Nieuws

Bericht van het Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds ING heeft zich in de afgelopen maanden bezig gehouden met onder meer:

 • Het huidige bestuursmodel
 • Jaarverslag 2016
 • Heidagen mei 2017
 • Verkiezingen VO 2018

Zaken rondom het nieuwe bestuursmodel

In de nieuwsbrief van november 2016 zijn wij ingegaan op het positieve advies van het VO ten aanzien van het zogenaamde omgekeerd gemengde bestuursmodel. Inmiddels is het Algemeen Bestuur (AB) een aantal kwartalen aan het werk en krijgen de overlegstructuren met het VO vorm. Het VO vergadert een viertal keer per jaar samen met het AB. Daarnaast is er periodiek overleg tussen het Dagelijks Bestuur van het VO met de niet uitvoerende bestuurders en wordt de voorzitter van het VO door de onafhankelijk voorzitter van het AB bijgepraat na een Bestuursvergadering.

Het VO was in de aanloop naar de invoering van dit bestuursmodel in 2016 direct betrokken bij de statutenwijziging van het Fonds en bij de wijzigingen van het Reglement van het Verantwoordingsorgaan. Het VO had de volgende wensen:

 • Adviesrecht bij wijzigingen in het bestuursprotocol met betrekking tot het interne toezicht;
 • Adviesrecht bij wijzigingen in de profielschets van niet uitvoerende bestuurders inzake het interne toezicht.

Ook heeft het VO zich gebogen over een adviesaanvraag ten aanzien van de tijdsbesteding en het beloningsbeleid van VO-leden.

Jaarverslag 2016

Het VO oordeelt ieder jaar, aan de hand van het jaarverslag en bevindingen van het intern toezicht, over het handelen van het AB, het uitgevoerde beleid en beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO heeft in zijn oordeel aangegeven dat het VO vertrouwen heeft in het realiseren van een duurzaam verbeterde relatie met het AB. Het VO is positief over de samenwerking met de CDC Pensioenfondsen, in het bijzonder voor wat betreft juridische zaken en communicatie. Ook juicht het VO de versterking van de risicomanagement functie toe. Het VO plaatste enkele kritische noten ten aanzien van de instelling van een Auditcommissie, de Toekomstvisie en evenwichtige belangenverdeling in relatie tot toeslagverlening. Het oordeel van het VO is, samen met de reactie van het AB, opgenomen in het bestuursverslag.

Heidagen 2017 van het VO

In mei 2017 vonden de ‘heidagen’ van het VO plaats. Hierbij kwamen de volgende zaken aan de orde:

 • Evaluatie van de werking van het nieuwe bestuursmodel en het delen van de ervaringen van ABN/AMRO-bank met dit model;
 • Voorbereiding op beleidstrajecten ter bespreking met het AB, waaronder de Toekomstvisie van het Fonds en het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen;
 • Workshops door medewerkers van het Bestuursbureau over economische scenario’s, balansrisico en inflatieafdekking;
 • Bespreking van de ontwikkelingen in de pensioensector en ten aanzien van het pensioenstelsel.

Verkiezingen VO 2018

In 2016 is besloten om met ingang van de nieuwe zittingstermijn van het VO per 1 juli 2018 het aantal VO-leden te verkleinen tot 10 personen. Ook is er een functieprofiel voor VO-leden opgesteld, waarover het VO advies heeft uitgebracht aan het AB. In verband met de VO-verkiezingen in 2018 heeft het AB een adviesaanvraag ingediend voor de wijziging van het Verkiezingsreglement. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • De mogelijkheid voor gewezen deelnemers om zich kandidaat te stellen;
 • De bepaling van het aantal zetels namens actieve deelnemers en gepensioneerden op basis van het deelnemersbestand per 31 december 2017;
 • De bepaling dat er minimaal één VO-lid van de geleding NN Group en één VO-lid van de geleding ING moet zijn bij zowel de zetels namens deelnemers als de zetels namens gepensioneerden;
 • Het vervallen van de vereiste handtekeningenlijst;
 • De beoordeling door de Verkiezingscommissie of een kandidaat voldoet aan het functieprofiel voor VO-leden.

Personele wisselingen

Een aantal leden heeft het VO om uiteenlopende redenen verlaten: Frans Pouwel (pensionering), Aad Kant (pensionering), Lex Steenbergen (bestuurder bij het Fonds), Marc van Loo (VO lidmaatschap NN CDC pensioenfonds), en Pascal Scheenstra (uitdiensttreding bij NN). Nieuwe leden zijn: Willem Steenhoven (namens werkgever ING), Sander Rutten en Jacques van der Pijl (beiden namens de actieve deelnemers).