Reële dekkingsgraad

Terug naar het overzicht
 • Wat is een reële dekkingsgraad?

  De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. In de reële dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen alsof het een pensioenverplichting is. Een reële dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het Fonds voldoende vermogen heeft om aan de pensioenverplichtingen te voldoen én om de pensioenen volledig te verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.

 • Waarom en waarvoor gebruiken we de reële dekkingsgraad?

  Het Fonds streeft naar pensioen met behoud van koopkracht. In de reële dekkingsgraad wordt behoud van koopkracht meegenomen als een verplichting van het Fonds. Met ingang van 2016 gebruikt het Fonds de gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden als leidraad bij besluiten over de toeslagverlening. Zo is het Fonds minder afhankelijk van de dagkoersen op de financiële markten.

 • Hoe hoog is de reële dekkingsgraad van Pensioenfonds ING?

  De gemiddelde reële dekkingsgraad wordt elke maand op de website gecommuniceerd. Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor de e-mailservice.

 • Is de huidige reële dekkingsgraad voldoende voor toeslagverlening?

  Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt het Fonds bij een besluit over toeslagverlening een toeslagstaffel (indexatiestaffel) als leidraad. Hieruit kunt u aflezen of de huidige gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening op dit moment. De maatstaf voor toeslagverlening is de prijsstijging (prijsindex) of de cao-loonstijging (loonindex), afhankelijk van uw regeling. Meer informatie over de toeslagstaffel.

 • Wat zijn de verschillen tussen de diverse soorten dekkingsgraden?

  Het Fonds berekent de (gemiddelde) reële dekkingsgraad, de marktwaardedekkingsgraad en de DNB-(beleids)dekkingsgraad, elk om een bepaalde reden. Lees meer over de verschillen.

 • Waarom lijkt de reële dekkingsgraad zo laag vergeleken met andere dekkingsgraden?

  Omdat in de reële dekkingsgraad ook de verwachte stijging van de prijzen wordt meegenomen alsof het een pensioenverplichting is, is deze dekkingsgraad lager dan de DNB-(beleids)dekkingsgraad of de marktwaardedekkingsgraad waarbij dat niet het geval is (dit zijn nominale dekkingsgraden). Zie ook de 'Achtergrondinformatie over de reële dekkingsgraad' voor uitgebreide informatie.

 • De ambitie van Pensioenfonds ING is minimaal 80% toeslagverlening (8 van de 10 jaar). Is dat gelijk aan een reële dekkingsgraad van 80%?

  Dat is niet op die manier te zeggen; zie voor verdere uitleg het antwoord op de volgende vraag.

 • Is de huidige reële dekkingsgraad voldoende om de ambitie van Pensioenfonds ING van minimaal 80% toeslagverlening (8 van de 10 jaar) te halen?

  Een gemiddelde reële dekkingsgraad van 97,2% (datum: december 2019) is naar verwachting ruim voldoende om de toeslagambitie van Pensioenfonds ING van minimaal 80% te halen. Dit is echter ook afhankelijk van de ontwikkelingen in de financiële markten. Een reële dekkingsgraad van onder de 100% wil zeggen dat er voor de toeslagverlening nog wel rendement op het vermogen moet worden behaald, waar altijd een bepaald (beleggings)risico tegenover staat.

 • Waarom wordt de toeslagstaffel jaarlijks aangepast?

  De percentages in de staffel worden jaarlijks verhoogd vanwege het vergrijzen van het Fonds. Het vergrijzen is het gevolg van de sluiting van het Fonds per 1 januari 2014, waarbij de nieuwe pensioenregeling is ondergebracht bij de CDC Pensioenfondsen. Hierdoor is er geen instroom meer van nieuwe deelnemers in het Fonds. Een reële dekkingsgraad van onder de 100% wil zeggen dat er voor de toeslagverlening nog wel rendement op het vermogen moet worden behaald, waar altijd een bepaald (beleggings)risico tegenover staat. Door de vergrijzing van het Fonds wordt de looptijd om het benodigde rendement te behalen steeds korter en kan er steeds minder risico worden genomen. De verwachting is dat de reële dekkingsgraad zodanig stijgt dat er op termijn toch eerder een toeslag kan worden verleend, waarmee ook de kans op behoud van koopkracht stijgt.

 • Is de reële dekkingsgraad vergelijkbaar met die van andere pensioenfondsen?

  Er zijn nog niet veel pensioenfondsen die een reële dekkingsgraad publiceren. Voor de pensioenfondsen die dat al wel doen was er geen standaard berekeningsmethode. Pensioenfonds ING hanteert bij de berekening van de reële dekkingsgraad de in de markt waargenomen rentetermijnstructuur voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Andere pensioenfondsen hanteren hiervoor ook wel de door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentetermijnstructuur. Hierdoor zijn de reële dekkingsgraden van pensioenfondsen onderling vaak niet goed vergelijkbaar; de verschillen tussen de uitkomsten van de diverse berekeningsmethoden van de reële dekkingsgraad zijn vaak groot. Deze kunnen nog groter zijn dan de verschillen tussen de historische DNB-dekkingsgraad en de marktwaardedekkingsgraad.

  Zie ook de 'Achtergrondinformatie over de reële dekkingsgraad' voor uitgebreide informatie.

 • De dekkingsgraden van Pensioenfonds ING en de CDC Pensioenfondsen lopen uiteen. Waardoor wordt dit veroorzaakt?

  De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het huidige vermogen van een pensioenfonds en de toekomstige verplichtingen. De hoogte van de dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds voldoende geld heeft om de opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst, te betalen.

  Pensioenfonds ING is een pensioenfonds met een lange historie en heeft gelegenheid gehad vermogen op te bouwen, zowel met premies als met beleggingsrendement. Uw CDC Pensioenfonds is op 1 januari 2014 gestart en kent dus een veel kortere historie. Het fonds ontvangt de vooraf vastgestelde pensioenpremie, die tussentijds niet kan worden aangepast. Als gedurende het jaar de rente daalt, zoals in 2014 het geval was, dan neemt de dekkingsgraad af omdat de ontvangen premie daalt ten opzichte van de toename van de pensioenverplichtingen. Dit leidt onder meer tot verschillen in de dekkingsgraad tussen de pensioenfondsen.

  Lees de kwartaalberichten van Pensioenfonds ING en uw CDC Pensioenfonds voor meer informatie:

 • Hoe hoog is de inflatieverwachting die voor de berekening van de reële dekkingsgraad wordt gebruikt en waarop is deze gebaseerd?

  Pensioenfonds ING gebruikt de EUSWI-index (Bloomberg) ter bepaling van de verwachte prijsstijging. Dit is een door de markt samengestelde index van de inflatie/deflatie in de eurozone. De verwachte gewogen gemiddelde inflatie (over alle looptijden) was eind januari 2016 1,6%. De actuele inflatieverwachting is in het Kwartaalbericht van het Fonds opgenomen. Zie de 'Achtergrondinformatie over de reële dekkingsgraad' voor uitgebreide informatie.

 • Hoe zijn de deelnemers betrokken bij de introductie van de reële dekkingsgraad?

  Het Bestuur houdt intensief contact met het Verantwoordingsorgaan (VO) waarin de medezeggenschap voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden is verankerd. Het beleggings- en toeslagenbeleid, waarvan de reële dekkingsgraad onderdeel is, is met het VO besproken. In het voorjaar 2014 is met (oud-)leden van de Deelnemersraad en het VO afgestemd hoeveel risico wij willen nemen in het beleggingsbeleid. De Deelnemersraad heeft in februari 2014 advies gegeven over het toeslagenbeleid dat het Fonds had bepaald bij de financiële onafhankelijkheid. Het Bestuur heeft met dit advies rekening gehouden bij het bepalen van de nieuwe toeslagstaffel.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.