Toeslagverlening

Terug naar het overzicht
 • Wat is toeslagverlening?

  In de regel wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom probeert Pensioenfonds ING uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Dat wil zeggen dat uw opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijs- of loonstijging. Deze verhoging noemen we ook wel toeslagverlening (of indexatie). Meer informatie over toeslagverlening kunt u vinden in het toeslagenbeleid.

 • Wanneer krijg ik een verhoging (toeslag)?

  Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds of de verhoging van pensioenen (toeslagverlening of indexatie) op basis van uw toeslagmaatstaf (afgeleide prijsindex of cao loonsverhoging ING Bank/NN Group) mogelijk is. De mate van toeslag (wel, geen of een gedeeltelijke verhoging) is grotendeels afhankelijk van de dekkingsgraad. Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt Pensioenfonds ING een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over toeslagverlening. Hierin kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening.

  Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Dit betekent dat u door een eerder toegekende verhoging niet vanzelfsprekend recht heeft op een verhoging van uw pensioen in de toekomst.

 • Wanneer krijg ik geen (volledige) verhoging (toeslag)?

  Als de financiële situatie onder druk komt te staan en de dekkingsgraad te laag is, bestaat de kans dat uw pensioen niet, of slechts gedeeltelijk wordt verhoogd, of in het uiterste geval wordt verlaagd (gekort). Hierbij is het Fonds gebonden aan de wettelijke voorwaarden voor toeslagverlening, ook wel toekomstbestendig indexeren genoemd. Deze wettelijke voorwaarden zijn gebaseerd op de DNB-beleidsdekkingsgraad. Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt Het Fonds een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over toeslagverlening. Hierin kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad wellicht onvoldoende is voor toeslagverlening. Daarnaast kan het Fonds van de toeslagmaatstaf afwijken als de verschillende toeslagmaatstaven van het Fonds te veel uiteenlopen. Tot slot is de toeslagverlening voor deelnemers die de afgeleide prijsindex volgen maximaal 3,0%.

 • Kan mijn pensioen worden verlaagd (gekort)?

  Als de financiële situatie onder druk komt te staan en de dekkingsgraad te laag is, bestaat de kans dat uw pensioen niet, of slechts gedeeltelijk wordt verhoogd, of in het uiterste geval wordt verlaagd (gekort). Hierbij is het Fonds gebonden aan de wettelijke voorwaarden.

 • Welke soorten toeslagverlening zijn er?

  Toeslagverlening bij Pensioenfonds ING vindt plaats op basis van de volgende maatstaven:

  • De cao-loonsverhoging ING Bank (loonindex ING Bank): voor medewerkers, een deel oud-medewerkers en pensioengerechtigden van ING Bank als er een cao-loonsverhoging bij ING Bank plaatsvindt.
  • De cao-loonsverhoging NN Group (loonindex NN Group): voor medewerkers, een deel oud-medewerkers en pensioengerechtigden van NN Group als er een cao-loonsverhoging bij NN Group plaatsvindt.
  • De prijsinflatie (Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid: ‘afgeleide prijsindex’): voor de meeste gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van ING Bank en NN Group (maximaal 3,0%).

  Welke toeslagmaatstaf uw pensioen volgt is afhankelijk van uw pensioenregeling en uw deelnemerstatus (in dienst/uit dienst van ING/NN of met pensioen). Deze informatie vindt u onder meer op uw pensioenoverzicht. De pensioenregelingen zijn tot stand gekomen op basis van cao-afspraken door de sociale partners. Het Fonds voert de pensioenregelingen uit.

  Houd er bij de ingangsdatum van uw pensioen rekening mee dat bij toeslagverlening uw indexatie (toeslagmaatstaf) wordt bepaald op basis van uw deelnemerstatus in de maand voorafgaand aan de indexatie.

 • Welke toeslagen zijn er in de afgelopen jaren verleend?

  In deze tabel is een overzicht te vinden van de toeslagverleningen over de afgelopen 10 jaar.

 • Waarom gebruikt Pensioenfonds ING, naast de loonindex, de afgeleide prijsindex als toeslagmaatstaf en niet de reguliere prijsindex?

  Pensioenfonds ING voert pensioenregelingen uit die in het verleden zijn afgesproken tussen de sociale partners (werkgevers en vakorganisaties) en die zijn vastgelegd in de cao. Voor de meeste pensioenregelingen geldt dat de maatstaf voor toeslagverlening voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers de afgeleide CPI is zoals die door het CBS wordt bijgehouden, met een maximum van 3%. In de afgeleide prijsindex worden wijzigingen in belastingtarieven niet meegenomen. Dat geldt zowel voor stijgingen als voor dalingen. De achterliggende reden voor het gebruik van de afgeleide CPI is dat de overheid belastingmaatregelen die de prijzen verhogen in principe kan compenseren via andere belastingmaatregelen, bijvoorbeeld een lagere inkomstenbelasting.

 • Zijn er nog inhaaltoeslagen te verwachten?

  Er zijn geen in te halen toeslagen. Bij het financieel onafhankelijk worden van het Fonds in 2014 is afgesproken dat het Fonds verantwoordelijk is voor de toeslagverlening vanaf 2014. Na 2014 heeft het Fonds elk jaar de maximale toeslag verleend op basis van de toeslagmaatstaf (afgeleide prijsindex of cao loonsverhoging ING/NN) en het pensioenreglement.

  Vóór 2014 waren de werkgevers verantwoordelijk voor de financiering van de toeslagen. Het Fonds kan niet (volledig) toegekende toeslagen van vóór 2014 niet op ING Bank of NN Group verhalen. Het Fonds kan wel besluiten om deze misgelopen toeslagen te compenseren door middel van extra toeslagen. Dat kan alleen als de toekomstige financiële situatie van het Fonds zeer goed is (zie daarvoor de toeslagstaffel op de website).

 • Wanneer besluit het Bestuur over toeslagverlening?

  Het Bestuur besluit hierover in december. In die maand informeren wij al onze deelnemers of wij de opgebouwde en uit te keren pensioenen kunnen verhogen en met welk percentage. Als er toeslag wordt verleend, is het uitgangspunt voor diegenen van wie de toeslag is gebaseerd op de cao-loonsverhoging te indexeren met terugwerkende kracht vanaf het moment van de loonsverhoging.

 • Wat is de bestemmingsreserve?

  Voor deelnemers die nu in dienst zijn van ING Bank en NN Group en voor deelnemers met premievrije opbouw op basis van arbeidsongeschiktheid is een bedrag beschikbaar gesteld als bestemmingsreserve (zie kwartaalcijfers). Mocht het vermogen van het Fonds in enig jaar ontoereikend zijn voor een (volledige) verhoging, dan wordt uit deze bestemmingsreserve een deel of de gehele toeslagverlening voor deze groepen gefinancierd, voor zover de middelen dat toelaten.

 • Wat is de hoogte van de toeslag (indexatie)?

  Wat is de hoogte van de toeslag (indexatie)?
  In december informeren wij u of wij de opgebouwde en uit te keren pensioenen kunnen verhogen, met welk percentage en per wanneer. Bij de bepaling van de toeslag gebruikt het Bestuur de toeslagstaffel als leidraad. De hoogte van de toeslag (het percentage) is daarnaast afhankelijk van de toeslagmaatstaf. Welke toeslagmaatstaf op u van toepassing is, de loonindex NN Group, de loonindex ING Bank of de (afgeleide) prijsindex (maximaal 3,0%) is afhankelijk van uw situatie. Daarbij wordt gekeken naar uw status (in/uit dienst ING/NN of pensioengerechtigde) in de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de indexatie. Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Toeslagenbeleid’.

 • Worden voortaan de besluiten over toeslagverlening altijd op één moment genomen?

  Voor toeslagverlening over de jaren 2020, 2021 en 2022 worden besluiten in principe op één moment genomen in december. Voor de besluitvorming voor de jaren daarna worden nog nadere afspraken gemaakt.

 • Waarom wordt mij pensioen niet (volledig) verhoogd, ondanks de goede financiële situatie van het fonds?

  Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn en dit hangt samen met de toeslagmaatstaf die op u van toepassing is: de loonindex NN Group, de loonindex ING Bank of de (afgeleide) prijsindex. Hierover zijn in het verleden afspraken gemaakt tussen sociale partners. Het Fonds voert deze afspraken uit. Het kan daarom voorkomen dat uw pensioen niet wordt verhoogd als er bijvoorbeeld in enig jaar geen cao-loonsverhoging is bij NN Group en/of ING Bank. Een verhoging op basis van de (afgeleide) prijsindex is volgens het pensioenreglement maximaal 3,0%.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.