Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met het Pensioenloket.

Bekijk alle vragen

Nieuw Pensioenstelsel

 • Waarom is een nieuw pensioenstelsel nodig?

  De overheid, vakbonden en werkgevers in Nederland zien dat de regels die er nu zijn niet meer helemaal passen bij deze tijd. Bijvoorbeeld omdat mensen vaker van baan veranderen en we steeds ouder worden. Er kunnen discussies ontstaan tussen deelnemersgroepen over wie welk deel van de gezamenlijke pot krijgt. Verder is de wens om pensioenen sneller te kunnen verhogen als het economisch goed gaat – dat werkt overigens ook andersom: de kans op een lager pensioen stijgt als het economisch slecht gaat. Daarom heeft het kabinet met de sociale partners (de werknemers- en werkgeversorganisaties) een pensioenakkoord gesloten. De nieuwe regels worden voor een groot deel vastgelegd in de Pensioenwet via de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en lagere regelgeving.

 • Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in?

  De nieuwe regels gaan hoofzakelijk over het pensioen dat is geregeld via de werkgever, dat is het zogeheten tweede pijler pensioen. De AOW is de eerste pijler. Nog niet alles is uitgewerkt. Maar de volgende punten zijn al wel duidelijk:
   

  • Pensioen wordt transparanter en persoonlijker. Deelnemers krijgen een persoonlijke pensioenpot waarin beter is te zien hoe deze pot zich ontwikkelt in de tijd.
  • Pensioen gaat meebewegen met de economie. Gaat het goed met de economie, dan merken deelnemers dit eerder als een verhoging van hun pensioenpot of uitkering (in plaats van het huidige systeem van toeslagverlening). Gaat het minder goed, dan zien deelnemers dat ook eerder terug in hun pensioenpot of pensioenuitkering. Het risico komt in die zin in het nieuwe stelsel dan ook bij de deelnemers te liggen.

   
  Andere zaken uit het pensioenakkoord betreffen:
   

  • de AOW-leeftijd stijgt minder snel
  • Betere pensioenafspraken voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zware beroepen
  • Extra keuzerecht om een éénmalig bedrag op te nemen op de pensioendatum
  • Beter nabestaandenpensioen
  • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 • Wat blijft hetzelfde?

  De nieuwe regels betekenen niet dat alles gaat veranderen. Veel regels blijven hetzelfde: over het algemeen blijven mensen samen pensioen opbouwen en risico’s delen. Als u met pensioen gaat, blijft u uw leven lang pensioen ontvangen. U krijgt vanaf een bepaalde leeftijd ook AOW van de overheid.

 • Wat verandert er voor mij persoonlijk? / Verandert mijn huidige pensioenuitkering?

  Dat is nu nog te vroeg om te zeggen. Het kan ook zijn dat sociale partners (de beide werkgevers en de vakbonden De Unie, CNV en FNV) besluiten dat er niets verandert voor uw pensioen bij Pensioenfonds ING, als gesloten fonds. Blijf op de hoogte en abonneer u op de e-mailservice en digitale nieuwsbrief van Pensioenfonds ING. Log in op onze website via Mijn Pensioen en ga naar ‘Mijn gegevens’, “Mijn account’ en vervolgens ‘informatiediensten aan/uit zetten’.

 • Wanneer wordt het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd?

  De hoofdlijnen zijn bepaald. Veel onderdelen moesten nog worden uitgewerkt. Uiterlijk 1 januari 2027 zal het nieuwe stelsel in werking treden. Daarvoor is een aangepaste Pensioenwet nodig, wat geregeld wordt in de Wet toekomst pensioenen. Op 30 maart 2022 heeft minister Schouten de uitwerking van de nieuwe pensioenregels in de nieuwe pensioenwet aangeboden aan de Tweede Kamer. Vanaf dat moment is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel gestart en dat traject duurt enige tijd. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer tijdig instemmen, gaat de aangepaste Pensioenwet op 1 januari 2023 in. De vraag is of dat moment gehaald zal gaan worden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027. En pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zullen hun (administratie)systemen moeten aanpassen. De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt geldt sinds 1 januari 2020. Het wetsvoorstel ‘bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ is op 12 januari 2021 aangenomen in de Eerste Kamer. De mogelijkheid voor een bedrag ineens bij pensionering gaat waarschijnlijk in per 1 juli 2023.

Bekijk alle vragen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 • Kunnen onze kinderen straks ook nog genieten van de planeet?

  Maatschappelijk verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleid van Pensioenfonds ING. Wij hechten waarde aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als institutionele belegger. Niet voor niets draagt ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen de titel ‘Ook morgen een toekomst’.
  We bekijken verder hoe we onze beleggingsportefeuille in lijn kunnen brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Zo hebben we de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuilles en bedrijfsobligatieportefeuille verlaagd en willen we deze nog verder verlagen. Ook gaan we kijken of we meer kunnen beleggen in bedrijven die de energietransitie bevorderen.
  Daarnaast bespreken we de milieu- en klimaatprestaties met onze vermogensbeheerders.

  Tenslotte screenen we de portefeuille op bedrijven die de milieuprincipes van de Verenigde Naties en van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO schenden. We gaan de dialoog met deze bedrijven aan. Dit geldt ook voor de grootste CO2-uitstoters in onze portefeuille. Als we vinden dat dat niet genoeg oplevert, kunnen we hen uitsluiten en er niet langer in beleggen.

 • Levert maatschappelijk verantwoord beleggen wel voldoende rendement op?

  Duurzaamheid en rendement gaan hand in hand, daar geloven wij in.
  Ons financiële doel is dat we met onze beleggingen voldoende rendement behalen om uw pensioen te kunnen verhogen (toeslagverlening).
  We nemen niet meer risico dan nodig is om dat rendement te kunnen behalen. Bij onze beleggingen houden we rekening met de invloed op milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Wij zijn van mening dat organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen op lange termijn beter presteren dan organisaties die dat niet doen.

 • Als ik het er niet mee eens ben, kan ik mijn pensioen bij Pensioenfonds ING dan elders onderbrengen?

  Dat kan alleen in de volgende situaties.

  • U werkt niet meer in loondienst van ING Bank of NN Group, en;
  • U bouwt via uw huidige baan pensioen op, en;
  • Zowel Pensioenfonds ING als uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar heeft een DNB-beleidsdekkingsgraad van ten minste 100%.

  U kunt niet zelf kiezen waar uw pensioen heen gaat. U kunt uw pensioen dat u bij ons Fonds heeft opgebouwd alleen onderbrengen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Wilt u dat, dan kunt u dit aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet ook wel waardeoverdracht.

Bekijk alle vragen

UPO pensioenreglement 65 (niet met pensioen)

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft een overzicht van het pensioen dat u bij Pensioenfonds ING (het Fonds) heeft opgebouwd en welk pensioen u van het Fonds kunt verwachten. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen wanneer u komt te overlijden.

 • Hoe vaak ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Jaarlijks verschijnt er een nieuw UPO van Pensioenfonds ING in Mijn Pensioen. U ontvangt daarvan een notificatie per e-mail. Heeft u gekozen voor communicatie per post?Dan ontvangt u het UPO eens in de vijf jaar op papier.

  Pensioen bij ING CDC Pensioenfonds en NN CDC Pensioenfonds
  Bent u (gewezen) deelnemer van ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds? Dan ontvangt u van uw CDC Pensioenfonds ook een UPO.

 • Op welke gegevens is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2022 gebaseerd?

  Als medewerker bouwde u tot en met 31 december 2013 pensioen op bij Pensioenfonds ING. Sindsdien betaalt u geen premie meer aan Pensioenfonds ING. Het UPO van 2022 is daarom gebaseerd op uw salarisgegevens van december 2013. Toeslagen (verhogingen) zijn meegenomen tot en met 1 januari 2022. In Mijn Pensioen kunt u het meest actuele stand van uw pensioen bekijken.

  Voor deelnemers die niet meer in dienst zijn van ING Bank of NN Group geldt dat het UPO gebaseerd is op uw gegevens op het moment van uitdiensttreding of pensionering. Toeslagen zijn meegenomen tot en met 1 januari 2022.

 • Waar dien ik op te letten in mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Uw UPO is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari 2021 bij Pensioenfonds ING bekend waren. Om een juist beeld te krijgen van uw pensioen is het belangrijk dat u uw UPO goed leest en de gegevens controleert. Als er iets niet klopt, kunt u contact met ons opnemen.

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Of bent u ongehuwd samenwonend en heeft u uw partner aangemeld? Kijk dan of uw partner op uw UPO staat vermeld. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met ons Pensioenloket. Nadat u met pensioen gaat, kunt u uw partner niet meer aanmelden.

  Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld door een scheiding? Houd er rekening mee dat een verandering in uw werk- of privésituatie van invloed kan zijn op uw pensioen.

 • Er staat een fout in mijn gegevens. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt uw gegevens wijzigen bij de gemeente. Woont u in het buitenland? U dient dan zelf uw adreswijziging door te geven. Dat kan via Mijn Pensioen of schriftelijk of per e-mail met een kopie van uw legitimatiebewijs. Staan de gegevens van uw werk (zoals datum indiensttreding, deeltijdfactor en voltijd salaris) niet correct vermeld op uw UPO? Neem dan contact op met uw HR-afdeling.

Bekijk alle vragen

Toeslagverlening

 • Wat is toeslagverlening?

  In de regel wordt geld elk jaar iets minder waarden in 2022 is dat zeker zo. Daarom probeert Pensioenfonds ING uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Dat wil zeggen dat uw opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijs- of loonstijging. Deze verhoging noemen we ook wel toeslagverlening (of indexatie). Meer informatie over toeslagverlening kunt u vinden in het toeslagenbeleid.

 • Wanneer krijg ik een verhoging (toeslag)?

  Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds of een verhoging van de pensioenen (toeslagverlening of indexatie) op basis van uw toeslagmaatstaf (afgeleide prijsindex of cao loonsverhoging ING Bank/NN Group) mogelijk is. Het Bestuur kan bij bijzondere omstandigheden afwijken van de toeslagmaatstaven. De mate van toeslag (wel, geen of een gedeeltelijke verhoging) is grotendeels afhankelijk van de dekkingsgraad. Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt Pensioenfonds ING een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over toeslagverlening. Hierin kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening.

  Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Dit betekent dat u door een eerder toegekende verhoging niet vanzelfsprekend recht heeft op een verhoging van uw pensioen in de toekomst.

 • Wanneer krijg ik geen (volledige) verhoging (toeslag)?

  Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds of een verhoging van de pensioenen (toeslagverlening of indexatie) op basis van uw toeslagmaatstaf (afgeleide prijsindex of cao loonsverhoging ING Bank/NN Group) mogelijk is. Als de financiële situatie onder druk komt te staan en de dekkingsgraad te laag is, bestaat de kans dat uw pensioen niet, of slechts gedeeltelijk wordt verhoogd, of in het uiterste geval wordt verlaagd (gekort). Hierbij is het Fonds gebonden aan de wettelijke voorwaarden voor toeslagverlening, ook wel toekomstbestendig indexeren genoemd. Deze wettelijke voorwaarden zijn gebaseerd op de DNB-beleidsdekkingsgraad. Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt Het Fonds een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over toeslagverlening. Hierin kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad wellicht onvoldoende is voor toeslagverlening. Daarnaast kan het Fonds van de toeslagmaatstaf afwijken als de verschillende toeslagmaatstaven van het Fonds te veel uiteenlopen. Tot slot is de toeslagverlening voor deelnemers die de afgeleide prijsindex volgen maximaal 3,0%. Ook worden de pensioenen die de cao loonsverhoging ING/NN volgen logischerwijs niet verhoogd als er in die cao geen loonsverhoging is afgesproken. Het Bestuur kan bij bijzondere omstandigheden afwijken van de toeslagmaatstaven.

 • Kan mijn pensioen worden verlaagd (gekort)?

  Als de financiële situatie onder druk komt te staan en de dekkingsgraad te laag is, bestaat de kans dat uw pensioen niet, of slechts gedeeltelijk wordt verhoogd, of in het uiterste geval wordt verlaagd (gekort). Hierbij is het Fonds gebonden aan de wettelijke voorwaarden.

 • Welke soorten toeslagverlening zijn er?

  Toeslagverlening bij Pensioenfonds ING vindt plaats op basis van de volgende maatstaven:

  • De cao-loonsverhoging ING Bank (loonindex ING Bank): voor medewerkers, een deel oud-medewerkers en pensioengerechtigden van ING Bank als er een cao-loonsverhoging bij ING Bank plaatsvindt.
  • De cao-loonsverhoging NN Group (loonindex NN Group): voor medewerkers, een deel oud-medewerkers en pensioengerechtigden van NN Group als er een cao-loonsverhoging bij NN Group plaatsvindt.
  • De prijsinflatie (Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid: ‘afgeleide prijsindex’): voor de meeste gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van ING Bank en NN Group (maximaal 3,0%).

  Welke toeslagmaatstaf uw pensioen volgt is afhankelijk van uw pensioenregeling en uw deelnemerstatus (in dienst/uit dienst van ING/NN of met pensioen). Deze informatie vindt u onder meer op uw pensioenoverzicht. Het Bestuur kan bij bijzondere omstandigheden afwijken van de toeslagmaatstaven. De pensioenregelingen zijn tot stand gekomen op basis van cao-afspraken door de sociale partners. Het Fonds voert de pensioenregelingen uit.

  Houd er bij de ingangsdatum van uw pensioen rekening mee dat bij toeslagverlening uw indexatie (toeslagmaatstaf) wordt bepaald op basis van uw deelnemerstatus in de maand voorafgaand aan de indexatie.

 • Waar kan ik zien welke toeslagverlening geldt voor mijn pensioen?

  Dat ziet u onder meer op uw pensioenoverzicht. U vindt dit overzicht als u inlogt op Mijn Pensioen. Welke toeslagmaatstaf uw pensioen volgt is afhankelijk van uw pensioenregeling en uw deelnemerstatus (in dienst/uit dienst van ING/NN of met pensioen).

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vind ik op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW u gaat ontvangen van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe heeft opgebouwd tijdens uw loopbaan bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen heeft opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden drie keer per jaar geactualiseerd. Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op drie verschillende ingangsdata:

  • twee jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • één jaar na uw AOW-datum


  Naast persoonlijke pensioeninformatie vindt u er handige tips, informatieve video’s en begrijpelijke informatie over wat u moet doen voor uw pensioen bij sommige levensgebeurtenissen.

 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • Extra pensioen dat u misschien zelf heeft bijgespaard, via lijfrente of een koopsompolis.
  • De inhoud en keuzemogelijkheden van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website.
  • Pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel.
  • Wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt.
  • De verdeling van uw pensioen als u bent gescheiden.
 • Voor wie is Mijnpensioenoverzicht.nl bedoeld?

  Voor iedereen die in Nederland woont en nog niet met pensioen is. De informatie gaat over pensioengeld dat nog niet uitgekeerd wordt. Woont u in het buitenland? Dan kunt u alleen inloggen als u een DigiD hebt.

 • Hoe log ik in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • Ik ben al met pensioen. Kan ik ook inloggen?

  Als u een DigiD heeft, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. Ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. Partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

Bekijk alle vragen

Reële dekkingsgraad

 • Wat is een reële dekkingsgraad?

  De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. In de reële dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen alsof het een pensioenverplichting is. Een reële dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het Fonds voldoende vermogen heeft om aan de pensioenverplichtingen te voldoen én om de pensioenen volledig te verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.

 • Waarom en waarvoor gebruiken we de reële dekkingsgraad?

  Het Fonds streeft naar pensioen met behoud van koopkracht. In de reële dekkingsgraad wordt behoud van koopkracht meegenomen als een verplichting van het Fonds. Met ingang van 2016 gebruikt het Fonds de gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden als leidraad bij besluiten over de toeslagverlening. Zo is het Fonds minder afhankelijk van de dagkoersen op de financiële markten.

 • Hoe hoog is de reële dekkingsgraad van Pensioenfonds ING?

  De gemiddelde reële dekkingsgraad wordt elke maand op de website gecommuniceerd. Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor de e-mailservice.

 • Is de huidige gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende voor toeslagverlening?

  Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt het Fonds bij een besluit over toeslagverlening een toeslagstaffel als leidraad. Uit de staffel kunt u aflezen of de huidige gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening op dit moment. De maatstaf voor toeslagverlening is de prijsstijging (prijsindex) of de cao-loonstijging (loonindex), afhankelijk van uw regeling.

   

   

 • Wat zijn de verschillen tussen de diverse soorten dekkingsgraden?

  Het Fonds berekent de DNB-beleidsdekkingsgraad en de gemiddelde reële dekkingsgraad, elk om een bepaalde reden. Lees meer over de verschillen.

Bekijk alle vragen

Digitale communicatie

 • Waarom stapt Pensioenfonds ING over op digitale communicatie?

  Op deze manier kan het Fonds informatie beter gaan toespitsen op uw situatie. Bovendien is het sneller, milieuvriendelijker en goedkoper dan via de post. U kunt uw informatie daarnaast altijd online raadplegen en uitprinten.

 • Hoe werkt digitale communicatie?

  Als u uw e-mailadres heeft doorgegeven, dan laten wij u via e-mail weten dat er een bericht en/of document voor u klaar staat in Mijn Pensioen, bijvoorbeeld uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Mijn Pensioencijfers is uw eigen beveiligde omgeving bij het Fonds. U kunt hier met uw DigiD inloggen. Voorlopig ontvangt u ook nog informatie op papier.

 • Hoe kan ik mijn e-mailadres doorgeven?

  U kunt uw e-mailadres aan ons doorgeven via Mijn Pensioen. Mijn Pensioencijfers is uw eigen beveiligde omgeving bij het Fonds. U kunt hier met DigiD inloggen. Woont u in het buitenland, dan kunt u inloggen met uw klantnummer. Activeer uw account en vul uw e-mailadres in.

 • Ik heb mijn e-mailadres al eerder doorgegeven. Moet ik het nu opnieuw doen?

  Heeft u eerder uw e-mailadres doorgegeven om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief of e-mail-service? Dan vragen wij u toch om uw e-mailadres ook te registreren via Mijn Pensioen. Zo ontvangt u ook andere digitale communicatie van Pensioenfonds ING.

Loonheffingskorting

 • Wat is loonheffingskorting?

  Elke instantie waarvan u een uitkering ontvangt, houdt loonbelasting in op het bedrag dat zij aan u betalen. Deze belasting heet ook wel loonheffing. Ook Pensioenfonds ING houdt belasting in op het bedrag dat het Fonds aan u betaalt. De loonheffingskorting is een korting op uw loonbelasting waardoor uw netto inkomen stijgt.

  Let op: U kunt de loonheffingskorting op slechts één inkomen toepassen.

 • Ik ontvang van meerdere partijen pensioen, wat moet ik doen met de loonheffingskorting?

  Ontvangt u naast het pensioen van Pensioenfonds ING AOW en/of pensioen van een andere partij? Houd er dan rekening mee dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) automatisch de loonheffingskorting toepast op uw AOW. Het Fonds past de loonheffingskorting niet automatisch toe op uw pensioen. U kunt besluiten om de loonheffingskorting te laten toepassen op het pensioen van het Fonds in plaats van op uw AOW. Dat is bijvoorbeeld gunstig als uw pensioen hoger is dan uw AOW. U geeft deze wijziging dan zowel door aan de SVB als aan het Fonds. Als u de loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, dan betaalt u per saldo te weinig belasting en zal de Belastingdienst een naheffing opleggen.

 • Hoe kan ik de loonheffingskorting bij Pensioenfonds ING toepassen of opheffen?

  Wanneer u de loonheffingskorting wilt laten toepassen of juist opheffen, kunt u het formulier ‘wijzigen betaalgegevens’ invullen en samen met een kopie van uw legitimatie opsturen naar ons Pensioenloket.

 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

  Wanneer u uw rekeningnummer wilt wijzigen kunt u het formulier ‘wijzigen betaalgegevens’ invullen en samen met een kopie van uw legitimatie opsturen naar ons Pensioenloket.

Bekijk alle vragen

Wat als het mee- of tegenzit?

 • Op het nieuwe UPO staat mijn pensioen vermeld in drie bedragen. Wat zeggen die bedragen?

  Op uw pensioenoverzicht ziet u vanaf 2020 drie nieuwe bedragen. Die geven een globale inschatting hoe hoog uw pensioen kan uitvallen als de economische situatie gelijk blijft, of als het langere tijd mee- of tegenzit. Voortaan moeten alle pensioenfondsen en verzekeraars die inschatting tonen. Dit is het gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Sinds eind vorig jaar was de inschatting al zichtbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl. Lees verder

 • Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

  Beleggingen; we beleggen het pensioenvermogen. Dat is niet zonder risico’s. We weten vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.

  Stijgen of dalen van de prijzen; de getoonde bedragen houden al wel rekening met de verwachte prijsstijgingen. Als de prijzen stijgen, dan wordt uw pensioen minder waard. U kunt dan minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen zijn in het model verwerkt. Het bedrag dat u naar verwachting ontvangt, is dus al gecorrigeerd zodat dit bedrag het verwachte pensioen aangeeft tegen de prijzen van nu.

 • Hoe is de berekening van de verwachte bedragen tot stand gekomen?

  De globale inschatting is modelmatig gemaakt. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Er zijn 2.000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen gematigd, fors, of ze stijgen niet. De toezichthouder heeft de rekenregels en variabelen bepaald. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.