Veelgestelde vragen - Verkiezingen VO 2022

Onderstaand vindt u een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden rondom de VO-verkiezingen van 2022. Staat uw vraag er niet bij? Het Pensioenloket helpt u graag bij inhoudelijke vragen. Heeft u technische vragen over het stemmen, neem dan contact op met Inkesta, het bureau dat de verkiezingen organiseert, via: pensioenfondsing@digitaleverkiezing.nl.

Algemeen

 • Wat doet het Verantwoordingsorgaan?

  Het Algemeen Bestuur van het Fonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO geeft een oordeel over het handelen van het Algemeen Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de niet uitvoerende bestuurders. Het VO geeft ook een oordeel over het door het Algemeen Bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarbij beoordeelt het VO of het beleid en de beleidskeuzes binnen de gemaakte afspraken en kaders worden uitgevoerd en ieders belangen evenwichtig is afgewogen. Het oordeel van het VO wordt opgenomen in het jaarverslag van het Fonds. Daarnaast brengt het VO gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Algemeen Bestuur.

 • Hoeveel zetels zijn er beschikbaar?

  Het nieuwe VO heeft 10 zetels beschikbaar:

  • 2 leden namens de werkgevers ING Bank en NN Group (niet verkiesbaar);
  • 6 leden namens de pensioengerechtigden/oud-werknemers (‘slapers’), waarvan maximaal 2 zetels namens oud-werknemers. De invulling van deze zetels wordt door de verkiezingsuitslag bepaald. Wel is er vastgesteld dat er minimaal 1 van deze zetels aan een oud-ING-er toekomt en minimaal 1 zetel aan een oud-NN-er;
  • 2 leden namens de werknemers (1 NN’er en 1 ING’er).
 • Hoe is het aantal beschikbare zetels per kiesgroep bepaald?

  De verdeling van de zetels is gebaseerd op de verhouding tussen het aantal pensioengerechtigden/oud-werknemers en werknemers per 31 december 2021.

 • Wat zijn de tijdlijnen van de verkiezingen, de uitslag en de installatie?

  De verkiezingen lopen van 8 april 2022 t/m 24 april. De uitslag wordt medio mei 2022 bekend gemaakt. De installatie van de leden van het nieuwe VO zal plaatsvinden op 1 juli 2022.

 • Hoe is de volgorde bepaald van de kandidatenlijsten?

  De volgorde van de kandidaten op beide kandidatenlijsten (pensioengerechtigden en actieve deelnemers) is bepaald op basis van loting.

 • Waarom zijn sommige kandidaten voorgedragen en andere niet?

  Het verkiezingsreglement staat toe om kandidaten te laten voordragen door belangengroeperingen zoals Verenigingen voor oud-medewerkers en vakorganisaties. Hiermee kunnen kandidaten draagvlak binnen deze organisaties aantonen. Kandidaten konden zich ook individueel kandidaat stellen.

 • Hoe wordt de uitslag vastgesteld?

  Na afloop van de verkiezingen wordt een proces verbaal opgemaakt per kiesgroep (werknemers en pensioengerechtigden/oud-werknemers). De Verkiezingscommissie brengt op basis van het proces verbaal en het verkiezingsreglement verslag uit aan het Algemeen Bestuur over de uitslag van de verkiezingen en het Algemeen Bestuur stelt de officiële uitslag van de verkiezingen vast. De kandidaten met de meeste stemmen worden aangewezen, waarbij per kiesgroep tenminste één kandidaat een NN en één kandidaat een ING achtergrond heeft. Bij de kiesgroep pensioengerechtigden/oud-werknemers zijn maximaal 2 zetels beschikbaar voor oud-werknemers.

 • Wat zijn de regels voor de verkiezingen?

  De regels voor de verkiezingen kunt u vinden in het Reglement van het Verantwoordingsorgaan.

Stemmen

 • Waarom kan ik drie stemmen uitbrengen?

  Pensioengerechtigden en oud werknemers kunnen maximaal drie stemmen uitbrengen. Daarmee wil het Fonds kiesgerechtigden beter in staat stellen om te kiezen op basis van verschillende criteria, zoals diversiteit, profiel, ervaring, kennis en achtergrond. Werknemers kunnen 1 stem uitbrengen, omdat het totaal aantal kandidaten waarop gestemd kan worden binnen deze kiesgroep 3 is.

 • Mag ik ook minder dan drie stemmen uitbrengen?

  Pensioengerechtigden en oud werknemers kunnen maximaal drie stemmen uitbrengen. U mag ook minder dan drie stemmen uitbrengen. Drie stemmen is het maximum. Werknemers kunnen 1 stem uitbrengen, omdat het totaal aantal kandidaten waarop gestemd kan worden binnen deze kiesgroep 3 is.

 • Hoe kan ik mijn stem uitbrengen?

  Wij raden u aan om digitaal te stemmen. Dat is sneller en efficiënter voor het Fonds. Deelnemers die eerder hebben gekozen voor communicatie op papier kunnen ook per post stemmen. U kiest één van beide. Heeft u eerder gekozen voor digitale communicatie? Dan ontvangt u van ons een stemoproep per e-mail. Klik op de link in de e-mail en u logt automatisch in op uw persoonlijke online stembiljet.

  Als u niet eerder heeft gekozen voor digitale communicatie kunt u uw stem toch digitaal uitbrengen. Ga dan naar: https://pensioenfondsing.digitaleverkiezing.nl. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, precies zoals u dat in uw brief gekregen heeft. Selecteer maximaal drie kandidaten (werknemers: 1 kandidaat). Druk pas op de stem-knop nadat u alle kandidaten waarop u wilt stemmen, heeft geselecteerd. U kunt stemmen tot en met 24 april 2022.

  Heeft u een stemformulier per post ontvangen en wilt u per post stemmen? Kruis dan maximaal drie kandidaten aan op het stemformulier dat u ontvangen heeft (werknemers: 1 kandidaat). Stuur het ingevulde stemformulier in de antwoordenvelop naar Pensioenfonds ING. Doe het stemformulier uiterlijk op 18 april 2022 op de bus, zodat u zeker bent dat het formulier op tijd bij ons binnen is.

  Woont u in het buitenland? Houd dan rekening met een langere verzendperiode en stem bij voorkeur digitaal. Schrijf alstublieft niets anders op het stemformulier, om te voorkomen dat het stemformulier ongeldig moet worden verklaard.

 • Ik ben arbeidsongeschikt. Kan ik stemmen?

  Ja, dat kan. De stemoproep die u ontvangt, leidt u direct naar de kandidatenlijst die voor u van toepassing is.

 • Ik heb naar mijn mening ten onrechte geen stemoproep ontvangen. Wat kan ik doen?

  Heeft u eerder uw e-mailadres aan het Fonds doorgegeven? Controleer of de stemoproep in de spamfolder is beland. Het Pensioenloket helpt u graag.

 • Ik heb zowel een papieren stembiljet ontvangen als een e-mail om digitaal te stemmen. Wat moet ik doen?

  Als u eerder heeft gekozen voor communicatie per post kunt u per post óf digitaal stemmen. Wij raden u aan om digitaal te stemmen. Dat is sneller en efficiënter voor het Fonds. U kiest één van beide manieren.

 • Ik ben mijn login gegevens kwijt. Kan ik deze opnieuw ontvangen?

  Heeft u eerder een stemoproep ontvangen per e-mail? U ontvangt later een herinnerings-e-mail met een link naar het stembiljet waarmee u alsnog kunt stemmen. Neem voor verdere vragen contact op met het Pensioenloket.

 • De stemtool werkt niet goed. Wat nu?

  Als u een telefoon of tablet gebruikt, kunt u misschien een PC proberen. Het Pensioenloket helpt u graag bij het vinden van een oplossing.

 • Ik heb een fout gemaakt bij het stemmen. Kan dat nog worden hersteld?

  Helaas kunnen wij fout uitgebrachte stemmen niet herstellen om het risico op verdere fouten en fraude te beperken.

 • Ik heb een stemoproep ontvangen van een onjuiste kiesgroep?

  Uw stemoproep is gebaseerd op uw status op de eerste dag van de verkiezingen. U kunt alleen stemmen binnen de kiesgroep waarvoor u de stemoproep heeft ontvangen, ook als uw situatie tussentijds is gewijzigd.

 • Hoe is een eerlijke, anonieme en veilige manier van stemmen gewaarborgd?

  De organisatie van de VO-verkiezingen is deels uitbesteed aan Inkesta, een in digitale verkiezingen gespecialiseerde externe organisatie. Inkesta vervult de rol van objectieve derde partij. Zij hebben hun systemen en processen zo ingericht dat stemmen veilig en anoniem gebeurt en dat dubbel stemmen niet mogelijk is.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.