Nieuw Pensioenstelsel

Terug naar het overzicht
 • Waarom is een nieuw pensioenstelsel nodig?

  De overheid, vakbonden en werkgevers in Nederland zien dat de regels die er nu zijn niet meer helemaal passen bij deze tijd. Bijvoorbeeld omdat mensen vaker van baan veranderen en we steeds ouder worden. Er kunnen discussies ontstaan tussen deelnemersgroepen over wie welk deel van de gezamenlijke pot krijgt. Verder is de wens om pensioenen sneller te kunnen verhogen als het economisch goed gaat – dat werkt overigens ook andersom: de kans op een lager pensioen stijgt als het economisch slecht gaat. Daarom heeft het kabinet met de sociale partners (de werknemers- en werkgeversorganisaties) een pensioenakkoord gesloten. De nieuwe regels worden voor een groot deel vastgelegd in de Pensioenwet via de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en lagere regelgeving.

 • Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in?

  De nieuwe regels gaan hoofzakelijk over het pensioen dat is geregeld via de werkgever, dat is het zogeheten tweede pijler pensioen. De AOW is de eerste pijler. Nog niet alles is uitgewerkt. Maar de volgende punten zijn al wel duidelijk:
   

  • Pensioen wordt transparanter en persoonlijker. Deelnemers krijgen een persoonlijke pensioenpot waarin beter is te zien hoe deze pot zich ontwikkelt in de tijd.
  • Pensioen gaat meebewegen met de economie. Gaat het goed met de economie, dan merken deelnemers dit eerder als een verhoging van hun pensioenpot of uitkering (in plaats van het huidige systeem van toeslagverlening). Gaat het minder goed, dan zien deelnemers dat ook eerder terug in hun pensioenpot of pensioenuitkering. Het risico komt in die zin in het nieuwe stelsel dan ook bij de deelnemers te liggen.

   
  Andere zaken uit het pensioenakkoord betreffen:
   

  • de AOW-leeftijd stijgt minder snel
  • Betere pensioenafspraken voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zware beroepen
  • Extra keuzerecht om een éénmalig bedrag op te nemen op de pensioendatum
  • Beter nabestaandenpensioen
  • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 • Wat blijft hetzelfde?

  De nieuwe regels betekenen niet dat alles gaat veranderen. Veel regels blijven hetzelfde: over het algemeen blijven mensen samen pensioen opbouwen en risico’s delen. Als u met pensioen gaat, blijft u uw leven lang pensioen ontvangen. U krijgt vanaf een bepaalde leeftijd ook AOW van de overheid.

 • Wat verandert er voor mij persoonlijk? / Verandert mijn huidige pensioenuitkering?

  Dat is nu nog te vroeg om te zeggen. Het kan ook zijn dat sociale partners (de beide werkgevers en de vakbonden De Unie, CNV en FNV) besluiten dat er niets verandert voor uw pensioen bij Pensioenfonds ING, als gesloten fonds. Blijf op de hoogte en abonneer u op de e-mailservice en digitale nieuwsbrief van Pensioenfonds ING. Log in op onze website via Mijn Pensioen en ga naar ‘Mijn gegevens’, “Mijn account’ en vervolgens ‘informatiediensten aan/uit zetten’.

 • Wanneer wordt het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd?

  De hoofdlijnen zijn bepaald. Veel onderdelen moesten nog worden uitgewerkt. Uiterlijk 1 januari 2027 zal het nieuwe stelsel in werking treden. Daarvoor is een aangepaste Pensioenwet nodig, wat geregeld wordt in de Wet toekomst pensioenen. Op 30 maart 2022 heeft minister Schouten de uitwerking van de nieuwe pensioenregels in de nieuwe pensioenwet aangeboden aan de Tweede Kamer. Vanaf dat moment is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel gestart en dat traject duurt enige tijd. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer tijdig instemmen, gaat de aangepaste Pensioenwet op 1 januari 2023 in. De vraag is of dat moment gehaald zal gaan worden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027. En pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zullen hun (administratie)systemen moeten aanpassen. De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt geldt sinds 1 januari 2020. Het wetsvoorstel ‘bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ is op 12 januari 2021 aangenomen in de Eerste Kamer. De mogelijkheid voor een bedrag ineens bij pensionering gaat waarschijnlijk in per 1 juli 2023.

 • Gaat Pensioenfonds ING over naar het nieuwe pensioenstelsel?

  Het nieuwe pensioenstelsel is op de eerste plaats gericht op pensioenfondsen waarin nog mensen instromen, actief pensioen wordt opgebouwd en premie wordt betaald. Pensioenfonds ING is wat dat aangaat een bijzonder fonds. Het is een groot en financieel gezond fonds met veel vermogen en deelnemers, maar sinds 2014 gesloten voor nieuwe deelnemers. En er wordt door deelnemers ook geen pensioen meer opgebouwd bij Pensioenfonds ING (met uitzondering van een kleine groep deelnemers). Lange tijd bleef onduidelijk of gesloten pensioenfondsen überhaupt over zouden kunnen naar het nieuwe pensioenstelsel. Recent is gebleken dat die mogelijkheid wel door de wetgever geboden zal gaan worden. Of Pensioenfonds ING overgaat naar het nieuwe stelsel is echter nog niet duidelijk. Dat is aan de werkgevers ING en NN en de vakorganisaties (samen: de sociale partners). Het Fonds gaat hiervoor de houding van deelnemers onderzoeken.

 • Wie besluit er wat er gebeurt met de pensioenen bij Pensioenfonds ING?

  De sociale partners binnen ING en NN; de beide werkgevers en de vakbonden De Unie, CNV en FNV. Zij besluiten eerst óf zij de pensioenen van ons Fonds willen laten overgaan in het nieuwe pensioenstelsel. En zo ja in welke vorm. Als sociale partners er voor kiezen om de pensioenen bij PFI over te laten gaan in het nieuwe stelsel, zullen ze daartoe een verzoek indienen. Het Bestuur zal zich op zo’n verzoek beraden. Daarbij wordt ook de houding van deelnemers onderzocht. Verenigingen van oud medewerkers / gepensioneerden krijgen een niet-bindend hoorrecht. Het Bestuur zal vervolgens een besluit nemen en zal hiervoor de belangen van alle betrokkenen evenwichtig moeten afwegen en moeten kijken naar de uitvoerbaarheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over rendement en risico, over uitvoeringskosten of over toekomstbestendigheid. Ook is een belangrijke rol weggelegd voor het Verantwoordingsorgaan, dat de besluiten van het bestuur moet beoordelen op evenwichtigheid.

 • Hoe bereidt Pensioenfonds ING zich voor op de mogelijke gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel?

  Pensioenfonds ING volgt de ontwikkelingen nauwlettend en staat in contact met partijen als de Pensioenfederatie (belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen). Binnen het Bestuursbureau is een projectgroep opgericht met een stuurgroep. Ook wordt extern advies ingewonnen bij diverse deskundigen op pensioengebied. Het Bestuur is zich nu aan het oriënteren en er zijn besprekingen met de sociale partners en met het Verantwoordingsorgaan. Voor de verenigingen van oud medewerkers (VO-ING en VO-NN) heeft het Fonds enkele informatiesessies voorbereid. Volg de ontwikkelingen op een speciaal deel op onze website.

 • Worden deelnemers betrokken bij de te maken keuzes?

  Zeker! Dat vinden we belangrijk. Ons Fonds gaat de houding van deelnemers onderzoeken. Bij eventueel te maken keuzes voor het nieuwe stelsel is het ook belangrijk om te weten hoe deelnemers denken over het nemen van risico met hun pensioengeld. Ons Fonds onderzoekt de voorkeur van de deelnemers regelmatig. De laatste keer gebeurde dat in 2019 en voordat er definitieve keuzes gemaakt worden, doen we dat opnieuw.

  In de nieuwe pensioenwet is vooralsnog geen instemmingsrecht geregeld voor individuele deelnemers. Werknemers worden in principe vertegenwoordigd door de sociale partners; gepensioneerden in principe niet. Verenigingen van oud medewerkers / gepensioneerden krijgen een niet-bindend hoorrecht. Ook is een belangrijke rol weggelegd voor het Verantwoordingsorgaan, dat de besluiten van het bestuur moet beoordelen op evenwichtigheid.

 • Mag ik zelf kiezen of mijn pensioen over gaat naar het nieuwe stelsel?

  In de te wijzigen Pensioenwet is geen instemmingsrecht geregeld voor individuele deelnemers. Werknemers worden in principe vertegenwoordigd door de sociale partners; gepensioneerden in principe niet. Dat is de reden dat de wetgever aan verenigingen van oud medewerkers / gepensioneerden een niet-bindend hoorrecht wil toekennen. Ook is een belangrijke rol weggelegd voor het Verantwoordingsorgaan, dat de besluiten van het bestuur moet beoordelen op evenwichtigheid.

 • Wat houdt het extra keuzerecht eenmalig bedrag opnemen op pensioendatum precies in?

  Er komt een nieuwe keuzemogelijkheid voor mensen die met pensioen gaan: een bedrag ineens opnemen. ‘Bedrag ineens’ betekent dat u, als u volledig of gedeeltelijk met pensioen gaat, een deel van uw pensioen (maximaal 10%) gelijk kunt opnemen en uitgeven. Gebruikmaken van deze keuzeoptie kan uitsluitend op die momenten. De wet die deze nieuwe mogelijkheid regelt ligt al enige tijd klaar. De keuze wordt waarschijnlijk beschikbaar voor pensioenen die ingaan vanaf 1 juli 2023. De keuzemogelijkheid zal hiervoor worden toegevoegd aan Mijn Pensioenplan, de tool waarmee u uw pensioeningang regelt. Meer hierover leest u elders op onze website.

 • Hoe houden jullie mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

  Wij hebben een speciale webpagina in het leven geroepen waarop we alle informatie over het nieuwe pensioenstelsel voor u verzamelen, inclusief veelgestelde vragen en antwoorden. Blijf verder op de hoogte en abonneer u op de e-mailservice en digitale nieuwsbrief van Pensioenfonds ING. Log in op onze website onder Mijn Pensioen en ga naar ‘Mijn gegevens’, “Mijn account’ en vervolgens ‘informatiediensten aan/uit zetten’.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.