Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met het Pensioenloket.

Bekijk alle vragen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 • Kunnen onze kinderen straks ook nog genieten van de planeet?

  Maatschappelijk verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleid van Pensioenfonds ING. Wij hechten waarde aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als institutionele belegger. Niet voor niets draagt ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen de titel ‘Ook morgen een toekomst’.
  We bekijken verder hoe we onze beleggingsportefeuille in lijn kunnen brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Zo hebben we de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuilles en bedrijfsobligatieportefeuille verlaagd en willen we deze nog verder verlagen. Ook gaan we kijken of we meer kunnen beleggen in bedrijven die de energietransitie bevorderen.
  Daarnaast bespreken we de milieu- en klimaatprestaties met onze vermogensbeheerders.

  Tenslotte screenen we de portefeuille op bedrijven die de milieuprincipes van de Verenigde Naties en van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO schenden. We gaan de dialoog met deze bedrijven aan. Dit geldt ook voor de grootste CO2-uitstoters in onze portefeuille. Als we vinden dat dat niet genoeg oplevert, kunnen we hen uitsluiten en er niet langer in beleggen.

 • Levert maatschappelijk verantwoord beleggen wel voldoende rendement op?

  Duurzaamheid en rendement gaan hand in hand, daar geloven wij in.
  Ons financiële doel is dat we met onze beleggingen voldoende rendement behalen om uw pensioen te kunnen verhogen (toeslagverlening).
  We nemen niet meer risico dan nodig is om dat rendement te kunnen behalen. Bij onze beleggingen houden we rekening met de invloed op milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Wij zijn van mening dat organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen op lange termijn beter presteren dan organisaties die dat niet doen.

 • Als ik het er niet mee eens ben, kan ik mijn pensioen bij Pensioenfonds ING dan elders onderbrengen?

  Dat kan alleen in de volgende situaties.

  • U werkt niet meer in loondienst van ING Bank of NN Group, en;
  • U bouwt via uw huidige baan pensioen op, en;
  • Zowel Pensioenfonds ING als uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar heeft een DNB-beleidsdekkingsgraad van ten minste 100%.

  U kunt niet zelf kiezen waar uw pensioen heen gaat. U kunt uw pensioen dat u bij ons Fonds heeft opgebouwd alleen onderbrengen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Wilt u dat, dan kunt u dit aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet ook wel waardeoverdracht.

Bekijk alle vragen

UPO pensioenreglement 65 (niet met pensioen)

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft een overzicht van het pensioen dat u bij Pensioenfonds ING (het Fonds) heeft opgebouwd en welk pensioen u van het Fonds kunt verwachten. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen wanneer u komt te overlijden.

 • Hoe vaak ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Jaarlijks verschijnt er een nieuw UPO van Pensioenfonds ING in Mijn Pensioen. U ontvangt daarvan een notificatie per e-mail. Heeft u gekozen voor communicatie per post?Dan ontvangt u het UPO eens in de vijf jaar op papier.

  Pensioen bij ING CDC Pensioenfonds en NN CDC Pensioenfonds
  Bent u (gewezen) deelnemer van ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds? Dan ontvangt u van uw CDC Pensioenfonds ook een UPO.

 • Op welke gegevens is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2023 gebaseerd?

  Als medewerker bouwde u tot en met 31 december 2013 pensioen op bij Pensioenfonds ING. Sindsdien betaalt u geen premie meer aan Pensioenfonds ING. Het UPO van 2022 is daarom gebaseerd op uw salarisgegevens van december 2013. Toeslagen (verhogingen) zijn meegenomen tot en met 1 januari 2023. In Mijn Pensioen kunt u het meest actuele stand van uw pensioen bekijken.

  Voor deelnemers die niet meer in dienst zijn van ING Bank of NN Group geldt dat het UPO gebaseerd is op uw gegevens op het moment van uitdiensttreding of pensionering. Toeslagen zijn meegenomen tot en met 1 januari 2023.

 • Waar dien ik op te letten in mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Uw UPO is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari 2024 bij Pensioenfonds ING bekend waren. Om een juist beeld te krijgen van uw pensioen is het belangrijk dat u uw UPO goed leest en de gegevens controleert. Als er iets niet klopt, kunt u contact met ons opnemen.

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Of bent u ongehuwd samenwonend en heeft u uw partner aangemeld? Kijk dan of uw partner op uw UPO staat vermeld. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met ons Pensioenloket. Nadat u met pensioen gaat, kunt u uw partner niet meer aanmelden.

  Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld door een scheiding? Houd er rekening mee dat een verandering in uw werk- of privésituatie van invloed kan zijn op uw pensioen.

 • Er staat een fout in mijn gegevens. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt uw gegevens wijzigen bij de gemeente. Woont u in het buitenland? U dient dan zelf uw adreswijziging door te geven. Dat kan via Mijn Pensioen of schriftelijk of per e-mail met een kopie van uw legitimatiebewijs. Staan de gegevens van uw werk (zoals datum indiensttreding, deeltijdfactor en voltijd salaris) niet correct vermeld op uw UPO? Neem dan contact op met uw HR-afdeling.

Bekijk alle vragen

Toeslagverlening

 • Wat is toeslagverlening?

  In de regel wordt geld elk jaar minder waard en in 2024 is dat zeker zo. Daarom probeert Pensioenfonds ING uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dat wil zeggen dat uw pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijs- of loonstijging. Deze verhoging noemen we ook wel toeslagverlening (of indexatie). Meer informatie over toeslagverlening kunt u vinden in het toeslagenbeleid.

 • Wanneer krijg ik een verhoging (toeslag)?

  Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds of een verhoging van de pensioenen (toeslagverlening of indexatie) op basis van uw toeslagmaatstaf (afgeleide prijsindex of cao-loonsverhoging ING Bank/NN Group) mogelijk is. Het Bestuur kan eventueel een extra toeslag verlenen, maar is hierbij gebonden aan de fiscaal-juridische mogelijkheden. Voor de deelnemers die de loonindex volgen, betekent dit dat Pensioenfonds ING gebonden is aan de collectieve loonsverhogingen zoals die in de cao worden afgesproken.

  De mate van toeslag (wel, geen of een gedeeltelijke verhoging) is daarnaast afhankelijk van de dekkingsgraad. Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt Pensioenfonds ING een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over toeslagverlening. Hierin kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening.

  Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Dit betekent dat u door een eerder toegekende verhoging niet vanzelfsprekend recht heeft op een verhoging van uw pensioen in de toekomst.

 • Wanneer krijg ik geen (volledige) verhoging (toeslag)?

  Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds of een verhoging van de pensioenen (toeslagverlening of indexatie) op basis van uw toeslagmaatstaf (afgeleide prijsindex of cao-loonsverhoging ING Bank/NN Group) mogelijk is. Als de financiële situatie van het Fonds onder druk komt te staan en de dekkingsgraad te laag is, bestaat de kans dat uw pensioen niet, of slechts gedeeltelijk wordt verhoogd, of in het uiterste geval wordt verlaagd (gekort). Hierbij is het Fonds gebonden aan de wettelijke voorwaarden voor toeslagverlening, ook wel toekomstbestendig indexeren genoemd. Deze wettelijke voorwaarden zijn gebaseerd op de DNB-beleidsdekkingsgraad.

  Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt het Fonds een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over toeslagverlening. Hierin kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad wellicht onvoldoende is voor toeslagverlening. Tot slot is de toeslagverlening voor deelnemers die de afgeleide prijsindex volgen maximaal 3,0% per jaar. Ook worden de pensioenen die de cao loonsverhoging ING/NN volgen logischerwijs niet verhoogd als er in die cao geen collectieve loonsverhoging is afgesproken.

 • Kan mijn pensioen worden verlaagd (gekort)?

  Als de financiële situatie onder druk komt te staan en de dekkingsgraad te laag is, bestaat de kans dat uw pensioen niet, of slechts gedeeltelijk wordt verhoogd, of in het uiterste geval wordt verlaagd (gekort). Hierbij is het Fonds gebonden aan de wettelijke voorwaarden.

 • Welke soorten toeslagverlening zijn er?

  Toeslagverlening bij Pensioenfonds ING vindt plaats op basis van de volgende maatstaven:

  • De cao-loonsverhoging ING Bank (loonindex ING Bank): voor medewerkers, een deel van de oud-medewerkers en een deel van de pensioengerechtigden van ING Bank als er een cao-loonsverhoging bij ING Bank plaatsvindt.
  • De cao-loonsverhoging NN Group (loonindex NN Group): voor medewerkers, een deel van de oud-medewerkers en een deel van de pensioengerechtigden van NN Group als er een cao loonsverhoging bij NN Group plaatsvindt.
  • De prijsinflatie (consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid: ‘afgeleide prijsindex’): voor de meeste gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van ING Bank en NN Group (maximaal 3,0% per jaar).

  Welke toeslagmaatstaf uw pensioen volgt, is afhankelijk van uw pensioenregeling en uw deelnemerstatus (in dienst/uit dienst van ING/NN of met pensioen). Deze informatie vindt u onder meer op uw pensioenoverzicht. De pensioenregelingen zijn tot stand gekomen op basis van cao afspraken door de sociale partners. Het Fonds voert de pensioenregelingen uit.\Houd er bij de ingangsdatum van uw pensioen rekening mee dat bij toeslagverlening uw indexatie (toeslagmaatstaf) wordt bepaald op basis van uw deelnemerstatus in de maand voorafgaand aan de indexatie.

 • Hoe weet ik welke toeslagmaatstaf voor mij van toepassing is?

  Dit ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht. U vindt uw pensioenoverzicht als u inlogt op Mijn Pensioen. Uw pensioen volgde de loonindexatie (ING/NN) zolang u in dienst bent bij ING of bij NN. Vanaf het moment dat u uit dienst gaat van ING of NN volgde uw pensioen in de regel de afgeleide prijsindex.

 • Is het voor- of nadelig dat mijn pensioen voortaan verhoogd wordt met de afgeleide prijsindex in plaats van de loonindex?

  Het voordeel is dat er een aanvullende indexatie gegeven kan worden over de jaren 2022 en/of 2023. Voor de toekomst zullen pensioenen verhoogd worden op basis van de afgeleide prijsindex en is de cao-loonsverhoging niet meer relevant. Het kan voorkomen dat cao-loonsverhogingen hoger zijn dan de prijsindex, maar het omgekeerde kan ook. Ook goed om te realiseren dat bij een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel de pensioenverhogingen directer afhankelijk zijn van het beleggingsrendement en niet meer van een loonindex of prijsindex.

 • Worden cao-verhogingen bij ING of NN in 2024 nog meegenomen voor de verhoging van mijn pensioen?

  Door de harmonisatie wordt de afgeleide prijsindex vanaf 2022 voor al onze deelnemers van toepassing. De cao-verhogingen zijn niet meer relevant voor de verhoging van pensioenen of pensioenaanspraken.

 • Wat als ik uit dienst ben gegaan of met pensioen in de periode waar deze verhoging over gaat?

  Sinds u uit dienst bent of met pensioen bent gegaan is voor u normaliter al de afgeleide prijsindex van toepassing. Ook voor uw pensioenaanspraak of uw ingegane pensioen zal de afgeleide prijsindex met ingang van 2022 van toepassing worden. Daardoor kan uw pensioenaanspraak of ingegaan pensioen vanaf 2022 mogelijk nog aanvullend worden verhoogd. Met hoeveel procent uw pensioenaanspraak of ingegaan pensioen verhoogd wordt, is afhankelijk van de indexaties die u al ontvangen heeft vanaf 2022.

 • Wordt mijn pensioen ook verhoogd bij een eventuele overgang naar het nieuwe stelsel?

  Bij een eventuele overgang van Pensioenfonds ING naar het nieuwe pensioenstelsel zal uw pensioen voortaan op een andere manier worden verhoogd. Verhogingen worden dan directer afhankelijk van het beleggingsrendement. Verhoging van de pensioenen bij overgang naar het nieuwe stelsel is afhankelijk van de dekkingsgraad op het moment van overgaan. Wij verwachten ook na de huidige geplande verhoging voldoende financiële ruimte te hebben voor toekomstige verhogingen.

 • Waarom mag PFI niet zelf beslissen hoe de pensioenen verhoogd worden?

  Hierover zijn in het verleden afspraken gemaakt tussen de sociale partners; de werkgevers ING Bank, NN Group en vakbonden. Het Fonds voert deze afspraken uit. Het kon daarom gebeuren dat uw pensioen niet werd verhoogd als er bijvoorbeeld in enig jaar geen cao-loonsverhoging was bij NN Group en/of ING Bank.

 • Is deze verhoging met terugwerkende kracht?

  Alle pensioenen zullen met ingang van 2022 voortaan de afgeleide prijsindex volgen. Verhogingen zullen niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd of uitbetaald. Dat is administratief niet uitvoerbaar.

 • Ontvang ik nog een berekening van het percentage waarmee mijn pensioen verhoogd wordt?

  Ja. Voordat u uw verhoogde pensioenuitkering gaat ontvangen, ontvangt u van ons een persoonlijke brief met een berekening van de totstandkoming van het percentage waarmee uw pensioen wordt verhoogd. Hierbij wordt teruggekeken naar de indexatie(s) die u al heeft ontvangen. Op basis daarvan wordt bepaald met hoeveel procent uw pensioen nog wordt verhoogd.

 • Wanneer ontvang ik een verhoging?

  Dit is afhankelijk van wanneer de overeenkomst tussen ING, NN, de vakbonden en Pensioenfonds ING definitief is. De vakbonden organiseren hierbij nog een ledenraadpleging. Wij houden u op de hoogte via onder meer onze website. Wij hopen op uw begrip en vragen nog even geduld.

 • Wat wordt de verhoging van mijn pensioen?

  Als de overeenkomst tussen ING, NN, de vakbonden en Pensioenfonds ING definitief is, zullen de pensioenen van alle deelnemers zo spoedig mogelijk worden verhoogd. De nieuwe afspraken zorgen ervoor dat de indexatiepercentages van alle pensioenen vanaf 2022 gelijk zijn. Met hoeveel procent uw pensioen nog wordt verhoogd, is afhankelijk van de indexatie(s) die u sinds 2022 heeft ontvangen. U ontvangt hierover een persoonlijke brief. Daarnaast houden wij u op de hoogte via onder meer onze website.

 • Wat betekent harmonisatie voor mijn pensioen?

  Als u nog in dienst bent van ING of NN, dan worden verhogingen van uw pensioen met terugwerkende kracht vanaf 2022 gebaseerd op de afgeleide prijsindex (afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het CBS in de periode oktober-oktober in het voorafgaande jaar, met een maximum van 3%) in plaats van de cao-verhoging bij ING of NN. Dit geldt ook voor een deel van de deelnemers die niet meer in dienst zijn van ING/NN of al met pensioen, afhankelijk van de afspraken die sociale partners hierover in het verleden maakten. De grootste groep deelnemers die niet meer in dienst zijn van ING/NN, inclusief de pensioengerechtigden volgden al de afgeleide prijsindex.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vind ik op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW u gaat ontvangen van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe heeft opgebouwd tijdens uw loopbaan bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen heeft opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden drie keer per jaar geactualiseerd. Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op drie verschillende ingangsdata:

  • twee jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • één jaar na uw AOW-datum


  Naast persoonlijke pensioeninformatie vindt u er handige tips, informatieve video’s en begrijpelijke informatie over wat u moet doen voor uw pensioen bij sommige levensgebeurtenissen.

 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • Extra pensioen dat u misschien zelf heeft bijgespaard, via lijfrente of een koopsompolis.
  • De inhoud en keuzemogelijkheden van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website.
  • Pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel.
  • Wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt.
  • De verdeling van uw pensioen als u bent gescheiden.
 • Voor wie is Mijnpensioenoverzicht.nl bedoeld?

  Voor iedereen die in Nederland woont en nog niet met pensioen is. De informatie gaat over pensioengeld dat nog niet uitgekeerd wordt. Woont u in het buitenland? Dan kunt u alleen inloggen als u een DigiD hebt.

 • Hoe log ik in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • Ik ben al met pensioen. Kan ik ook inloggen?

  Als u een DigiD heeft, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. Ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. Partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

Bekijk alle vragen

Reële dekkingsgraad

 • Wat is een reële dekkingsgraad?

  De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. In de reële dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen alsof het een pensioenverplichting is. Een reële dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het Fonds voldoende vermogen heeft om aan de pensioenverplichtingen te voldoen én om de pensioenen volledig te verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.

 • Waarom en waarvoor gebruiken we de reële dekkingsgraad?

  Het Fonds streeft naar pensioen met behoud van koopkracht. In de reële dekkingsgraad wordt behoud van koopkracht meegenomen als een verplichting van het Fonds. Met ingang van 2016 gebruikt het Fonds de gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden als leidraad bij besluiten over de toeslagverlening. Zo is het Fonds minder afhankelijk van de dagkoersen op de financiële markten.

 • Hoe hoog is de reële dekkingsgraad van Pensioenfonds ING?

  De gemiddelde reële dekkingsgraad wordt elke maand op de website gecommuniceerd. Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor de e-mailservice.

 • Is de huidige gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende voor toeslagverlening?

  Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt het Fonds bij een besluit over toeslagverlening een toeslagstaffel als leidraad. Uit de staffel kunt u aflezen of de huidige gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening op dit moment. De maatstaf voor toeslagverlening is de prijsstijging (prijsindex) of de cao-loonstijging (loonindex), afhankelijk van uw regeling.

   

   

 • Wat zijn de verschillen tussen de diverse soorten dekkingsgraden?

  Het Fonds berekent de DNB-beleidsdekkingsgraad en de gemiddelde reële dekkingsgraad, elk om een bepaalde reden. Lees meer over de verschillen.

Bekijk alle vragen

Digitale communicatie

 • Waarom stapt Pensioenfonds ING over op digitale communicatie?

  Op deze manier kan het Fonds informatie beter gaan toespitsen op uw situatie. Bovendien is het sneller, milieuvriendelijker en goedkoper dan via de post. U kunt uw informatie daarnaast altijd online raadplegen en uitprinten.

 • Hoe werkt digitale communicatie?

  Als u uw e-mailadres heeft doorgegeven, dan laten wij u via e-mail weten dat er een bericht en/of document voor u klaar staat in Mijn Pensioen, bijvoorbeeld uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Mijn Pensioencijfers is uw eigen beveiligde omgeving bij het Fonds. U kunt hier met uw DigiD inloggen. Voorlopig ontvangt u ook nog informatie op papier.

 • Hoe kan ik mijn e-mailadres doorgeven?

  U kunt uw e-mailadres aan ons doorgeven via Mijn Pensioen. Mijn Pensioencijfers is uw eigen beveiligde omgeving bij het Fonds. U kunt hier met DigiD inloggen. Woont u in het buitenland, dan kunt u inloggen met uw klantnummer. Activeer uw account en vul uw e-mailadres in.

 • Ik heb mijn e-mailadres al eerder doorgegeven. Moet ik het nu opnieuw doen?

  Heeft u eerder uw e-mailadres doorgegeven om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief of e-mail-service? Dan vragen wij u toch om uw e-mailadres ook te registreren via Mijn Pensioen. Zo ontvangt u ook andere digitale communicatie van Pensioenfonds ING.

Loonheffingskorting

 • Wat is loonheffingskorting?

  Elke instantie waarvan u een uitkering ontvangt, houdt loonbelasting in op het bedrag dat zij aan u betalen. Deze belasting heet ook wel loonheffing. Ook Pensioenfonds ING houdt belasting in op het bedrag dat het Fonds aan u betaalt. De loonheffingskorting is een korting op uw loonbelasting waardoor uw netto inkomen stijgt.

  Let op: U kunt de loonheffingskorting op slechts één inkomen toepassen.

 • Ik ontvang van meerdere partijen pensioen, wat moet ik doen met de loonheffingskorting?

  Ontvangt u naast het pensioen van Pensioenfonds ING AOW en/of pensioen van een andere partij? Houd er dan rekening mee dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) automatisch de loonheffingskorting toepast op uw AOW. Het Fonds past de loonheffingskorting niet automatisch toe op uw pensioen. U kunt besluiten om de loonheffingskorting te laten toepassen op het pensioen van het Fonds in plaats van op uw AOW. Dat is bijvoorbeeld gunstig als uw pensioen hoger is dan uw AOW. U geeft deze wijziging dan zowel door aan de SVB als aan het Fonds. Als u de loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, dan betaalt u per saldo te weinig belasting en zal de Belastingdienst een naheffing opleggen.

 • Hoe kan ik de loonheffingskorting bij Pensioenfonds ING toepassen of opheffen?

  Wanneer u de loonheffingskorting wilt laten toepassen of juist opheffen, kunt u het formulier ‘wijzigen betaalgegevens’ invullen en samen met een kopie van uw legitimatie opsturen naar ons Pensioenloket.

 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

  Wanneer u uw rekeningnummer wilt wijzigen kunt u het formulier ‘wijzigen betaalgegevens’ invullen en samen met een kopie van uw legitimatie opsturen naar ons Pensioenloket.

Bekijk alle vragen

Wat als het mee- of tegenzit?

 • Op het nieuwe UPO staat mijn pensioen vermeld in drie bedragen. Wat zeggen die bedragen?

  Op uw pensioenoverzicht ziet u vanaf 2020 drie nieuwe bedragen. Die geven een globale inschatting hoe hoog uw pensioen kan uitvallen als de economische situatie gelijk blijft, of als het langere tijd mee- of tegenzit. Voortaan moeten alle pensioenfondsen en verzekeraars die inschatting tonen. Dit is het gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Sinds eind vorig jaar was de inschatting al zichtbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl. Lees verder

 • Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

  Beleggingen; we beleggen het pensioenvermogen. Dat is niet zonder risico’s. We weten vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.

  Stijgen of dalen van de prijzen; de getoonde bedragen houden al wel rekening met de verwachte prijsstijgingen. Als de prijzen stijgen, dan wordt uw pensioen minder waard. U kunt dan minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen zijn in het model verwerkt. Het bedrag dat u naar verwachting ontvangt, is dus al gecorrigeerd zodat dit bedrag het verwachte pensioen aangeeft tegen de prijzen van nu.

 • Hoe is de berekening van de verwachte bedragen tot stand gekomen?

  De globale inschatting is modelmatig gemaakt. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Er zijn 2.000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen gematigd, fors, of ze stijgen niet. De toezichthouder heeft de rekenregels en variabelen bepaald. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

Bekijk alle vragen

Pensioenschets

 • Waar gebruik ik Mijn Pensioenschets voor?

  Mijn Pensioenschets is een vrijblijvend hulpmiddel om inzicht te krijgen in uw toekomstige financiële situatie. Uw kunt uw totale pensioen, inclusief AOW en eventuele andere inkomsten afzetten tegen uw verwachte uitgaven en globaal zien wat bepaalde keuzes betekenen. Zo ziet u of u ook na uw werkende leven financieel voldoende ruimte heeft.

 • Voor wie is Mijn Pensioenschets bedoeld?

  Voor iedereen die pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds ING en nog niet met pensioen is.

 • Wat heb ik nodig om te starten?

  Als u Mijn Pensioenschets wilt gebruiken, dan is het enige dat u nodig heeft een smartphone om de Ockto app op te installeren om uw gegevens op te halen en de inloggegevens van uw DigiD. Wilt u samen met uw partner uw gezamenlijke financiële situatie bekijken? Dan zijn ook de DigiD-inloggegevens van uw partner nodig.

 • Wat is het verschil tussen Mijn Pensioenschets en Mijn Pensioenplan?

  Met Mijn Pensioenschets kunt u zich een beeld vormen van uw totale (verwachte) uitgaven en inkomsten. Mijn Pensioenschets haalt hiervoor niet alleen gegevens op over uw pensioen bij Pensioenfonds ING, maar ook over uw pensioen bij eventuele andere pensioenfondsen. Ook haalt de tool, met uw toestemming, gegevens op bij de Belastingdienst en Mijnpensioenoverzicht.nl. Vervolgens kunt u globaal bekijken wat de effecten zijn van een aantal veel voorkomende keuzemogelijkheden. Zo krijgt u een indicatie of uw inkomsten en uitgaven in balans zijn.

  Mijn Pensioenplan gaat alleen over uw pensioen bij Pensioenfonds ING. Met deze tool kunt u exact zien welke keuzes u heeft voor uw pensioen bij Pensioenfonds ING en wat de effecten zijn van deze keuzes voor dit pensioen. Een half jaar voor uw gewenste pensioeningang kunt u uw pensioen vervolgens ook aanvragen via deze tool.

 • Wat is de Ockto app?

  De Ockto app is een app waarmee u gemakkelijk en veilig uw financiële gegevens kunt delen. De Ockto app haalt uw gegevens op bij de Belastingdienst en Mijnpensioenoverzicht.nl.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.