• Algemeen
  • Meer weten
  • Details

Algemeen

U en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan. Een hectische periode waarin veel geregeld moet worden. Veel mensen realiseren zich niet dat het beëindigen van een relatie ook gevolgen heeft voor het pensioen. Toch raden wij u aan om u hierin te verdiepen. Wat betreft de verdeling van uw ouderdomspensioen valt er namelijk écht wat te kiezen. U en uw ex-partner kunnen afwijken van de standaardregels door andere afspraken met elkaar te maken. Als u niets regelt, wordt uw (ouderdoms)pensioen conform de wet verdeeld.

Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Welke gevolgen dit precies heeft, is afhankelijk van de aard van uw relatie. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft dat andere gevolgen voor uw pensioen dan als u samenwoont. 

Let op
Als u in dienst bent van ING Bank of NN Group, dan bouwt u pensioen op bij een van de CDC Pensioenfondsen. Kijk voor meer informatie over dat deel van uw pensioen op www.cdcpensioen.nl.

Kies welke situatie op u van toepassing is:

Meer weten

Beëindiging van mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) zijn de regels vastgelegd voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Ook als u scheidt van tafel en bed is dit het geval. Standaard is het zo geregeld dat uw ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het verdelen van het pensioen na het beëindigen van een relatie noemen we ook wel pensioenverevening.

Daarnaast heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioenPensioen voor uw ex-partner als u komt te overlijden. wanneer u overlijdt.

Wat moet ik regelen?

Als u in Nederland woont, hoeft u ons niet te informeren over het einde van uw relatie. Woont u in het buitenland? Geef uw echtscheiding of beëindiging van uw relatie dan wél zo snel mogelijk aan ons door.

Wat is er bij wet geregeld?

 Bij wet is geregeld dat uw ex-partner heeft recht op:

  • de helft van uw ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • bijzonder partnerpensioen als u overlijdt.

Let op:  Als uw relatie is beëindigd kunt u, afhankelijk van uw pensioenregeling, aanspraak maken op ongehuwdenpensioen. Dit is geen wettelijk recht, maar per pensioenregeling geregeld.

Ouderdomspensioen voor mijn ex-partner

Volgens de Wet VPS heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wanneer uw ex-partner overlijdt, ontvangt u weer dat deel van uw ouderdomspensioen.

U bent ervoor verantwoordelijk dat het ouderdomspensioen aan uw ex-partner wordt uitbetaald. Wilt u liever dat Pensioenfonds ING dit rechtstreeks aan uw ex-partner uitbetaalt? Vul dan het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ in. Stuur het formulier binnen twee jaar na het beëindigen van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap, naar ons op. Doet u dit niet dan is uw ex-partner van u afhankelijk voor de betaling.

Wanneer u akkoord bent met de wettelijke verdeling of als u en uw ex-partner de verdeling van het pensioen zelf regelen, hoeft u niets aan ons door te geven. U kunt er ook voor kiezen andere afspraken over de verdeling te maken.

Bijzonder partnerpensioen voor mijn ex-partner

Uw ex-partner houdt recht op het partnerpensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner ontvangt deze uitkering vanaf het moment dat u overlijdt, zolang uw ex-partner leeft.

Over de hoogte van het bijzonder partnerpensioen ontvangen u en uw ex-partner een opgave van Pensioenfonds ING. Uw ex-partner kan er via een afstandsverklaring (zie volgende paragraaf) ook voor kiezen af te zien van het bijzonder partnerpensioen.

De verdeling van mijn pensioen

U kunt afwijken van de wettelijke vastgestelde regels door andere afspraken te maken met uw ex-partner.  Dit moet dan wel zijn vastgelegd in de huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. De mogelijkheden zijn:

Wanneer informeert Pensioenfonds ING mij?

Na het beëindiging van uw relatie ontvangen u en uw ex-partner van Pensioenfonds ING:

  • informatie over de verdeling van uw ouderdomspensioen;
  • een formulier waarmee u en uw ex-partner een verdeling van het ouderdomspensioen afspreken die afwijkt van de wettelijke norm;
  • een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

Beëindiging samenwonen

Uw ex-partner heeft recht op bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt, mits deze als uw partner staat geregistreerd bij Pensioenfonds ING.

Heeft u uw partner aangemeld bij Pensioenfonds ING op het moment dat u ging samenwonen? Dan dient u uw ex-partner ook weer af te melden als u niet langer samenwoont.

Wat dien ik zelf te regelen?

U meldt uw ex-partner af bij ons met het formulier ‘Ontbinding partnerschap bij samenleving'. Het formulier wordt door u beiden ondertekend met daarin:

  • naam, geboortedatum en het Burgerservicenummer van uw ex-partner;
  • dat datum waarop het samenlevingscontract is beëindigd;
  • eventueel: een afstandsverklaring waarin uw ex-partner afziet van het recht op bijzonder partnerpensioen (zie de volgende paragraaf).

Zodra u uw ex-partner heeft afgemeld, ontvangt u allebei een opgave van het bijzonder partnerpensioen van Pensioenfonds ING.

Wat is er bij wet geregeld?

Bijzonder partnerpensioen voor mijn ex-partner

Uw ex-partner houdt recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot aan de datum dat u officieel uit elkaar gaat. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner ontvangt deze uitkering vanaf het moment dat u overlijdt, zolang uw ex-partner leeft. Over de hoogte van het bijzonder partnerpensioen ontvangen u en uw ex-partner een opgave van Pensioenfonds ING.

Uw ex-partner kan er ook voor kiezen af te zien van het bijzonder partnerpensioen. Lees verder op Mijn ex-partner wil afzien van het bijzonder partnerpensioen.

Details

Beëindiging van mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap

Andere afspraken over de verdeling van mijn ouderdomspensioen

In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) is geregeld dat uw ex-partner recht heeft op de helft van uw ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. In overleg met uw ex-partner kunt u besluiten om het ouderdomspensioen anders te verdelen. Bijvoorbeeld door een ander verdelingspercentage of andere verdelingsperiode te kiezen. Dit moet dan zijn vastgelegd in de huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant.

Om uw pensioen anders te verdelen kunt u gebruik maken van het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Zorg ervoor dat u ons binnen twee jaar na het einde van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op de hoogte stelt van uw keuze. Gebeurt dit niet  dan is het Fonds niet gebonden aan de door u gemaakte afwijkende afspraken. Ook is uw ex-partner dan van u afhankelijk voor uitbetaling.

Let op: U en uw ex-partner moeten dit formulier beiden ondertekenen.

Kiezen voor een ander verdelingspercentage
U kunt bijvoorbeeld afspreken dat niet ieder de helft krijgt, maar dat de verdeling 65% voor de ene partner en 35% voor de andere partner wordt. 

Kiezen voor een andere verdelingsperiode
U kunt er ook voor kiezen om de periode waarover het ouderdomspensioen wordt verdeeld te verlengen of te verkorten. Men kiest bijvoorbeeld voor een verlenging, omdat men eerst enige tijd heeft samengewoond voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Let op
Pensioen verdelen is niet altijd mogelijk. Wanneer het pensioen na verdeling voor een van beiden lager uitvalt dan een bepaald bedrag, dan is het niet mogelijk om het pensioen te verdelen. In 2019 is dat bedrag € 484,09 bruto per jaar.

Kiezen voor conversie van mijn ouderdomspensioen

Bij conversie worden het bijzonder partnerpensioen en het deel van het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft, omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Na de conversie hebben zowel u als uw ex-partner een eigen ouderdomspensioen.

Voor- en nadeel conversie
Een voordeel van conversie is dat u en uw ex-partner wat betreft pensioen niets meer met elkaar te maken hebben. Nadeel is dat als uw ex-partner overlijdt, u niet meer dat deel van uw ouderdomspensioen terugkrijgt. Anders zou dit wel het geval zijn.

Belangrijk om te weten

Conversie is alleen mogelijk als u daar beiden mee instemt. Zorg ervoor dat u ons binnen twee jaar na het einde van uw huwelijk / geregistreerd partnerschap op de hoogte stelt van uw keuze. Gebeurt dit niet dan is het Fonds niet gebonden aan de door u gemaakte afwijkende afspraken. Ook is uw ex-partner dan van u afhankelijk voor uitbetaling van het pensioen. Op het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ kunnen u en uw ex-partner de gemaakte afspraken aan ons kenbaar maken.

Let op: U en uw ex-partner moeten dit formulier beiden ondertekenen.

Mijn ex-partner wil afzien van het bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner kan er voor kiezen af te zien van het bijzonder partnerpensioen. In dat geval ontvangt uw ex-partner geen pensioen van ons als u komt te overlijden. Uw ex-partner kan hiervoor kiezen omdat hij/zij bijvoorbeeld zelf een goed inkomen heeft. Het bijzonder partnerpensioen kan namelijk invloed hebben op overige inkomsten van uw ex-partner. Ontvangt hij/zij een uitkering of een toeslag, dan zou deze kunnen worden verlaagd.

Om dit te regelen, hebben wij een ‘Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’ van uw ex-partner nodig (zie voorbeeld), waarin duidelijk staat vermeld dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen. U zelf dient hiervoor een ‘Akkoordverklaring afstand bijzonder partnerpensioen ex-partner’ aan te leveren (zie voorbeeld). Wij ontvangen graag van u beiden de genoemde ondertekende verklaringen en een kopie van het legitimatiebewijs.

Beide verklaringen en een kopie van uw en uw ex-partner's legitimatiebewijs kunt u sturen naar ons Pensioenloket.

Let op: Afzien van het bijzonder partnerpensioen is pas definitief wanneer Pensioenfonds ING hiermee akkoord is gegaan. U ontvangt beide hiervan een bevestiging.

Andere afspraken pensioen verdelen

In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) is geregeld dat uw ex-partner recht heeft op de helft van uw ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het kan zijn dat u de toepasselijkheid van deze wet heeft uitgesloten in uw huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden (voordat u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan) of achteraf in het echtscheidingsconvenant. U heeft dan afgesproken dat u uw pensioen niet hoeft te verdelen.

Beëindiging samenwonen

Mijn ex-partner wil afzien van het bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner kan er voor kiezen af te zien van het bijzonder partnerpensioen. In dat geval ontvangt uw ex-partner geen pensioen van ons als u komt te overlijden. Uw ex-partner kan hiervoor kiezen omdat hij/zij bijvoorbeeld zelf een goed inkomen heeft. Het bijzonder partnerpensioen kan namelijk invloed hebben op overige inkomsten van uw ex-partner. Ontvangt hij/zij een uitkering of een toeslag, dan zou deze kunnen worden verlaagd.

Om dit te regelen, hebben wij een ‘Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’ van uw ex-partner nodig (zie voorbeeld), waarin duidelijk staat vermeld dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen. U zelf dient hiervoor een ‘Akkoordverklaring afstand bijzonder partnerpensioen ex-partner’ aan te leveren (zie voorbeeld). Wij ontvangen graag van u beiden de genoemde ondertekende verklaringen en een kopie van het legitimatiebewijs.

Beide verklaringen en een kopie van uw en uw ex-partner's legitimatiebewijs kunt u sturen naar ons Pensioenloket.

Let op: Afzien van het bijzonder partnerpensioen is pas definitief wanneer Pensioenfonds ING hiermee akkoord is gegaan. U ontvangt beide hiervan een bevestiging.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.