Vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met het Pensioenloket.

Wij werken aan uw pensioen

 • Wat is Pensioenfonds ING van plan?

  Om in de toekomst deelnemers optimaal van dienst te zijn, gaat Pensioenfonds ING de administratie en het technisch systeem vernieuwen. Om dit te kunnen realiseren is het nodig om de bestaande zes pensioenregelingen gelijk te stellen. Pensioenfonds ING heeft de werkgevers dan ook voorgesteld om deze regelingen op een beperkt aantal afwijkende punten gelijk te stellen, zodat er uiteindelijk één regeling geldt voor alle deelnemers.

  Wanneer Pensioenfonds ING over een up-to-date administratie en technisch systeem beschikt, kan het Fonds de deelnemers ook in de toekomst optimaal van dienst zijn en meegaan met vernieuwingen, zoals bijvoorbeeld bij www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Gelden de voorgestelde aanpassingen ook voor de CDC Pensioenfondsen?

  Nee, de voorgenomen aanpassingen hebben alleen betrekking op de pensioenregeling(en) van Pensioenfonds ING.

  Met vragen over pensioen bij één van de CDC Pensioenfondsen, kunt u terecht op www.cdcpensioen.nl.

 • Wat gebeurt er met de waarde van mijn opgebouwd pensioen?

  De waarde van het opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds ING blijft behouden. Wat u aan pensioen heeft opgebouwd, staat vast en verandert dus niet.

 • Wat is straks, als het voorstel geaccepteerd wordt, het voordeel voor mij als deelnemer?

  De aanpassingen zorgen ervoor dat Pensioenfonds ING u ook in de toekomst blijvend en optimaal van dienst kan zijn. Gaan de voorgestelde aanpassingen door, dan kan het Fonds goed inspelen op relevante digitale ontwikkelingen en de deelnemers die nog niet met pensioen zijn, beter helpen met het maken van keuzes voor hun pensioen.

  Bent u nog niet met pensioen? Dan kunt u straks de Pensioenplanner ook voor meer doeleinden gebruiken.

 • Wanneer gaan de wijzigingen in?

  Pensioenfonds ING verwacht dat er in december 2019 een definitief besluit valt. De nieuwe pensioenregeling gaat dan in per 1 januari 2020. Hierover ontvangen deelnemers van het Fonds nog een brief.

  Vanaf dat moment staan de ruimere keuzemogelijkheden open voor iedereen die bij Pensioenfonds ING met pensioen gaat.

  Vanaf 1 juli 2020 zijn alle voorgenomen aanpassingen doorgevoerd in het nieuwe systeem en zijn deze aanpassingen voor de deelnemers zichtbaar in de Pensioenplanner en/of het Deelnemersportaal.

 • Waar vind ik meer informatie?

  Meer veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op deze pagina.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft een overzicht van het pensioen dat u bij Pensioenfonds ING (het Fonds) heeft opgebouwd en welk pensioen u van het Fonds kunt verwachten. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen wanneer u komt te overlijden.

 • Hoe vaak ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Jaarlijks verschijnt er een nieuw UPO van Pensioenfonds ING in het Deelnemersportaal. U ontvangt daarvan een notificatie per e-mail. Heeft u gekozen voor communicatie per post? Dan ontvangt u het UPO op papier.

  Bent u uit dienst? Ook dan verschijnt er jaarlijks een nieuw UPO van Pensioenfonds ING in het Deelnemersportaal. Elk jaar ontvangt u daarvan een notificatie per e-mail. Heeft u gekozen voor communicatie per post? Dan ontvangt u het UPO eens in de vijf jaar op papier.

  Pensioen bij ING CDC Pensioenfonds en NN CDC Pensioenfonds
  Bent u (gewezen) deelnemer van ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds? Dan ontvangt u van uw CDC Pensioenfonds ook een UPO.

 • Op welke gegevens is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018 gebaseerd?

  Als medewerker bouwde u tot en met 31 december 2013 pensioen op bij Pensioenfonds ING. Sindsdien betaalt u geen premie meer aan Pensioenfonds ING. Het UPO van 2019 is daarom gebaseerd op uw salarisgegevens van december 2013. Toeslagen (verhogingen) zijn meegenomen tot en met 1 januari 2019. In de Pensioenplanner van Pensioenfonds ING kunt u de meest actuele stand van uw pensioen bekijken.

  Voor gewezen deelnemers en gepensioneerden geldt dat het UPO gebaseerd is op uw gegevens op het moment van uitdiensttreding of pensionering. Toeslagen zijn meegenomen tot en met 1 januari 2019.

 • Waar dien ik op te letten in mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Uw UPO is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari 2019 bij Pensioenfonds ING bekend waren. Om een juist beeld te krijgen van uw pensioen is het belangrijk dat u uw UPO goed leest en de gegevens controleert. Als er iets niet klopt, kunt u contact met ons opnemen.

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Of bent u ongehuwd samenwonend en heeft u uw partner aangemeld? Kijk dan of uw partner op uw UPO staat vermeld. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met ons Pensioenloket. Bent u gepensioneerd? Dan kunt u uw partner niet meer aanmelden. Bent u gewezen deelnemer in de regeling ING Groep? Dan kunt u uw partner niet meer aanmelden nadat u uit dienst bent gegaan.

  Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld door een scheiding? Houd er rekening mee dat een verandering in uw werk- of privésituatie van invloed kan zijn op uw pensioen.

 • Er staat een fout in mijn gegevens. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt uw gegevens wijzigen bij de gemeente. Woont u in het buitenland? U dient dan zelf uw adreswijziging door te geven. Dat kan via het Deelnemersportaal of schriftelijk of per e-mail met een kopie van uw legitimatiebewijs.

  Staan de gegevens van uw werk (zoals datum indiensttreding, deeltijdfactor en voltijd salaris) niet correct vermeld op uw UPO? Neem dan contact op met uw HR-afdeling.

Bekijk alle vragen

Toeslagverlening (indexatie)

 • Wat is toeslagverlening?

  In de regel wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom probeert Pensioenfonds ING uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Dat wil zeggen dat uw opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijs- of loonstijging. Deze verhoging noemen we ook wel toeslagverlening (of indexatie). Meer informatie over toeslagverlening kunt u vinden in het toeslagenbeleid.

 • Heb ik recht op een verhoging (toeslag)?

  Of uw pensioen verhoogd of gedeeltelijk verhoogd wordt, is grotendeels afhankelijk van de dekkingsgraad. Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds op basis van uw toeslagmaatstaf of de verhoging van pensioenen (toeslagverlening of indexatie) mogelijk is. Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Dit betekent dat u door een eerder toegekende verhoging niet vanzelfsprekend recht heeft op een verhoging van uw pensioen in de toekomst.

 • Wanneer krijg ik een verhoging (toeslag)?

  Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds of de verhoging van pensioenen (toeslagverlening of indexatie) op basis van uw toeslagmaatstaf mogelijk is. De mate van toeslag (wel, geen of een gedeeltelijke verhoging) is grotendeels afhankelijk van de dekkingsgraad. Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt Pensioenfonds ING een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over toeslagverlening. Hierin kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

 • Wordt er ook toeslag verleend op mijn arbeidsongeschiktheidspensioen?

  Ja, afhankelijk van uw situatie is de prijs- of loonindex voor de toeslagverlening op uw arbeidsongeschiktheid van toepassing. De financiering van de toeslagverlening van uw pensioen is afhankelijk van de financiële positie van Pensioenfonds ING.

 • Heeft een WAO/ WIA/ WAO-hiaatverzekering/ WIA-hiaatverzekering invloed op mijn ouderdomspensioen?

  Ja. Pensioenfonds ING past anticumulatie  toe tot 65 jaar wanneer uw ouderdomspensioen (en eventueel overbruggingspensioen) samenvalt met een uitkering van de WAO/WIA (-hiaatverzekering). Op uw pensioenrichtdatum wordt een vergelijking gemaakt tussen het pensioen dat u ervoor ontving en het pensioen dat u erna gaat ontvangen. Het pensioen vanaf uw pensioenrichtdatum mag niet hoger zijn dan ervoor. De anticumulatie eindigt zodra u 65 wordt.

  Let op: heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen uit de overgangsregeling? Dan past Pensioenfonds ING anticumulatie toe tot 67 jaar.

 • De overgangsregeling is op mij van toepassing. Mijn arbeidsongeschiktheidspensioen is na 1 januari 2014 ingegaan. Wordt mijn WAO/ WIA (-hiaatverzekering) gekort op mijn ouderdomspensioen?

  Als u recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen op basis van de overgangsregeling, dan ontvangt u dit tot de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Tot de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt, heeft de WAO/WIA(-hiaatverzekering) geen invloed op uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt, heeft u recht op ouderdomspensioen van Pensioenfonds ING. Het is fiscaal echter niet toegestaan om het arbeidsongeschiktheidspensioen en het ouderdomspensioen samen uit te keren. Ná de ingang van uw ouderdomspensioen kunnen uw uitkering van de WAO/WIA (-hiaatverzekering) en uw ouderdomspensioen samen hoger zijn dan uw WAO/WIA (-hiaatverzekering) en uw arbeidsongeschiktheidspensioen bij elkaar vóór uw pensioeningang.

  Afhankelijk van uw situatie kan Pensioenfonds ING het arbeidsongeschiktheidspensioen verlagen na de ingang van uw ouderdomspensioen tot uiterlijk 67 jaar. Dit noemen we anticumulatie.

 • Welke gevolgen heeft mijn arbeidsongeschiktheid op mijn pensioen bij Pensioenfonds ING?

  Dat hangt af van uw situatie. Bent u voor 31 december 2013 ziek geworden of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard, en was u nog in dienst van ING Bank of NN Group? Dan geldt in bepaalde gevallen een overgangsregeling: vanwege de komst van de nieuwe pensioenregeling heeft u dan namelijk te maken met twee verschillende pensioenregelingen.

  Bekijk de pagina Ziek en arbeidsongeschikt om te zien welke situatie op u van toepassing is. Zo ziet u waarmee u in uw situatie rekening dient te houden en of de overgangsregeling in uw geval geldt.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vind ik op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW u gaat ontvangen van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe heeft opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen heeft opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden drie keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op drie verschillende ingangsdata:

  • twee jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • één jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • Extra pensioen dat u misschien zelf heeft bijgespaard, via lijfrente of een koopsompolis.
  • De inhoud en keuzemogelijkheden van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website.
  • Pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel.
  • Wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt.
  • De verdeling van uw pensioen als u bent gescheiden.
 • Voor wie is Mijnpensioenoverzicht.nl bedoeld?

  Voor iedereen die in Nederland woont en nog niet met pensioen is. De informatie gaat over pensioengeld dat nog niet uitgekeerd wordt. Woont u in het buitenland? Dan kunt u alleen inloggen als u een DigiD hebt.

 • Hoe log ik in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard.
  Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op
  www.digid.nl.

 • Ik ben al met pensioen. Kan ik ook inloggen?

  Als u een DigiD heeft, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. Ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. Partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner

 • Wat is de Pensioenplanner?

  Pensioenfonds ING beschikt over twee soorten planners:

  1. De Pensioenplanner voor oud-werknemers van ING Bank en NN Group, die vóór 1 januari 2014 uit dienst zijn gegaan.
   Deze planner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING. U doorloopt de planner in vier stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u heeft opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Omdat de pensioenregelingen flexibiliteit bieden, kunt u onder stap 4 diverse keuzemogelijkheden ingeven om te zien welke financiële gevolgen die hebben.
  2. De Pensioenplanner voor (oud-)werknemers van ING Bank en NN Group, die op of na 1 januari 2014 bij ING Bank of NN Group werkzaam zijn of zijn geweest. Zij hebben ook pensioen opgebouwd bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds.
   In deze Pensioenplanner ziet u zowel uw pensioen van Pensioenfonds ING als uw pensioen van uw CDC Pensioenfonds. U krijgt in een paar stappen inzicht in het totale pensioen dat u heeft opgebouwd bij ING Bank of NN Group en in uw keuzemogelijkheden. U ziet verder in één oogopslag of u op koers ligt om uw gewenste pensioen te bereiken. Als u uit dienst gaat kunt u de Pensioenplanner ook nog bezoeken.  
 • Wie kan inloggen op de Pensioenplanner?

  Iedere (oud-)werknemer van ING Bank en NN Group kan inloggen op de Pensioenplanner die op u van toepassing is (zie ook vraag 1). U heeft geen toegang tot de Pensioenplanner wanneer u:

  • arbeidsongeschikt bent
  • deeltijdpensioen heeft
  • met pensioen bent
 • Hoe log ik in?

  Op deze pagina ziet u de verschillende Pensioenplanners en kunt u doorklikken naar de planner die op u van toepassing is.

 • Heb ik een pensioengat?

  Hoeveel pensioen is nodig om in financiële zin een goede oude dag te hebben? Een bekende norm is: 70% van het laatste salaris. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u na uw pensionering ontvangt (opgebouwd pensioen plus AOW plus uitkeringen uit particuliere verzekeringen) en die optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris. Maar ja, geldt die 70%-norm ook voor u? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien kunt u wel met minder toe, omdat rond de tijd dat u met pensioen gaat uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig heeft. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat heeft of niet. U kunt de Pensioenplanner gebruiken om te zien of uw pensioen op koers ligt. 

 • Is de Pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de Pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan het pensioenreglement dat op u van toepassing is. De Pensioenplanners zijn uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op met het Pensioenloket

Bekijk alle vragen

Reële dekkingsgraad

 • Wat is een reële dekkingsgraad?

  De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. In de reële dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen alsof het een pensioenverplichting is. Een reële dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het Fonds voldoende vermogen heeft om aan de pensioenverplichtingen te voldoen én om de pensioenen volledig te verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.

 • Waarom en waarvoor gebruiken we de reële dekkingsgraad?

  Het Fonds streeft naar pensioen met behoud van koopkracht. In de reële dekkingsgraad wordt behoud van koopkracht meegenomen als een verplichting van het Fonds. Met ingang van 2016 gebruikt het Fonds de gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden bij besluiten over de toeslagverlening. Zo is het Fonds minder afhankelijk van de dagkoersen op de financiële markten. 

 • Hoe hoog is de gemiddelde reële dekkingsgraad van Pensioenfonds ING?

  De gemiddelde reële dekkingsgraad wordt elke maand op de website gecommuniceerd. Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor de e-mailservice.

 • Is de huidige gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende voor toeslagverlening?

  Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt het Fonds bij een besluit over toeslagverlening een toeslagstaffel (indexatiestaffel) als leidraad. Hieruit kunt u aflezen of de huidige gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening op dit moment. De maatstaf voor toeslagverlening is de prijsstijging (prijsindex) of de cao-loonstijging (loonindex), afhankelijk van uw regeling. Meer informatie over de toeslagstaffel.

 • Welke verschillen zijn er tussen de dekkingsgraden die het Fonds berekent?

  Het Fonds berekent de (gemiddelde) reële dekkingsgraad, de marktwaardedekkingsgraad en de DNB-(beleids)dekkingsgraad, elk om een bepaalde reden. Lees meer over de verschillen

Bekijk alle vragen

Digitale communicatie

 • Waarom stapt Pensioenfonds ING over op digitale communicatie?

  Op deze manier kan het Fonds informatie beter gaan toespitsen op uw situatie. Bovendien is het sneller, milieuvriendelijker en goedkoper dan via de post. U kunt uw informatie daarnaast altijd online raadplegen en uitprinten.

 • Hoe werkt digitale communicatie?

  Als u uw e-mailadres heeft doorgegeven, dan laten wij u via e-mail weten dat er een bericht en/of document voor u klaar staat in het Deelnemersportaal, bijvoorbeeld uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het Deelnemersportaal is uw eigen beveiligde omgeving bij het Fonds. U kunt hier met uw DigiD inloggen. Voorlopig ontvangt u ook nog informatie op papier.

 • Hoe kan ik mijn e-mailadres doorgeven?

  U kunt uw e-mailadres aan ons doorgeven via het Deelnemersportaal. Het Deelnemersportaal is uw eigen beveiligde omgeving bij het Fonds. U kunt hier met DigiD inloggen. Woont u in het buitenland, dan kunt u inloggen met uw klantnummer. Activeer uw account en vul uw e-mailadres in.

 • Kan ik mijn informatie niet per post blijven ontvangen?

  Mocht u de komende jaren informatie van het Fonds liever per post blijven ontvangen, dan kunt u dit aangeven in het Deelnemersportaal. Na het inloggen klikt u dan op Mijn gegevens, pensioeninformatie wijzigen. Vervolgens vinkt u aan: Ik wil informatie over mijn pensioen liever per post ontvangen. Wij zorgen er dan voor dat u uw informatie per post blijft ontvangen.

Bekijk alle vragen

Financiële onafhankelijkheid

 • Wat is er precies veranderd met de financiële onafhankelijkheid van het Fonds?

  De verantwoordelijkheid voor de financiering van de toeslagverlening van de pensioenen die tot eind 2013 zijn opgebouwd, ligt sinds de financiële onafhankelijkheid bij Pensioenfonds ING en niet meer bij ING. Ook is ING niet langer verplicht om mogelijke toekomstige tekorten in het Fonds aan te vullen. Omgekeerd heeft ING geen recht meer op eventuele overschotten uit het Fonds. Dit noemen we de beëindiging van de bestaande bij- en terugstortverplichtingen. In 2014 heeft ING de financiering van de toeslagverlening nog voor zijn rekening genomen. Vanaf 1 januari 2015 worden de toekomstige loonindexaties voor de huidige ING-medewerkers en een deel van de arbeidsongeschikten afhankelijk van de financiële positie van het Fonds en daarmee dus voorwaardelijk, voor zolang medewerkers in dienst blijven van ING Bank of ING Verzekeren/ Investment Management of zolang zij arbeidsongeschikt zijn.

 • Welke bedragen zijn er betaald voor de financiële onafhankelijkheid?

  ING heeft voor de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de financiering van de toeslagverlening en beëindiging van de bij- en terugstortverplichtingen € 379 miljoen betaald aan Pensioenfonds ING. 

  Als compensatie voor de overgang van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke toeslagverlening voor medewerkers van ING Bank en NN Group heeft ING een extra bedrag van € 170 miljoen aan het Fonds beschikbaar gesteld. Dit bedrag is binnen het Fonds in een aparte (bestemmings)reserve ondergebracht. Mocht het Fonds in enig jaar geen of geen volledige loonindexatie toekennen, dan wordt de toeslagverlening uit deze reserve aangevuld voor huidige medewerkers van ING Bank en NN Group, zolang zij in dienst blijven van ING Bank of ING Verzekeren/Investment Management, en een deel van de arbeidsongeschikten, zolang zij arbeidsongeschikt zijn.

  Voor de financiering van de toeslagverlening in 2014 heeft ING € 330 miljoen betaald aan het Fonds.

 • Welke risico’s zijn overgegaan op de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden in het Fonds?

  Het kan zijn dat de jaarlijkse verhoging (indexatie) van het pensioen niet wordt toegekend, en als de financiële positie van het Fonds onder druk staat, bestaat de kans op korten van het pensioen. Dit zijn collectieve risico’s die alle Verzekerden samen dragen.

 • Waarom was de financiële onafhankelijkheid van Pensioenfonds ING nodig?

  De pensioenverplichtingen op de balans van ING hadden door gewijzigde internationale regelgeving een directe invloed op ING. Eenvoudig gezegd kwam het effect van die nieuwe regels erop neer dat het eigen vermogen (en daarmee de kapitaalpositie) van ING meebewoog met de fluctuerende omvang van de pensioenverplichtingen op de ING-balans. Daardoor had deze schommelende omvang een grote invloed op de bedrijfsvoering en daarmee de continuïteit van ING. Om deze schommelingen weg te nemen voelde ING de noodzaak om - net als andere Nederlandse ondernemingen - de financiële verbondenheid met Pensioenfonds ING te verbreken. Daarnaast was het ook een belangrijke stap in de voorbereidingen op de splitsing van Bank en Verzekeraar en de daarmee samenhangende beursgang van ING Verzekeren/Investment Management.
  Pensioenfonds ING was bereid de verantwoordelijkheid voor de toeslagverlening van ING over te nemen, omdat het Fonds dan zelfstandig kan besluiten over toekenning en financiering van de toeslagverlening en niet meer afhankelijk is van ING om middelen daarvoor beschikbaar te stellen. Hierdoor ontstaat een situatie die marktconform en transparant voor de deelnemers in het Fonds is. Tijdens intensieve gesprekken tussen vakorganisaties, het Fonds en ING, waaraan ook de Centrale Ondernemingsraad en de Vereniging Senioren ING (VSI) hebben deelgenomen, was het uitgangspunt de deelnemers vooruitzicht op een goed pensioen te kunnen blijven bieden.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over de financiële onafhankelijkheid van Pensioenfonds ING?

Loonheffingskorting

 • Wat is loonheffingskorting?

  Elke instantie waarvan u een uitkering ontvangt, houdt loonbelasting in op het bedrag dat zij aan u betalen. Deze belasting heet ook wel loonheffing. Ook Pensioenfonds ING houdt belasting in op het bedrag dat het Fonds aan u betaalt. De loonheffingskorting is een korting op uw loonbelasting waardoor uw netto inkomen stijgt.

  Let op: U kunt de loonheffingskorting op slechts één inkomen toepassen.

 • Ik ontvang van meerdere partijen pensioen, wat moet ik doen met de loonheffingskorting?

  Ontvangt u naast het pensioen van Pensioenfonds ING AOW en/of pensioen van een andere partij? Houd er dan rekening mee dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) automatisch de loonheffingskorting toepast op uw AOW. Het Fonds past de loonheffingskorting niet automatisch toe op uw pensioen. U kunt besluiten om de loonheffingskorting te laten toepassen op het pensioen van het Fonds in plaats van op uw AOW. Dat is bijvoorbeeld gunstig als uw pensioen hoger is dan uw AOW. U geeft deze wijziging dan zowel door aan de SVB als aan het Fonds. Als u de loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, dan betaalt u per saldo te weinig belasting en zal de Belastingdienst een naheffing opleggen.

 • Hoe kan ik de loonheffingskorting bij Pensioenfonds ING toepassen of opheffen?

  Wanneer u de loonheffingskorting wilt laten toepassen of juist opheffen, kunt u het formulier ‘wijzigen betaalgegevens’ invullen en samen met een kopie van uw legitimatie opsturen naar ons Pensioenloket.

 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

  Wanneer u uw rekeningnummer wilt wijzigen kunt u het formulier ‘wijzigen betaalgegevens’ invullen en samen met een kopie van uw legitimatie opsturen naar ons Pensioenloket.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.