Over Pensioenfonds ING

Controle

Alle pensioenfondsen vallen onder het Financieel Toetsingskader (FTK) van De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds 2015 moeten pensioenfondsen volgens de nieuwe wet- en regelgeving (nFTK) rapporteren aan DNB. Het nFTK bevat de rekenregels die pensioenfondsen per 1 januari 2015 moeten hanteren voor de berekening van hun financiële positie.

Doel van het nFTK is financiële mee- en tegenvallers gelijkmatiger te verspreiden over de tijd en dat er duidelijke, eerlijke en evenwichtige regels komen voor de verhoging (toeslagverlening of indexatie) van pensioenen, voor jong en oud.

De controle op het Fonds wordt uitgevoerd door verschillende externe adviseurs:

Compliance officer

De compliance officer vervult een onafhankelijke rol binnen Pensioenfonds ING en is belast met het toezicht op naleving van de geldende wet- en regelgeving door het Fonds. Ook controleert de compliance officer of en hoe de Gedragscode van het Fonds wordt nageleefd.

Accountant

De externe accountant controleert de jaarrekening van het Fonds en geeft bij goedkeuring een controleverklaring af, die het Fonds in zijn jaarrekening openbaar maakt.

Actuaris

De certificerend actuaris controleert of de ‘voorziening pensioenverplichtingen’ toereikend is vastgesteld. Ook geeft de certificerend actuaris een verklaring af, die het Fonds in zijn jaarrekening openbaar maakt.

Sleutelfunctiehouders

Pensioenfonds ING dient drie sleutelfuncties in te richten:

  • de risicobeheerfunctie;
  • de interne auditfunctie; en
  • de actuariële functie.

Deze sleutelfunctiehouders zijn inmiddels door het bestuur benoemd.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.