Toeslagverlening

Terug naar het overzicht
 • Wat is toeslagverlening?

  In de regel wordt geld elk jaar minder waard en in 2023 is dat zeker zo. Daarom probeert Pensioenfonds ING uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dat wil zeggen dat uw pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijs- of loonstijging. Deze verhoging noemen we ook wel toeslagverlening (of indexatie). Meer informatie over toeslagverlening kunt u vinden in het toeslagenbeleid.

 • Wanneer krijg ik een verhoging (toeslag)?

  Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds of een verhoging van de pensioenen (toeslagverlening of indexatie) op basis van uw toeslagmaatstaf (afgeleide prijsindex of cao-loonsverhoging ING Bank/NN Group) mogelijk is. Het Bestuur kan eventueel een extra toeslag verlenen, maar is hierbij gebonden aan de fiscaal-juridische mogelijkheden. Voor de deelnemers die de loonindex volgen, betekent dit dat Pensioenfonds ING gebonden is aan de collectieve loonsverhogingen zoals die in de cao worden afgesproken.

  De mate van toeslag (wel, geen of een gedeeltelijke verhoging) is daarnaast afhankelijk van de dekkingsgraad. Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt Pensioenfonds ING een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over toeslagverlening. Hierin kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening.

  Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Dit betekent dat u door een eerder toegekende verhoging niet vanzelfsprekend recht heeft op een verhoging van uw pensioen in de toekomst.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als een cao bij ING/NN wordt afgesloten met daarin een collectieve loonsverhoging?

  Als er een cao wordt afgesloten bij ING/NN met daarin een collectieve loonsverhoging, dan wordt dat vanaf de ingangsdatum van de collectieve loonsverhoging meegenomen in de besluitvorming over een mogelijke verhoging van uw pensioen.

 • Wanneer krijg ik geen (volledige) verhoging (toeslag)?

  Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds of een verhoging van de pensioenen (toeslagverlening of indexatie) op basis van uw toeslagmaatstaf (afgeleide prijsindex of cao-loonsverhoging ING Bank/NN Group) mogelijk is. Als de financiële situatie van het Fonds onder druk komt te staan en de dekkingsgraad te laag is, bestaat de kans dat uw pensioen niet, of slechts gedeeltelijk wordt verhoogd, of in het uiterste geval wordt verlaagd (gekort). Hierbij is het Fonds gebonden aan de wettelijke voorwaarden voor toeslagverlening, ook wel toekomstbestendig indexeren genoemd. Deze wettelijke voorwaarden zijn gebaseerd op de DNB-beleidsdekkingsgraad.

  Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt het Fonds een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over toeslagverlening. Hierin kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad wellicht onvoldoende is voor toeslagverlening. Tot slot is de toeslagverlening voor deelnemers die de afgeleide prijsindex volgen maximaal 3,0% per jaar. Ook worden de pensioenen die de cao loonsverhoging ING/NN volgen logischerwijs niet verhoogd als er in die cao geen collectieve loonsverhoging is afgesproken.

 • Welke soorten toeslagverlening zijn er?

  Toeslagverlening bij Pensioenfonds ING vindt plaats op basis van de volgende maatstaven:

  • De cao-loonsverhoging ING Bank (loonindex ING Bank): voor medewerkers, een deel van de oud-medewerkers en een deel van de pensioengerechtigden van ING Bank als er een cao-loonsverhoging bij ING Bank plaatsvindt.
  • De cao-loonsverhoging NN Group (loonindex NN Group): voor medewerkers, een deel van de oud-medewerkers en een deel van de pensioengerechtigden van NN Group als er een cao loonsverhoging bij NN Group plaatsvindt.
  • De prijsinflatie (consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid: ‘afgeleide prijsindex’): voor de meeste gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van ING Bank en NN Group (maximaal 3,0% per jaar).

  Welke toeslagmaatstaf uw pensioen volgt, is afhankelijk van uw pensioenregeling en uw deelnemerstatus (in dienst/uit dienst van ING/NN of met pensioen). Deze informatie vindt u onder meer op uw pensioenoverzicht. De pensioenregelingen zijn tot stand gekomen op basis van cao afspraken door de sociale partners. Het Fonds voert de pensioenregelingen uit.\Houd er bij de ingangsdatum van uw pensioen rekening mee dat bij toeslagverlening uw indexatie (toeslagmaatstaf) wordt bepaald op basis van uw deelnemerstatus in de maand voorafgaand aan de indexatie.

 • Wanneer besluit het Bestuur van Pensioenfonds ING over toeslagverlening?

  Het Bestuur besluit – voor pensioenen die de loonindex ING/NN volgen – vanaf 2023 in de maand voorafgaand aan het moment waarop de collectieve loonsverhoging ingaat. Voor de pensioenen die de (afgeleide) prijsindex volgen, besluit het Bestuur in december. In die maand informeren wij deze deelnemers of wij de opgebouwde en uit te keren pensioenen kunnen verhogen en met welk percentage. Bij bijzondere omstandigheden kan er meer tijd nodig zijn om tot een besluit te komen.

 • Hoe weet ik welke toeslagmaatstaf voor mij van toepassing is?

  U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht welke toeslagmaatstaf uw pensioen volgt. U vindt uw pensioenoverzicht als u inlogt op Mijn Pensioen. Uw pensioen volgt de loonindexatie (ING/NN) zolang u in dienst bent bij ING of bij NN. Vanaf het moment dat u uit dienst gaat van ING of NN volgt uw pensioen in de regel de afgeleide prijsindex.

 • Hoe hoog is de toeslag (indexatie)?

  Bij de bepaling van de toeslag gebruikt het Bestuur de toeslagstaffel als leidraad. De hoogte van de toeslag (het percentage) is daarnaast afhankelijk van de toeslagmaatstaf. Welke toeslagmaatstaf op u van toepassing is, de loonindex NN Group, de loonindex ING Bank of de (afgeleide) prijsindex (maximaal 3,0% per jaar) is afhankelijk van uw situatie. Daarbij wordt gekeken naar uw status (in/uit dienst ING/NN of pensioengerechtigde) in de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de indexatie. Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Toeslagenbeleid’.

 • Waarom wordt mijn pensioen niet (volledig) verhoogd, ondanks de goede financiële situatie van het Fonds?

  Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn en dit hangt onder andere samen met de toeslagmaatstaf die op u van toepassing is: de loonindex NN Group, de loonindex ING Bank of de (afgeleide) prijsindex. Hierover zijn in het verleden afspraken gemaakt tussen de werkgevers en vakbonden. Het Fonds voert deze afspraken uit. Het kan daarom gebeuren dat uw pensioen niet wordt verhoogd als er bijvoorbeeld in enig jaar geen cao-loonsverhoging is bij NN Group en/of ING Bank. Het Bestuur kan vanwege fiscale en juridische redenen niet afwijken van de loonindex. Een verhoging op basis van de (afgeleide) prijsindex is volgens het pensioenreglement maximaal 3,0% per jaar. In bijzondere omstandigheden heeft het Bestuur de bevoegdheid om bij de (prijs)indexatie een extra toeslag te verlenen, zolang deze wel onder de inflatiegrens blijft.

 • Waarom beschouwt het Bestuur van Pensioenfonds ING het besluit over indexatie over 2022 als evenwichtig?

  Het Bestuur heeft zijn besluit gebaseerd op wat op dit moment fiscaal en juridisch maximaal haalbaar is voor de verschillende deelnemersgroepen, binnen de cao-afspraken die in het verleden zijn gemaakt tussen sociale partners (werkgevers en vakbonden) over indexatie. Daarbij heeft het Bestuur in overweging genomen dat er ook in de toekomst financieel voldoende mogelijkheden zijn om pensioenen van alle deelnemersgroepen te kunnen verhogen.

  Met het toekennen van de voornoemde indexaties neemt het Bestuur een evenwichtig besluit waarbij het Bestuur ten aanzien van indexatie voor alle deelnemersgroepen doet wat het kan zónder na te laten wat (verantwoord) mogelijk is.

 • Waarom gebruikt Pensioenfonds ING, naast de loonindex, de afgeleide prijsindex als toeslagmaatstaf en niet de reguliere prijsindex?

  Pensioenfonds ING voert pensioenregelingen uit die in het verleden zijn afgesproken tussen de sociale partners (werkgevers en vakorganisaties) en die zijn vastgelegd in de cao. Voor de meeste pensioenregelingen geldt dat de maatstaf voor toeslagverlening voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers de afgeleide CPI is zoals die door het CBS wordt bijgehouden, met een maximum van 3%. In de afgeleide prijsindex worden wijzigingen in belastingtarieven niet meegenomen. Dat geldt zowel voor stijgingen als voor dalingen. De achterliggende reden voor het gebruik van de afgeleide prijsindex is dat de overheid belastingmaatregelen die de prijzen verhogen in principe kan compenseren via andere belastingmaatregelen, bijvoorbeeld een lagere inkomstenbelasting.

 • Zijn er nog inhaaltoeslagen te verwachten?

  Er zijn geen in te halen toeslagen. Bij het financieel onafhankelijk worden van het Fonds in 2014 is afgesproken dat het Fonds verantwoordelijk is voor de toeslagverlening vanaf 2014. Na 2014 heeft het Fonds elk jaar de maximale toeslag verleend op basis van de toeslagmaatstaf (afgeleide prijsindex of cao loonsverhoging ING/NN) en het pensioenreglement.

  Vóór 2014 waren de werkgevers verantwoordelijk voor de financiering van de toeslagen. Het Fonds kan niet (volledig) toegekende toeslagen van vóór 2014 niet op ING Bank of NN Group verhalen. Het Fonds kan wel besluiten om deze misgelopen toeslagen te compenseren door middel van extra toeslagen. Dat kan alleen als de toekomstige financiële situatie van het Fonds zeer goed is (zie daarvoor de toeslagstaffel op de website).

 • Wat is de bestemmingsreserve?

  Voor deelnemers die nu in dienst zijn van ING Bank en NN Group en voor deelnemers met premievrije opbouw op basis van arbeidsongeschiktheid is een bedrag beschikbaar gesteld als bestemmingsreserve (zie kwartaalcijfers). Mocht het vermogen van het Fonds in enig jaar ontoereikend zijn voor een (volledige) verhoging, dan wordt uit deze bestemmingsreserve een deel of de gehele toeslagverlening voor deze groepen gefinancierd, voor zover de middelen dat toelaten.

 • Wat zijn bijzondere omstandigheden?

  Dat is aan het Bestuur om te beoordelen.

 • Kan mijn pensioen worden verlaagd (gekort)?

  Als de financiële situatie onder druk komt te staan en de dekkingsgraad te laag is, bestaat de kans dat uw pensioen niet, of slechts gedeeltelijk wordt verhoogd, of in het uiterste geval wordt verlaagd (gekort). Hierbij is het Fonds gebonden aan de wettelijke voorwaarden.

 • Waarom ontvangen de deelnemers die de loonindexatie ING volgen 4% indexatie terwijl veel ex-werknemers 8% indexatie hebben ontvangen?

  Afspraken over verhogingen van de pensioenen liggen vast in verschillende overeenkomsten tussen vakbonden en de werkgevers ING en NN, en Pensioenfonds ING. Pensioenfonds ING mag voor de pensioenen die de loonindex volgen fiscaal en juridisch niet een hogere toeslag verlenen dan de collectieve loonsverhoging volgende de cao waarop de loonindex is gebaseerd.

 • Waarom is de loonindexatie ING 4% en niet flexibel – zoals in de cao van ING Bank staat?

  De minimale verhoging van alle salarisschalen binnen ING Bank vanaf juli 2023 is 4%. Het is voor het Fonds operationeel niet uitvoerbaar om een koppeling te maken met de individuele salarisschalen van nog bij ING werkende deelnemers. Bovendien is die koppeling ook niet te maken voor deelnemers die inmiddels uit dienst zijn of met pensioen, maar nog wel de loonindex ING volgen.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.