Over Pensioenfonds ING

Klachten en geschillen

Pensioenfonds ING voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit en probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de toepassing van de regeling of de manier waarop u door ons bent behandeld of geïnformeerd. Als u een geschil of klacht aan de orde wilt stellen, neem dan altijd eerst contact op met ons Pensioenloket. Misschien is het een misverstand en kan het worden rechtgezet.

Wanneer geschil of klacht?

  • Geschil: u en Pensioenfonds ING hebben een verschil van inzicht over de toepassing of uitvoering van het reglement of de Statuten.
  • Klacht: u bent ontevreden over de manier waarop u behandeld bent door Pensioenfonds ING of onze pensioenuitvoeringsorganisatie AZL, zonder dat uw rechtspositie wordt geschaad.

Klacht of geschil indienen

Als u er met ons Pensioenloket niet uitkomt, dan kunt u uw klacht of geschil schriftelijk bij hen indienen, als volgt:

  • Motiveer uw klacht of geschil in een bezwaarschrift;
  • Onderteken uw bezwaarschrift; als u bent gemachtigd om namens een deelnemer op te treden, dan hebben wij daarbij een door de deelnemer ondertekende verklaring hiervan nodig;
  • Voeg relevante stukken en documenten bij;
  • Vermeld bij voorkeur uw klantnummer; u vindt dit op de brieven die u van ons ontvangt, zoals uw uniform pensioenoverzicht (UPO);
  • Vermeld uw telefoonnummer en/of e-mailadres.

Procedure

Binnen een week nadat u uw klacht of geschil bij het Pensioenloket heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Het Pensioenloket overlegt vervolgens met het secretariaat van de Klachten- en Geschillencommissie van het Algemeen Bestuur van het Fonds. Zij bespreken dan of, en zo ja op welke termijn uw klacht of geschil door de commissie in behandeling wordt genomen. Binnen een week na de ontvangstbevestiging ontvangt u nadere informatie over het vervolg.

Behandeling bezwaarschrift

De commissie van het Fonds behandelt het bezwaarschrift door eventueel hoor en wederhoor van partijen, mondeling of schriftelijk. Hierbij kijkt de commissie naar wet- en regelgeving, de Statuten, het pensioenreglement, en naar normen van zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid. De commissie geeft een gemotiveerd besluit schriftelijk aan u door, binnen acht weken na ontvangst. Als er meer tijd nodig is voor de behandeling, dan laat de commissie u dat uiteraard ook weten.

Ombudsman Pensioenen

Als de commissie uw bezwaarschrift afwijst, dan kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van pensioenregelingen behandelt. Meer informatie vindt u op: www.ombudsmanpensioenen.nl

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
T (070) - 349 96 20
M info@ombudsmanpensioenen.nl

Rechter

U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen. Meer informatie over de procedure en welke rechtbank van toepassing is, vindt u op: www.rechtspraak.nl.

Meer informatie

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.