Nieuws

Tot 30 januari nog aanmelden voor vacature bestuurslid

Pensioenfonds ING zoekt opnieuw kandidaten voor een vacature in het Bestuur van het fonds. In juli heeft een aantal medewerkers zich kandidaat gesteld voor de vacature van lid van het Bestuur van Pensioenfonds ING. Na vaststelling van de kandidatenlijst door het Bestuur hebben de Deelnemersleden in de Deelnemersraad met een aantal kandidaten een gesprek gevoerd. Deze gesprekken hebben niet tot een voordracht cq. benoeming van een bestuurslid geleid. Vandaar deze hernieuwde oproep. Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan het onderstaande profiel, stelt u zich dan uiterlijk tot 30 januari 2013 kandidaat.

Over het Bestuur

Het Bestuur van Pensioenfonds ING bestaat uit acht leden. Vier leden worden benoemd door Bestuur ING Nederland. De andere vier leden worden benoemd door de Deelnemersraad dan wel gekozen door en uit de Pensioengerechtigden. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van het fonds, het voorlichten van de Verzekerden, het uitvoeren van de door de aangesloten ondernemingen gedane pensioentoezeggingen, het voeren van het financiële beheer en het beheersen van de risico’s die het fonds loopt. Het Bestuur richt zich met name op het vaststellen van het beleid, het houden van toezicht op de uitvoering van het beleid en het afleggen van verantwoording. Een belangrijk deel van de bestuurstaken wordt voorbereid in commissies. Voorts is er een Bestuursbureau dat verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding, het aansturen van externe partijen aan wie de pensioenadministratie en het vermogensbeheer zijn uitbesteed, het ondersteunen van de verschillende organen van het fonds. Tevens neemt het Bestuursbureau de uitvoerende taken op de gebieden governance en organisatie, het pensioenreglement, risicomanagement, control en externe verantwoording voor zijn rekening. Ook de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse besturing van het fonds berust bij het Bestuursbureau. Het Bestuursbureau staat onder leiding van een Directeur die verantwoording aflegt aan het Bestuur. De Directeur en de medewerkers van het Bestuursbureau zijn in dienst van de Werkgever.

Over de vacature

Er is nu een vacature voor een bestuurslid, vertegenwoordiger van de werknemers, die ook participeert in de Commissie Balansbeheer van het Bestuur. De Commissie Balansbeheer adviseert het Bestuur over het strategische financiële beleid van het fonds, waaronder het beleggingsbeleid, het premiebeleid en het beleid ten aanzien van de financiële risicobeheersing. De commissie ziet er op toe dat het strategische financiële beleid op een adequate wijze wordt voorbereid en uitgevoerd.

Als bestuurslid levert u een bijdrage aan:

 • het inrichten van de bestuurlijke organisatie van het fonds
 • het agenderen van beleidsonderwerpen
 • het voorbereiden van beleid in bestuurscommissies, waaronder de Commissie Balansbeheer
 • het gezamenlijk vaststellen van het beleid
 • het houden van toezicht op de uitvoering van het beleid
 • het evalueren van de bestuurlijke organisatie en het gevoerde beleid; en het afleggen van verantwoording

Bestuurleden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Wie kunnen zich kandidaat stellen?

U kunt zich kandidaat stellen indien u Verzekerde bent bij Pensioenfonds ING. Het Bestuur streeft een evenwichtige verdeling na van de leden over de verschillende bedrijfsonderdelen van ING. Het lidmaatschap van het Bestuur is niet verenigbaar met andere functies binnen het fonds.

Wat is uw profiel?

U dient als kandidaat

 • te beschikken over bestuurlijke ervaring
 • te beschikken over brede kennis en ervaring voornamelijk op het aandachtsgebied financiële aspecten, waaronder vermogensbeheer en actuariële aspecten en communicatie, dan wel bereid te zijn zich deze kennis op korte termijn eigen te maken
 • te beschikken over brede kennis en ervaring op ten minste één van de andere aandachtsgebieden van het Bestuur, te weten het besturen van een organisatie, relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen en pensioensoorten, administratieve organisatie en interne controle en uitbesteding;
 • in staat te zijn om problemen in een breder perspectief te plaatsen, verbanden te leggen, de gevolgen van zijn of haar beslissingen te onderkennen en lastige beslissingen te nemen
 • onpartijdig te kunnen optreden, maar ook te kunnen samenwerken
 • in staat te zijn om beleid te maken en toezicht te houden op de uitvoering daarvan
 • over de volgende competenties te beschikken op tenminste het niveau als beschreven in bijgevoegd functieprofiel
  - besluitvaardigheid
  - integriteit
  - probleemanalyse en oordeelsvorming
  - visie
  - samenwerken
  - organisatiesensitiviteit
  - toezicht houden

Hoe stelt u zich kandidaat?

U kunt zich rechtstreeks kandidaat stellen. Graag ontvangen wij:

 • een brief waarin u aangeeft waarom u voor deze functie in aanmerking wilt komen
 • een kandidaatstellingsformulier voorzien van de originele handtekeningen van ten minste dertig deelnemers die uw kandidatuur ondersteunen
 • een curriculum vitae
 • een pasfoto.

Stuurt u deze documenten uiterlijk op 30 januari 2013 naar:

Stichting Pensioenfonds ING
t.a.v. mevrouw mr. J.M. Quik
Locatiecode AM 05.000
Postbus 79160
1070 NE Amsterdam


U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.