Over Pensioenfonds ING

Verantwoordingsorgaan

Het Algemeen Bestuur van het Fonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het Algemeen Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de niet uitvoerende bestuurders inzake het intern toezicht. Het VO geeft ook een oordeel over het door het Algemeen Bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarbij beoordeelt het VO of het beleid en de beleidskeuzes binnen de gemaakte afspraken en kaders worden uitgevoerd en ieders belangen evenwichtig afweegt. Het oordeel van het VO hierover wordt opgenomen in het jaarverslag van het Fonds.

Daarnaast brengt het VO gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Algemeen Bestuur. Gegeven het wettelijk kader wordt in ieder geval advies uitgebracht over:

  • Het beleid over beloningen;
  • De vorm en inrichting van het intern toezicht;
  • Het vaststellen en wijzigen van een interne Klachten- en Geschillenprocedure;
  • Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  • Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Fonds of de overname van verplichtingen door het Fonds;
  • Liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds;
  • Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  • Het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm; en
  • De samenvoeging van pensioenfondsen.

Samenstelling

Het VO bestaat uit tien leden die worden benoemd door het Algemeen Bestuur: zes zijn voorgedragen door pensioengerechtigden en gewezen deelnemers, en twee zijn voorgedragen door werknemers op basis van verkiezingen. Twee zijn voorgedragen door de werkgevers (ING Bank en NN Group). De zittingstermijn van het huidige VO is 1 juli 2022 tot 1 juli 2026.

Overzicht VO-leden

Contact

U kunt contact opnemen met het VO via verantwoordingsorgaan@pfing.nl.

 

Ron van Alphen

‘Ik zet mij graag in voor alle mensen die bij Pensioenfonds ING pensioen hebben opgebouwd of al pensioen krijgen. Iedereen moet na jaren hard werken van een goed én waardevast pensioen kunnen genieten.’

Ron is sinds 2018 lid van het VO.

Yoap Brugmann

‘Pensioenen gaan mij aan het hart. Ik zet me in om de belangen van alle stakeholders gelijkwaardig aan bod te laten komen. Hierbij mag de steeds kleiner wordende groep actieve medewerkers niet worden vergeten.’

Yoap is sinds 2022 lid van het VO.

Muriël Freriksen

Lid namens werkgever NN Group

Senior Risk Analyst NN Group. Van 2000-2013 in dienst bij ING Group als belegger (NN IP), daarna in M&A en investment risk management. Sinds 2014 werkzaam bij NN Group. Sinds 2018 lid van het Verantwoordingsorgaan.

Muriël is sinds 2018 lid van het VO.

Esther Grondijs

‘lk werk graag mee aan een gezond én maatschappelijk verantwoord pensioenfonds, zowel voor mijzelf en mijn oud-collega's als voor de thans werkende generatie bij ING/NN. Ik ben bereikbaar voor vragen, opmerkingen en observaties. Dat helpt mij in dit werk.’

Esther is sinds 2022 lid van het VO.

 

Aad Kant

‘Ik zet mijn jarenlange ervaring met vermogensbeheer, pensioenen, beleggingsrapportages en het besturen van een pensioeninstelling graag in voor alle deelnemers van Pensioenfonds ING.’

Aad is sinds 2022 lid van het VO.

Mariëtta Moraca

‘Als deelnemers van Pensioenfonds ING met pensioen gaan, moeten ze kunnen genieten zonder zorgen over geld. Mijn kennis op het gebied van financieel risicomanagement zet ik hier graag voor in.’

Mariëtta is sinds 2022 lid van het VO.

Anita van Oss 

‘Er komen flinke uitdagingen aan voor ons fonds. De keuze die wordt gemaakt vanwege het pensioenakkoord, waarbij het VO een belangrijke rol heeft. Maar ook inflatie en geopolitieke ontwikkelingen.’

Anita is sinds 2018 lid van het VO.

 José Schoel

‘lk ben graag betrokken bij het pensioenfonds. De belangen voor de deelnemers zijn groot, zeker nu het nieuwe pensioenakkoord steeds dichterbij komt. Goed om alles met een ‘helicopterview’ te blijven bekijken!’

José is sinds 2022 lid van het VO.

Willem Steenhoven (voorzitter)

Lid namens werkgever ING Bank

Van 1984 tot 2020 in dienst bij ING. Vanaf 2016 lid van het Verantwoordingsorgaan.

Willem is sinds 2016 lid van het VO.

Mirella Visser

‘lk vind het een eer om VO-lid te zijn. Er gaat veel veranderen in de pensioenwereld. Op korte termijn moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Als ervaren toezichthouder en jurist heb ik oog voor goede besluitvorming en de juridische consequenties voor de deelnemers.’

Mirella is sinds 2022 lid van het VO.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.