Over Pensioenfonds ING

Belonen

Pensioenfonds ING kent een beloningsbeleid voor leden van het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan. Bij de bepaling van de hoogte van de beloningen is rekening gehouden met de specifieke hoge eisen die aan leden van het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan worden gesteld. Daarbij is gekeken naar wat gangbaar is bij andere pensioenfondsen en de normen van de Pensioenfederatie.

De financiële resultaten van het Fonds zijn niet van invloed op beloningen; leden van het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan hebben geen recht op prestatiebeloningen, bonussen of ontslagvergoedingen van het Fonds. Wel worden er onkostenvergoedingen gegeven binnen de fiscale regelgeving. Beloningen en onkostenvergoedingen komen niet ten laste van het Fonds, maar zijn onderdeel van de uitvoeringskosten die aan het Fonds worden vergoed door ING Bank en NN Group.

Algemeen Bestuur

De beloning van de niet uitvoerende bestuurders bedraagt € 58.991 per jaar (2022) op basis van 0,4 FTE (de beloning van de onafhankelijke voorzitter is gebaseerd op 0,6 FTE). Niet uitvoerende bestuurders die in dienst zijn van ING Bank of NN Group ontvangen geen directe beloning, maar krijgen van de werkgever tijd voor vergaderingen en voorbereiding.
De uitvoerende bestuurders worden beloond conform het beloningsbeleid van ING Bank.

Het beloningsbeleid is vastgesteld, toegepast en gehandhaafd in overeenstemming met de werkzaamheden, het risicoprofiel, de doelstellingen, het langetermijnbelang, de financiële stabiliteit en de prestaties van het Fonds als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening als geheel, en het werkt een deugdelijk, prudent en doeltreffend bestuur van het Fonds in de hand.
Dit beloningsbeleid is in overeenstemming met de lange termijn belangen van de deelnemers aan en de pensioengerechtigden van de door Pensioenfonds ING uitgevoerde pensioenregeling.

Het beloningsbeleid omvat maatregelen die erop gericht zijn belangenconflicten te vermijden. Ook is dit beloningsbeleid in lijn met een deugdelijk en doeltreffend risicobeheer en moedigt niet aan tot het nemen van risico's die niet te verenigen zijn met het risicoprofiel en het reglement van het Fonds. Het Fonds voert overeenkomstig de Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen een beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) dan voor het Fonds aanvaardbaar is.

Meer informatie over het beloningsbeleid van het Fonds vindt u in ons jaarverslag.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.