Over Pensioenfonds ING

Klachten en geschillen

Pensioenfonds ING (het Fonds) voert de diverse pensioenregelingen met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de toepassing van de pensioenregelingen of de manier waarop u door ons bent behandeld of geïnformeerd.

Wanneer geschil of klacht?

Als u en Pensioenfonds ING een verschil van inzicht hebben over de toepassing van het Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020 of over de manier waarop het reglement in de uitvoering geïnterpreteerd wordt, dan is er een geschil.

Als u ongenoegen uit over de behandeling door Pensioenfonds ING of onze administrateur (AZL), zonder dat uw rechtspositie wordt geschaad, dan is er sprake van een klacht.

Indienen

Wanneer u een klacht of geschil heeft dan kunt u deze schriftelijk en voorzien van uw handtekening indienen bij ons Pensioenloket. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u uw klantnummer en telefoonnummer te vermelden. U vindt het klantnummer op de brieven die u van het pensioenfonds ontvangt, zoals uw uniform pensioenoverzichtUPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Dit is een periodiek overzicht met uw opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken. Bij Pensioenfonds ING ontvangen pensioengerechtigden dit jaarlijks. Oud-medewerkers ontvangen eens in het jaar een digitaal UPO of eens in de vijf jaar een papieren UPO. (UPO). Als u bent gemachtigd om namens een deelnemer op te treden, dan hebben wij een door de deelnemer ondertekende verklaring hiervan nodig.

Procedure

Na ontvangst van uw klacht of geschil, ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging van ons Pensioenloket. Binnen acht weken nadat u het geschil of de klacht heeft ingediend, ontvangt u een schriftelijke reactie van het Pensioenloket.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met het antwoord op uw klacht of geschil, kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt dit per e-mail versturen, of per post richten aan:

Pensioenfonds ING, p/a AZL
Juridische afdeling
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

Vervolg

Bent u het niet eens met het antwoord op uw eerste bezwaar, dan kunt u binnen acht weken na dagtekening van het besluit van het Pensioenloket, nogmaals een bezwaar indienen bij de Klachten- en Geschillencommissie van het Fonds via:

Pensioenfonds ING
Klachten- en Geschillencommissie Pensioenen
Postbus 79160, 1070 NE Amsterdam

U krijgt binnen een week na ontvangst van dit bezwaarschrift een ontvangstbevestiging van Pensioenfonds ING.

Behandeling bezwaarschrift

De Klachten- en Geschillencommissie van het Fonds behandelt het bezwaarschrift door eventueel hoor en wederhoor van partijen, mondeling of schriftelijk. De beoordeling vindt plaats op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten, het toepasselijk pensioenreglement van het Fonds, en normen van zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid. De Klachten- en Geschillencommissie geeft een gemotiveerd besluit, binnen acht weken na ontvangst, schriftelijk aan u door.

Afwijzing bezwaarschrift

Wanneer Pensioenfonds ING uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van pensioenregelingen behandelt. Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag

T (070) - 349 96 20

Rechter

U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen. Meer informatie over de procedure en welke rechtbank van toepassing is vindt u op www.rechtspraak.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de Klachten- en geschillenregeling van het Fonds bekijken.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.