< terug

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over de voorgenomen aanpassingen en wat dit voor u betekent? U vindt hier een lijst met vragen en antwoorden.

Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u uw vraag mailen naar wijwerkenaanuwpensioen@pensioenfondsing.nl. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Algemeen

 • Wat is Pensioenfonds ING van plan?

  Om in de toekomst deelnemers optimaal van dienst te zijn, gaat Pensioenfonds ING de administratie en het technisch systeem vernieuwen. Om dit te kunnen realiseren is het nodig om de bestaande zes pensioenregelingen gelijk te stellen. Pensioenfonds ING heeft de werkgevers dan ook voorgesteld om deze regelingen op een beperkt aantal afwijkende punten gelijk te stellen, zodat er uiteindelijk één regeling geldt voor alle deelnemers.

  Wanneer Pensioenfonds ING over een up-to-date administratie en technisch systeem beschikt, kan het Fonds de deelnemers ook in de toekomst optimaal van dienst zijn en meegaan met vernieuwingen, zoals bijvoorbeeld bij www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Gelden de voorgestelde aanpassingen ook voor de CDC Pensioenfondsen?

  Nee, de voorgenomen aanpassingen hebben alleen betrekking op de pensioenregeling(en) van Pensioenfonds ING.

  Met vragen over pensioen bij één van de CDC Pensioenfondsen, kunt u terecht op www.cdcpensioen.nl.

 • Wat gebeurt er met de waarde van mijn opgebouwd pensioen?

  De waarde van het opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds ING blijft behouden. Wat u aan pensioen heeft opgebouwd, staat vast en verandert dus niet.

 • Wat is straks, als het voorstel geaccepteerd wordt, het voordeel voor mij als deelnemer?

  De aanpassingen zorgen ervoor dat Pensioenfonds ING u ook in de toekomst blijvend en optimaal van dienst kan zijn. Gaan de voorgestelde aanpassingen door, dan kan het Fonds goed inspelen op relevante digitale ontwikkelingen en de deelnemers die nog niet met pensioen zijn, beter helpen met het maken van keuzes voor hun pensioen.

  Bent u nog niet met pensioen? Dan kunt u straks de Pensioenplanner ook voor meer doeleinden gebruiken.

 • Wanneer gaan de wijzigingen in?

  Pensioenfonds ING verwacht dat er in december 2019 een definitief besluit valt. De nieuwe pensioenregeling gaat dan in per 1 januari 2020. Hierover ontvangen deelnemers van het Fonds nog een brief.

  Vanaf dat moment staan de ruimere keuzemogelijkheden open voor iedereen die bij Pensioenfonds ING met pensioen gaat.

  Vanaf 1 juli 2020 zijn alle voorgenomen aanpassingen doorgevoerd in het nieuwe systeem en zijn deze aanpassingen voor de deelnemers zichtbaar in de Pensioenplanner en/of het Deelnemersportaal.

Informatie en reageren

Pensioenregeling

 • Wat wordt de nieuwe pensioenleeftijd?

  65 jaar wordt de pensioenleeftijd voor alle deelnemers. Het pensioen van deelnemers die nu een andere pensioenleeftijd hebben, wordt actuarieel omgerekend naar 65 jaar.

 • Waarom wordt Basisregeling Pensioen 65 als uitgangspunt genomen voor de voorgestelde aanpassingen?

  Deze pensioenregeling geldt al voor het grootste deel van de deelnemers van Pensioenfonds ING en kent de meest moderne pensioenvormen.

 • Wat bedoelen jullie met het ‘gelijkstellen van de pensioenregelingen’?

  De pensioenregelingen worden op een beperkt aantal afwijkende punten zodanig aangepast dat ze gelijk worden aan elkaar. Zo ontstaat er één pensioenregeling voor alle deelnemers.

  Bijvoorbeeld: in de pensioenregelingen zijn er verschillende momenten waarop een pensioen ingaat (de eerste van de maand waarin iemand 65 wordt, de eerste maand volgend waarop iemand 65 wordt etc.). Dit willen we gelijkstellen, waarna het pensioen van iedereen ingaat op de eerste van de maand waarin iemand 65 wordt.

  Deelnemers van Pensioenfonds ING lezen in de brief die zij in september 2019 ontvangen welke aanpassingen voor hen relevant zijn.

 • Kan ik niet eerder dan 5 jaar vóór AOW-leeftijd met pensioen?

  Alleen als u voldoet aan de voorwaarde die de Belastingdienst stelt, kunt u uw pensioen eerder laten ingaan dan 5 jaar vóór uw AOW-datum. Deze voorwaarde is dat u geen activiteiten meer verricht die inkomsten genereren, dus niet meer in loondienst bent en ook niet als zelfstandige betaalde werkzaamheden verricht. Ook mag u op de vervroegde pensioendatum niet de intentie hebben om weer activiteiten te gaan verrichten die inkomsten genereren.

  Wilt u uw pensioen gedeeltelijk eerder laten ingaan, dan moet u uw activiteiten die inkomsten genereren in ten minste dezelfde mate beëindigen als waarmee het pensioen ingaat. U mag dan op de vervroegde pensioendatum niet de intentie hebben om de resterende activiteiten die inkomsten genereren te gaan uitbreiden.

 • Ik heb mijn pensioen meer dan 5 jaar vóór mijn AOW-leeftijd in laten gaan, maar wil toch weer (of meer) activiteiten gaan verrichten waarmee ik inkomsten genereer. Mag dat?

  Als u na verloop van tijd besluit toch weer betaalde economische activiteiten te gaan verrichten of deze uit te breiden dan heeft dat in het algemeen geen gevolgen voor het pensioen. Maar als naar de mening van de Belastingdienst blijkt dat deze intentie tot het (weer) starten of uitbreiden van economische activiteiten waarmee u inkomsten genereert, al bestond toen u vervroegd met pensioen ging, dan voldoet uw pensioen niet meer aan de fiscale voorwaarden. De Belastingdienst belast dan de hele waarde van uw pensioen alsnog op de vervroegde pensioendatum, waarbij ook een strafheffing (invorderingsrente) wordt geheven. Om voorafgaand aan uw besluit om weer of meer activiteiten te gaan verrichten die inkomsten genereren, zekerheid te krijgen over uw persoonlijke situatie neemt u zelf contact op met de Belastingdienst.

Rollen en verantwoordelijkheden

 • Kan Pensioenfonds ING zelf besluiten om de bestaande regelingen aan te passen naar één pensioenregeling?

  Nee, omdat de pensioenregelingen eerder tot stand zijn gekomen in overleg tussen werkgevers en vakorganisaties. Daarom heeft Pensioenfonds ING de werkgevers ING Bank en NN Group verzocht om de aanpassingen overeen te komen met de vakbonden. Wij verwachten in december 2019 een definitief besluit. Wij informeren de deelnemers hierover met een brief.

 • Wie bewaakt de belangen van deelnemers?

  Deelnemers en pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd in het Bestuur en in het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds ING. Zowel Bestuur als Verantwoordingsorgaan toetsen of er voldoende en op evenwichtige wijze rekening is gehouden met de belangen van beide groepen.

  Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers kunnen hiervoor, als zij lid zijn, ook terecht bij de belangenverenigingen voor oud-medewerkers, VO-ING of VO-NN.

 • Wat voor rol speelt het Verantwoordingsorgaan?

  Pensioenfonds ING vindt het van grote toegevoegde waarde om het Verantwoordingsorgaan bij deze belangrijke ontwikkelingen vanaf het begin te informeren. Formeel heeft het Verantwoordingsorgaan over de aanpassingen geen adviesrecht.

 • Wat kunnen VO-ING of VO-NN voor mij betekenen?

  De belangenverenigingen voor oud-medewerkers van ING Bank en NN Group, al dan niet gepensioneerd, behartigen de collectieve belangen van hun leden, onder andere door gesprekspartner te zijn van ING Bank, NN Group en van Pensioenfonds ING.

Onderdelen van de pensioenregeling

 • Wat gebeurt er met het ongehuwdenpensioen?

  Het ongehuwdenpensioen (OOP) wordt verminderd met het gehuwdenpensioen. Het OOP gaat in op uw pensioendatum als u op dat moment alleenstaand bent. Wordt u later alleenstaand, dan gaat het OOP op dat moment in.

 • Vervalt het gehuwdenpensioen?

  Het reguliere ouderdomspensioen wordt verhoogd met het bedrag van het gehuwdenpensioen (GOP). Het gehuwdenpensioen is vervolgens na 1 januari 2020 niet meer herkenbaar als apart pensioen.

 • Wordt het ongehuwdenpensioen ook uitgesteld als ik het ouderdomspensioen uitstel?

  Ja, uw ongehuwdenpensioen wordt dan ook uitgesteld. Uw ongehuwdenpensioen gaat namelijk in als uw ouderdomspensioen ingaat. Of later, op het moment dat u alleenstaand wordt

 • Kan ik mijn ongehuwdenpensioen uitstellen?

  Dit kan alleen als u uw ouderdomspensioen ook uitstelt.

 • Blijft het partnerpensioen hetzelfde?

  Ja, de hoogte van het partnerpensioen blijft hetzelfde en wordt dus niet gewijzigd door één van de maatregelen die wij hebben voorgesteld.

 • Waarom is de overlijdensuitkering alleen voor een partner?

  De overlijdensuitkering is altijd voor de partner geweest. Eerder was wel de overlijdensuitkering deels bestemd voor de ex-partner. Vanaf 1 januari 2020 is de overlijdensuitkering in zijn geheel voor degene die uw partner is op het moment van overlijden.

  Uw partner is degene met wie u bent gehuwd of die bij de burgerlijke stand als uw partner is geregistreerd. Uw partner is ook degene met wie u ongehuwd samenwoont, mits hij of zij is aangemeld of geregistreerd bij Pensioenfonds ING.

 • Waarom is de overlijdensuitkering niet voor andere nabestaanden dan de partner?

  Die keus hebben sociale partners nooit gemaakt. De overlijdensuitkering is in onze pensioenregeling altijd alleen bestemd geweest voor de achterblijvende partner.

 • Wat zijn de mogelijkheden om in deeltijd met pensioen te gaan en voor wie gelden deze?

  Alle deelnemers, dus ook gewezen deelnemers van Pensioenfonds ING kunnen vanaf 2020 in deeltijd met pensioen gaan voor 10%, of voor een veelvoud daarvan. Deeltijdpensioen kan in elk geval vanaf 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd.

  Deeltijdpensioen kan ook vóór 5 jaar voor uw AOW-leeftijd, maar dan gelden fiscale beperkingen. Zie ‘Kan ik niet eerder dan 5 jaar vóór AOW-leeftijd met pensioen?’

 • Welke periodes kan ik kiezen voor eerst een hoog en later een lager pensioen?

  U kunt kiezen voor een periode van drie jaar, van vijf jaar, voor een periode tot uw AOW ingaat of tot u 70 jaar wordt. Het kan zijn dat deze mogelijkheden verruimd worden. Eind 2019 zal daar meer over bekend zijn.

 • Ik ben al met pensioen, mijn partnerpensioen is uitgeruild voor OP. Wordt het partnerpensioen dat niet is uitgeruild, omdat het was opgebouwd vóór 2002 alsnog uitgeruild voor OP?

  Nee, dat gebeurt niet. Voor u zijn de keuzemogelijkheden van toepassing, zoals die golden bij de ingang van uw pensioen. Toen kon het partnerpensioen voor zover dat was opgebouwd vóór 2002 niet geruild worden voor ouderdomspensioen. De keuzes die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn, gelden alleen voor deelnemers waarvoor het pensioen nog niet is ingegaan.

 • Wat is premiecompensatie en wat gebeurt ermee?

  Dit is een compensatie voor het verschil in premies volksverzekeringen die deelnemers moeten betalen vóór en na hun AOW-leeftijd. Pensioenfonds ING heeft deze compensatie in 1999 ingevoerd voor pensioengerechtigden met een pensioenrichtleeftijd vóór 65 jaar.

  De AOW-leeftijd was toen 65 jaar. Als u al met pensioen bent, wordt het bedrag aan premiecompensatie per 1 januari 2020 vastgezet en toegevoegd aan uw tijdelijk ouderdomspensioen en/of overbruggingspensioen. Vervolgens volgt het bedrag de toeslagverlening zoals die voor uw pensioen van toepassing is. De informatie over de toeslagverlening op uw pensioen kunt u terugvinden op uw jaarlijkse Uniforme Pensioenoverzicht.

  Bent u nog niet met pensioen? Dan wordt het bedrag aan premiecompensatie per 1 januari 2020 berekend en toegevoegd aan het ouderdomspensioen. Vervolgens volgt het daaraan toegevoegde bedrag de toeslagverlening zoals die voor uw ouderdomspensioen van toepassing is.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.