in de economie te pompen met als doel om uitgaven en economische activiteiten te stimuleren.

L
 • Lijfrente

  Een manier om zelf extra pensioen bij te sparen bij een verzekeraar.

 • Loonheffingskorting

  De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting die wordt ingehouden op uw pensioen. Door de korting stijgt uw netto inkomen. U kunt de loonheffingskorting op slechts één inkomen toepassen.

 • Loonindex

  Het percentage van de algemene loonsverhoging bij de werkgever zoals in de cao van de werkgever is afgesproken.

M
 • Maatstaf

  Maatstaf is de grondslag waarop de verhoging (toeslagverlening) van uw pensioen wordt gebaseerd.

  Voor medewerkers en een deel oud-medewerkers van ING Bank of NN Group is de maatstaf (grondslag) voor het berekenen van de toeslagverlening de collectieve structurele cao-loonsverhoging bij ING Bank of NN Group.

  Voor de meeste oud-medewerkers is de maatstaf (grondslag) voor de toeslagverlening de afgeleide consumentenprijsindex (CPI), met een maximum van drie procent. De CPI wordt jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld.

   

 • Marktwaardedekkingsgraad

  Dekkingsgraad op basis van de in de markt waargenomen rentetermijnstructuur, zonder de correcties die DNB hanteert. Wordt door Pensioenfonds ING gebruikt bij het bepalen van het financiële beleid.

   

 • Matchingportefeuille

  Beleggingsmix, met als voornaamste doel de (nominale) pensioenverplichtingen te financieren.

 • Middelloonregeling

  Een pensioensysteem waarbij de hoogte van uw pensioen wordt berekend op basis van het gemiddelde van uw salarissen tijdens uw loopbaan.

N
 • Nabestaandenpensioen

  Een verzamelnaam voor het partnerpensioen en het wezenpensioen. Afhankelijk van uw regeling is dit van toepassing mocht u komen te overlijden.

 • Niet-financiële risico’s

  De niet-financiële risico’s betreffen omgevingsrisico’s, operationele risico’s, uit-bestedingsrisico’s, IT-risico’s, integriteitsrisico’s en juridisch risico’s.

 • NN CDC Pensioenfonds

  Sinds 1 januari 2014 is Pensioenfonds ING een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het Fonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd. Medewerkers van NN Group bouwen sindsdien pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds in een nieuwe pensioenregeling.

O
 • Ombudsman Pensioenen

  De instantie waar u terecht kunt met uw klacht als u er niet uitkomt met uw eigen pensioenfonds.

 • Ondernemingspensioenfonds

  Een pensioenfonds dat aan een onderneming is verbonden en niet aan een bedrijfstak.

 • Ongehuwdenpensioen

  Tot 31 december 2001 bouwden alle actieve deelnemers bij Pensioenfonds ING ongehuwdenpensioen op, ongeacht of u een partner had of niet. Ongehuwdenpensioen is pensioen dat wordt uitgekeerd op het moment dat u op uw pensioendatum geen partner heeft die in aanmerking komt voor partnerpensioen. Of u recht heeft op ongehuwdenpensioen is afhankelijk van uw pensioenregeling.

 • Opbouwpercentage

  Het percentage dat u elk jaar aan pensioen opbouwt.

 • Ouderdomspensioen

  De uitkering die u van uw pensioenfonds ontvangt vanaf uw pensioeningangsdatum tot het moment dat u komt te overlijden.

P
 • Partner

  Degene met wie u bent gehuwd of die bij de burgerlijke stand als uw partner is geregistreerd. Partner is ook degene met wie u ongehuwd samenwoont, mits hij of zij is aangemeld en geregistreerd bij Pensioenfonds ING.

 • Partnerpensioen

  Een uitkering voor de partner van een overleden (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde.

 • Pensioenaanspraak

  Recht op toekomstige pensioenuitkeringen.

 • Pensioendatum

  De datum waarop uw ouderdomspensioen ingaat. Bij Pensioenfonds ING is dat, afhankelijk van uw pensioenreglement, 62 of 65 jaar.

 • Pensioenfonds

  Een fonds dat afhankelijk van de onderneming (ondernemingspensioenfonds) of de bedrijfstak (bedrijfstakpensioenfonds) de pensioenaanspraken van de deelnemers beheert.

 • Pensioengat

  Tekort aan pensioen dat op verschillende manieren kan ontstaan. Zoals verandering van werkgever of echtscheiding.

 • Pensioengerechtigde

  De ontvanger van ingegaan ouderdomspensioen, partnerpensioen of wezenpensioen.

 • Pensioengevend salaris

  Het jaarsalaris dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij het vaststellen van het pensioen.

 • Pensioengrondslag

  Uw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op.

 • Pensioenpremie

  Het bedrag dat u en/of uw werkgever betalen voor de opbouw van uw pensioen.

 • Pensioenreglement

  Hierin staan alle afspraken over pensioen waarop werknemers, hun partners en kinderen kunnen rekenen. Het pensioenreglement kun je downloaden van deze website.

 • Pensioenuitvoerder

  Een pensioenfonds of verzekeraar die een pensioenregeling uitvoert. De pensioenregeling is een afspraak tussen werkgevers en werknemers.

   

 • Pensioenvermogen

  Het pensioenvermogen bestaat uit de financiële middelen van het fonds, d.w.z. beleggingen van een pensioenfonds, inclusief aandelen, obligaties, vastgoed, derivaten en liquide middelen, onder aftrek van schulden aan derden. Het pensioenvermogen is de activa van het fonds.

 • Pensioenverplichtingen

  De totale waarde van alle uit te keren pensioenen, nu en in de (verre) toekomst.

 • Premievrije aanspraken

  Als uw deelname aan een pensioenregeling eindigt, anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioenleeftijd, krijgt u een premievrije aanspraak op ouderdoms-, partner- en wezenpensioen. Meer informatie vindt u in het pensioenreglement dat voor u geldt.

 • Prepensioen

  Pensioen dat ingaat vóór het ouderdomspensioen.

 • Prijsindex (afgeleide CPI)

  De prijsontwikkeling van consumentengoederen en diensten, gecorrigeerd voor overheidsinvloeden zoals een BTW-stijging. De afgeleide CPI is bij Pensioenfonds ING de toeslagmaatstaf voor (voorwaardelijke) toeslagverlening van de meeste oud-medewerkers (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden). Hierbij wordt gekeken naar de prijsontwikkeling over de periode oktober voorgaand jaar - oktober huidig jaar.

 • Private equity

  Vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering van niet-beursgenoteerde bedrijven.

R
 • Rekenrente

  De rente waar pensioenfondsen maximaal mee mogen rekenen als ze de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen.

 • Rendement

  De opbrengst die is behaald met de beleggingen.

 • Reservetekort

  Een situatie waarin een pensioenfonds te weinig buffers heeft om op lange termijn al zijn verplichten na te komen, zoals een volledige verhoging van de pensioenen om het pensioen waardevast te houden.

 • Returnportefeuille

  Beleggingsmix met als primair doel (op termijn) voldoende rendement te creëren om toeslagverlening mogelijk te maken.

   

 • Reële dekkingsgraad

  Dekkingsgraad die een reëler beeld geeft van de koopkracht van het pensioen omdat ook een inschatting van de toekomstige toeslagverlening wordt gemaakt. Lees meer.

 • Risicomanagement

  Voor een Bestuur is het belangrijk om alle relevante risico’s te kennen die het pensioenfonds mogelijk loopt. Daarom inventariseert het Bestuur deze risico’s om ze te beheersen en eventueel maatregelen te nemen.

S
 • Staatsobligatie

  Een lening of obligatie die door een land (nationale overheid) wordt uitgeven.

 • Sterftetafels

  Geven aan wat de levens- en sterftekansen zijn van mannen en vrouwen in Nederland, afhankelijk van de bereikte leeftijd. Ze worden gebruikt bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen door de actuaris. Lees meer in onze Actuariële en technische bedrijfsnota.

 • SVB

  Afkorting voor Sociale Verzekeringsbank. Uitvoerder van een aantal regelingen, waaronder de Anw en de AOW.

T
 • Tabellenboek

  Gaat u eerder of later met pensioen, dan wordt uw pensioenbedrag opnieuw berekend met onder andere de actuele levensverwachting en de actuele rente. Deze gegevens zijn verwerkt tot rekenfactoren die u terug vindt in het tabellenboek op onze documentenpagina. Het tabellenboek wordt ook gebruikt voor de toepassing van rekenfactoren als u kiest voor deeltijdpensioen, uitruil partnerpensioen/ouderdomspensioen en bij het variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen. Het tabellenboek vindt u op onze documentenpagina. Bekijk de video voor meer uitleg.

 • Toeslagmaatstaf

  Toeslagverlening bij Pensioenfonds ING vindt plaats op basis van de volgende toeslagmaatstaven: de cao-loonontwikkeling ING Bank, de cao-loonontwikkeling NN Group of de prijsontwikkeling (prijsindex).

 • Toeslagverlening

  Een verhoging van het pensioen of de pensioenaanspraak naar aanleiding van gestegen prijzen of lonen. Ook wel indexatie genoemd.

  Uw euro wordt steeds minder waard, dus moet u steeds meer euro’s hebben om hetzelfde te kunnen blijven kopen, oftewel om uw koopkracht op peil te houden.

   

 • Treasury-portefeuille

  Deel van de beleggingsportefeuille dat gericht is op het snel, effectief en efficiënt kunnen genereren van financiële middelen.

U
 • Uitkeringsovereenkomst

  Bij een uitkeringsovereenkomst staat de hoogte van de pensioenuitkering vast. Zo weet u van tevoren hoeveel pensioen u straks ontvangt. U en uw werkgever betalen daarvoor een premie.

 • Uitruil

  U kunt ervoor kiezen om pensioen uit te ruilen. U kunt partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Hiervoor is instemming van uw partner nodig. Andersom kan ook: u kunt ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen, tot maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat na de omzetting overblijft. In het pensioenreglement vindt u meer informatie over de exacte mogelijkheden en voorwaarden.

 • Uitvoeringsovereenkomst

  Overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering en financiering van de pensioenovereenkomst door de pensioenuitvoerder.

 • UPO

  UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Dit is een periodiek overzicht met uw opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken. Bij Pensioenfonds ING ontvangen pensioengerechtigden dit jaarlijks. Oud-medewerkers ontvangen eens in het jaar een digitaal UPO of eens in de vijf jaar een papieren UPO.

 • UWV

  Afkorting van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Deze verzorgt de administratie en uitvoering van de werknemersverzekeringen, waaronder de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW) en de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Voor meer informatie zie hun website.

V
 • Vastrentende waarden

  Een beleggingsportefeuille bestaat uit vastrentende waarden en zakelijke waarden. Vastrentende waarden zijn staatsobligaties en bedrijfsobligaties (schuldbewijzen voor leningen).

 • Verantwoordingsorgaan

  Het Verantwoordingsorgaan (VO) behartigt de belangen van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en beide werkgevers. Het Bestuur van het Fonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Daarnaast brengt het VO gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Bestuur van het Fonds. U kunt het VO rechtstreeks benaderen met uw vragen via verantwoordingsorgaan@pfing.nl.

 • Verevening

  Bij scheiding of beëindiging van het geregistreerde partnerschap heeft de ex-partner recht op uitbetaling van een gedeelte van het ouderdomspensioen van de (gewezen) deelnemer. Samen kunt u andere afspraken maken over een uit te keren bedrag. Dit heet verevening. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Pensioenloket.

 • Visitatiecommissie

  De Visitatiecommissie (VC) heeft de mogelijkheid om jaarlijks het functioneren van het Bestuur te toetsen. De VC wordt benoemd door het Bestuur na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan. Taak is toezicht houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Bij Pensioenfonds ING bestaat de VC uit drie onafhankelijke deskundigen.

W
 • Waardeoverdracht

  Het pensioen dat u bij uw vorige werkgever hebt opgebouwd meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 • Waarderingsgrondslagen

  Aannames waarmee de toekomstige pensioenverplichtingen worden berekend.

 • WAO

  Afkorting voor Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.

 • Wezenpensioen

  Een uitkering voor een kind van een overleden (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde.

 • WIA

  Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.

Z
 • Zakelijke waarden

  Een beleggingsportefeuille bestaat uit vastrentende waarden en zakelijke waarden. Zakelijke waarden zijn aandelen, onroerend goed, infrastructuur, commodities (grondstoffen).en private equity (vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering van niet-beursgenoteerde bedrijven).

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.