Nieuws

Vacature Niet Uitvoerende Bestuurder Pensioenfonds ING

Pensioenfonds ING (het Fonds) is op zoek naar een kandidaat voor de vacature van Niet Uitvoerende Bestuurder (NUB) met aandachtsgebied pensioen, als vertegenwoordiger van de werknemers. De NUB maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur. Bent u geïnteresseerd en van mening dat u voldoet aan het onderstaande profiel? Stelt u zich dan kandidaat. 

Wie kan zich kandidaat stellen?

Iedereen in dienst van ING of NN Group die beschikt over een ruime mate van bestuurlijke ervaring en deskundigheid op pensioengebied, aangevuld met de specifieke ervaring die hoort bij het aandachtsgebied pensioen – zoals hieronder nader beschreven – kan zich kandidaat stellen.

De NUB maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is niet verenigbaar met andere functies binnen het Fonds.

Als kandidaat voldoet u aan de onderstaande functieprofielen:

 • Functieprofiel Algemeen Bestuur
 • Functieprofiel NUB 
 • Functieprofiel voor NUB met als aandachtsgebied pensioen

Over de vacature

Het Fonds is met ingang van 1 januari 2017 overgegaan op een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Dit houdt in dat het Algemeen Bestuur bestaat uit een uitvoerend en een toezichthoudend/niet-uitvoerend deel. Binnen het toezichthoudende/niet-uitvoerende bestuursdeel geldt een taakverdeling naar de volgende aandachtsgebieden: balansbeheer, pensioen en governance/audit. Het aandachtsgebied pensioen betreft zowel de juridische, fiscale en communicatie aspecten van de pensioenregelingen als de uitvoering daarvan.

Naast de algemene bestuurstaken die elk lid van het Algemeen Bestuur heeft, is de kerntaak van een NUB het (intern) toezicht houden op de wijze waarop het uitvoerende deel van het Algemeen Bestuur uitvoering geeft aan het Fondsbeleid.

Specifieke eisen

De nadruk ligt, vanwege het aandachtsgebied pensioen, in het bijzonder op kennis en ervaring ten aanzien van de juridische en fiscale aspecten van pensioenregelingen en de uitvoering daarvan. De kandidaat dient bij aanvang van benoeming ten minste te beschikken over geschiktheid op niveau A voor de zeven kennisgebieden zoals bedoeld in de ‘Beleidsregel Geschiktheid 2012’ van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Voor wat betreft de kennisgebieden wet- en regelgeving, pensioenregelingen, pensioensoorten en communicatie dient de kandidaat bij benoeming ten minste te beschikken over geschiktheid op niveau B.

Over het geheel genomen dient de kandidaat te beschikken over:

 • aantoonbare relevante en actuele kennis van pensioenregelingen en pensioensoorten van het pensioenfonds;
 • aantoonbare relevante en actuele kennis op pensioen-juridisch gebied;
 • aantoonbare relevante en actuele kennis op het gebied van pensioencommunicatie;
 • aantoonbaar relevante en actuele kennis van (controle van) uitbesteding van werkzaamheden;
 • voldoende ‘countervailing power’ ten opzichte van diverse externe partijen die bij het Fonds bij (de uitvoering van) de pensioenadministratie zijn betrokken, zoals vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganisatie, de externe accountant en actuaris en de (externe) compliance;
 • een aantoonbaar netwerk in de pensioensector.

Zittingsperiode

De zittingsperiode van een bestuurslid is vier jaar. Daarna is herbenoeming mogelijk.

Diversiteit

Het Algemeen Bestuur hecht grote waarde aan diversiteit en heeft een diversiteitsbeleid vastgesteld. Bij de vervulling van de vacature wordt, naast geschiktheid, aandacht besteed aan de inpasbaarheid van de kandidaat binnen dat beleid.

In het bijzonder wordt gestreefd naar:

 • een verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen, waarbij de leden van het Algemeen Bestuur een redelijke afspiegeling vormen van de belanghebbenden in het Fonds;
 • een goede mix van mannen en vrouwen; en
 • een evenwichtige verdeling van leeftijden.

Het Fonds streeft diversiteit na vanuit het besef dat dit de horizon van het Algemeen Bestuur verbreedt en daardoor een beter bestuur, verantwoordingsfunctie en intern toezicht met zich meebrengt. Diversiteit is daarmee een kernelement bij de samenstelling van de organen van het Fonds.

Gezien de huidige samenstelling van het Algemeen Bestuur hebben vrouwelijke kandidaten de voorkeur.

Tijdsbeslag

Het verwachte tijdsbeslag voor deze functie is 0,4 FTE. U dient aannemelijk te maken dat u deze tijd beschikbaar heeft of vrij kunt maken.

Vergoedingen

Niet uitvoerende bestuurders die in dienst zijn van ING Bank of NN Group ontvangen geen directe beloning, maar krijgen van de werkgever tijd voor vergaderingen en voorbereiding.

Hoe stelt u zich kandidaat?

U kunt zich rechtstreeks bij het Fonds kandidaat stellen. Graag ontvangen wij van u:

 • een motivatiebrief waarin u aangeeft waarom u voor deze functie in aanmerking denkt te komen;
 • een recent curriculum vitae.

Stuur de bovengenoemde documenten uiterlijk op 15 november 2017 naar:

Stichting Pensioenfonds ING
T.a.v. de bestuurssecretaris
Postbus 79160
1070 NE Amsterdam

Vervolgprocedure

Wij behandelen uw reactie vertrouwelijk. Onderdeel van de procedure is een gesprek met een afvaardiging van het Verantwoordingsorgaan van het Fonds. Tevens is een compliance controle van toepassing; deze betreft in het bijzonder de verenigbaarheid van uw eventuele andere werkzaamheden met een bestuursfunctie binnen het Fonds.

Om de persoonlijke integriteit te waarborgen, wordt een kandidaat-bestuurder door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. Bij de betrouwbaarheid stelt DNB algemene vragen over u en kijkt naar uw antecedenten. Bij deskundigheid kijkt DNB onder andere naar de kennis van de kandidaat en of de kandidaat qua kennis past binnen het huidige Algemeen Bestuur. Zodra DNB instemt met de voorgenomen benoeming wordt de benoeming door het Algemeen Bestuur bekrachtigd.

Vragen?

Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Olivier Hogeland, Bestuurssecretaris van het Fonds: telefoon: 020 - 810 1027, mobiel 06 - 41 284 613, e-mail: olivier.hogeland@pensioenfondsing.nl.