Over Pensioenfonds ING

Toezicht en verantwoording

Intern

Het intern toezicht op het Fonds wordt uitgeoefend door de niet uitvoerende bestuurders. Hieronder valt toezicht op het beleid van het Algemeen Bestuur, de algemene gang van zaken in het Fonds en de evenwichtige belangenafweging door het Algemeen Bestuur.

Daarnaast is er een Auditcommissie ingesteld die belast is met het toezicht op de risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatieverschaffing door het Fonds. De Auditcommissie bestaat uit twee niet uitvoerende bestuurders en kan zo nodig worden aangevuld met een externe deskundige. De Auditcommissie ondersteunt en adviseert de (overige) niet uitvoerende bestuurders.

Het Verantwoordingsorgaan (VO) oordeelt over het handelen van het Algemeen Bestuur en het door het Algemeen Bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast stelt het Fonds het VO in de gelegenheid om over een aantal in de Pensioenwet genoemde onderwerpen gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan het Algemeen Bestuur. Hun oordeel kunt u lezen in het jaarverslag van het Fonds.

Extern

Pensioenfondsen staan onder toezicht van twee externe onafhankelijke partijen. Dit zijn De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

DNB houdt toezicht op de financiële markten. Zij controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen. Omdat pensioenfondsen belangrijke spelers zijn op de financiële markten moeten zij ook aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert dit. Zo ziet DNB bijvoorbeeld toe op de deskundigheid van bestuursleden, het vereist vermogen van een pensioenfonds, hoe het pensioenfonds wordt geleid en de pensioenreglementen.

De AFM houdt toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert bijvoorbeeld of pensioenfondsen zich aan de wetten en regels houden die gaan over de informatie aan deelnemers. Consumenten moeten een weloverwogen keuze kunnen maken over hun pensioen. Iedereen die nu of later pensioen krijgt, moet kunnen begrijpen hoe dat pensioen in elkaar zit. Daarnaast houdt AFM toezicht op het omgaan met voorwetenschap en privétransacties, en het beheersen van belangenverstrengeling.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.