Maatschappelijk verantwoord beleggen

Pensioenfonds ING belegt maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleid van Pensioenfonds ING. Wij hechten waarde aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als institutionele belegger. We zijn van mening dat organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen op lange termijn beter presteren dan organisaties die dat niet doen.

Bij onze beleggingen houden wij daarom rekening met de invloed op milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. We wensen niet betrokken te zijn bij schendingen van mensenrechten of gebruik van kinderarbeid, fraude of corruptie, de tabaksindustrie, milieuvervuiling of controversiële wapens. Daarnaast houden we rekening met de voorkeuren en prioriteiten van onze deelnemers. Zo draagt het MVB-beleid bij aan onze reputatie en creëren we draagvlak onder deelnemers. In een peiling (2018) hebben deelnemers aangegeven met name mensenrechten, anti-corruptie, gezondheid, arbeidsrechten en milieu en klimaat belangrijk te vinden (in volgorde van prioriteit). In ons duurzaamheidsverslag leest u hoe we invulling geven aan deze thema’s. Ook leest u wat we doen met uw stem tijdens bijvoorbeeld klankbordsessies en enquêtes. Het is belangrijk dat u ons weet te vinden, want dan weten we wat er leeft en kunnen we daarop inspelen.

Achtergrond

Het MVB-beleid strekt zich in principe uit tot de gehele beleggingsportefeuille. De instrumenten en effectiviteit van het beleid variëren per beleggingscategorie. Bij de selectie en monitoring van vermogensbeheerders is (integratie van) MVB een criterium. Ten aanzien van de ondernemingen waarin wij beleggen kijken wij onder meer naar: de strategie, de financiële en niet financiële prestaties en risico’s, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten en de corporate governance van de ondernemingen. Gezien de lange-termijn gerichtheid van het Fonds worden aan de vermogensbeheerders geen bonussen betaald. Verder zijn het uitlenen van effecten, short posities niet toegestaan.

Aan welke MVB-standaarden zijn wij verbonden?

Het MVB-beleid van Pensioenfonds ING sluit aan bij de normen en waarden in de Nederlandse samenleving. Het Fonds is ondertekenaar van het (internationaal) MVB-convenant (brede spoor) dat voor een groot deel voortkomt uit internationale normen. Belangrijk hierbij zijn ‘UN Global Compact’, ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’ en richtlijnen van de OESO.

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Sinds 10 maart 2021 gelden er vanuit Europa regels over de informatie die financiële instellingen moeten geven over duurzaamheid. Pensioenfonds ING voldoet aan deze verplichtingen. Pensioenfonds ING maakt op een onderdeel een uitzondering. Dat gaat om het publiceren van een vastgestelde lijst van ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Dit wordt in de regelgeving omschreven als een due dilligence’ op ESG gebied. De reden voor deze uitzondering is onder meer dat deze lijst nog niet definitief is. Daardoor is nog niet duidelijk wat de impact is van deze ‘due dilligence’ procedure voor het Fonds. Naar verwachting is er later dit jaar meer duidelijk over de inhoud van deze regelgeving. Dan zal Pensioenfonds ING dit standpunt heroverwegen.

Hoe gebruiken wij onze invloed?

  • Stemmen: we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin we aandeelhoudersrechten hebben. We doen dit aan de hand van stemrichtlijnen via onze uitbestedingspartner Robeco. In de stemrichtlijnen zijn principes over goed ondernemingsbestuur vastgelegd en is extra aandacht voor milieu en sociale thema’s waaraan het Fonds waarde hecht. Zo oefenen wij invloed uit op de kwaliteit en het beleid van de ondernemingen waarin we beleggen. Bekijk het stemoverzicht om te zien hoe wij hebben gestemd per onderneming, per voorstel en per datum.
  • Engagement: we gaan de dialoog aan met ondernemingen over voor het Fonds relevante onderwerpen om een gedragsverandering te realiseren;
  • Integratie: bij de selectie en het beheer van nieuwe beleggingen kijken we specifiek naar de principes van de Global Compact van de VN en de prioriteiten van onze deelnemers. Dit mondt uit in de volgende beleggingen;
  • Uitsluiting: we sluiten bedrijven uit van beleggingen als zij niet voldoen aan de eisen van ons MVB-beleid (bijvoorbeeld producenten van controversiële wapens en tabak en bedrijven die Global Compact principes schenden). Wij sluiten landen uit van beleggingen als zij vallen onder het wapenembargo van de VN Veiligheidsraad. We hanteren hiervoor een uitsluitingenlijst.
  • Samenwerking: als dit effectief is, werken we samen met andere aandeelhouders en belanghebbenden voor een zo goed mogelijk resultaat.

Wij hebben de uitvoering van het beleid deels uitbesteed aan Robeco. Het Bestuur van het Fonds stemt niet zelf en gaat meestal niet rechtstreeks in gesprek met ondernemingen.

Hoe leggen wij verantwoording af?

Via de Kwartaalberichten rapporteert het Fonds over engagement en stemgedrag.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.