Alle pensioenen worden met terugwerkende kracht verhoogd: status update

Geplaatst op: 10 april 2024

Alle pensioenen bij Pensioenfonds ING zullen voortaan op dezelfde manier worden verhoogd, op basis van de prijsinflatie*. Daarover hebben we u eerder geïnformeerd . Hierdoor zijn er ook ruimere mogelijkheden ontstaan voor een aanvullende verhoging over de afgelopen jaren voor alle pensioenen. Het gaat om verhogingen van 4% tot maximaal 12%, afhankelijk van de verhogingen die u al eerder hebt ontvangen.

Wij begrijpen uw vragen over de status van deze verhoging. Het doorvoeren van deze afspraken is een complexe klus die formeel geregeld moet worden en tijd vergt. Er moeten verschillende formele stappen worden doorlopen, waaronder advies van het Verantwoordingsorgaan over de aan te passen uitvoeringsovereenkomsten. Pensioenfonds ING wil vervolgens besluiten om de verhoging voor alle deelnemers met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 januari 2024. Pensioengerechtigden ontvangen dan naar verwachting vanaf uiterlijk oktober dit jaar hun verhoogde pensioen. Daarbij ontvangen zij dan ook eenmalig een nabetaling van de verhoging over de periode januari 2024 – oktober 2024.

Alle deelnemers ontvangen tegen die tijd een persoonlijke brief met het percentage van de verhoging dat op hen van toepassing is.

Hebt u vragen? Lees dan de antwoorden bij de veelgestelde vragen hieronder.

* Afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het CBS in de periode oktober-oktober in het voorafgaande jaar, met een maximum van 3%. Hierbij kan het Bestuur van Pensioenfonds ING in uitzonderlijke omstandigheden besluiten tot een aanvullende toeslag bovenop het maximum van 3%, als de financiële positie van het Fonds het toelaat en dit belastingtechnisch kan (fiscale ruimte).

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wanneer ontvang ik een verhoging?
Het doorvoeren van deze afspraken is een complexe klus die formeel geregeld moet worden en tijd vergt. Inmiddels kunnen wij u laten weten dat de verhoging voor alle deelnemers met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2024. Pensioengerechtigden ontvangen naar verwachting uiterlijk oktober dit jaar hun verhoogde pensioen. Daarbij ontvangen zij dan ook eenmalig een nabetaling van de verhoging over de periode januari 2024 – oktober 2024.

Is deze verhoging met terugwerkende kracht?
Alle pensioenen zullen met ingang van 2022 voortaan de afgeleide prijsindex als toeslagmaatstaf volgen. Hierdoor zijn er ruimere mogelijkheden ontstaan voor een aanvullende verhoging over de afgelopen jaren voor alle pensioenen. Pensioenen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 verhoogd.

Wat betekent harmonisatie voor mijn pensioen?
Als u nog in dienst bent van ING of NN, dan worden verhogingen van uw pensioen met terugwerkende kracht vanaf 2022 gebaseerd op de afgeleide prijsindex (afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het CBS in de periode oktober-oktober in het voorafgaande jaar, met een maximum van 3%) in plaats van de cao-verhoging bij ING of NN. Dit geldt ook voor een deel van de deelnemers die niet meer in dienst zijn van ING/NN of al met pensioen, afhankelijk van de afspraken die sociale partners hierover in het verleden maakten. De grootste groep deelnemers die niet meer in dienst zijn van ING/NN, inclusief de pensioengerechtigden volgden al de afgeleide prijsindex.

Welke formele stappen moeten worden ondernomen voordat de verhogingen definitief zijn?
De volgende stappen moeten worden doorlopen om alle pensioenen voortaan op dezelfde manier te kunnen verhogen en vervolgens een aanvullende verhoging te kunnen toekennen:

  • Aanpassing pensioenovereenkomst tussen sociale partners (Werkgevers ING/NN en vakbonden)
  • Aanpassing uitvoeringsovereenkomsten tussen werkgevers en Pensioenfonds ING
  • Advies Verantwoordingsorgaan over aanpassing uitvoeringsovereenkomsten
  • Aanpassing pensioenreglement
  • Formeel besluit Bestuur over indexatie
  • Inregelen administratie

Mijn pensioen volgt al jaren de prijsindex; waarom krijg ik niet net als in ander jaren op 1 januari een verhoging uitgekeerd?
Indexatie is voorwaardelijk. Dat houdt in dat verhogingen in het verleden niet automatisch recht geven op een volgende verhoging, maar dat er voorwaarden gelden. Als uw pensioen de prijsindex volgt, dan hebben we het over de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het CBS in de periode oktober-oktober in het voorafgaande jaar, met een maximum van 3%. Hierbij kan het Bestuur van Pensioenfonds ING in uitzonderlijke omstandigheden besluiten tot een aanvullende toeslag bovenop het maximum van 3%, als de financiële positie van het Fonds het toelaat en er fiscale ruimte is. De afgeleide prijsindex was het afgelopen jaar negatief (-2,0%). Als gevolg van de afspraken over het gelijktrekken van de manier waarop pensioenen voortaan worden verhoogd, kan het Fonds gebruik maken van de fiscale ruimte in 2022 om een aanvullende verhoging toe te kennen die anders niet mogelijk was geweest. Dit omdat de inflatie in dat jaar uitzonderlijk hoog was.

Hoe weet ik welke toeslagmaatstaf voor mij van toepassing was?
Dit ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht. U vindt uw pensioenoverzicht als u inlogt op Mijn Pensioen. Uw pensioen volgde de loonindexatie (ING/NN) zolang u in dienst bent bij ING of bij NN. Vanaf het moment dat u uit dienst gaat van ING of NN volgde uw pensioen in de regel de afgeleide prijsindex.

Wat wordt de verhoging van mijn pensioen?
De nieuwe afspraken zorgen ervoor dat de indexatiepercentages van alle pensioenen vanaf 2022 gelijk zijn. Met hoeveel procent uw pensioen nog wordt verhoogd, is afhankelijk van de indexatie(s) die u sinds 2022 heeft ontvangen. U ontvangt hierover een persoonlijke brief. Daarnaast houden wij u op de hoogte via onder meer onze website.

Ontvang ik nog een berekening van het percentage waarmee mijn pensioen verhoogd wordt?
Voordat u uw verhoogde pensioenuitkering gaat ontvangen, ontvangt u van ons een persoonlijke brief aan de hand waarvan u de totstandkoming van het percentage waarmee uw pensioen wordt verhoogd kunt afleiden. Hierbij wordt teruggekeken naar de verhogingen die u al heeft ontvangen. Op basis daarvan wordt bepaald met hoeveel procent uw pensioen nog wordt verhoogd.

Waarom mag Pensioenfonds ING niet zelf beslissen hoe de pensioenen verhoogd worden?
Hierover zijn in het verleden afspraken gemaakt tussen de sociale partners; de werkgevers ING Bank, NN Group en vakbonden. Het Fonds voert deze afspraken uit. Het kon daarom gebeuren dat uw pensioen niet werd verhoogd als er bijvoorbeeld in enig jaar geen cao-loonsverhoging was bij NN Group en/of ING Bank.

Wordt mijn pensioen ook verhoogd bij een eventuele overgang naar het nieuwe stelsel?
Bij een eventuele overgang van Pensioenfonds ING naar het nieuwe pensioenstelsel zal uw pensioen voortaan op een andere manier worden verhoogd. Verhogingen worden dan directer afhankelijk van het beleggingsrendement. Verhoging van de pensioenen bij overgang naar het nieuwe stelsel is afhankelijk van de dekkingsgraad op het moment van overgaan. Het geschatte effect van de huidige verhoging op de dekkingsgraad is -6,9%. Wij verwachten ook na deze verhoging voldoende financiële ruimte te hebben voor toekomstige verhogingen.

Wat als ik uit dienst ben gegaan of met pensioen in de periode waar deze verhoging over gaat?
Sinds u uit dienst bent of met pensioen bent gegaan is voor u normaliter al de afgeleide prijsindex van toepassing. Ook voor uw pensioenaanspraak of uw ingegane pensioen zal de afgeleide prijsindex met ingang van 2022 van toepassing worden. Daardoor kan uw pensioenaanspraak of ingegaan pensioen vanaf 2022 mogelijk nog aanvullend worden verhoogd. Met hoeveel procent uw pensioenaanspraak of ingegaan pensioen verhoogd wordt, is afhankelijk van de indexaties die u al ontvangen heeft vanaf 2022.

Worden cao-verhogingen bij ING of NN in 2024 nog meegenomen voor de verhoging van mijn pensioen?
Door de harmonisatie is de afgeleide prijsindex vanaf 2022 voor al onze deelnemers van toepassing. De cao-verhogingen zijn niet meer relevant voor de verhoging van pensioenen of pensioenaanspraken.

Is het voor- of nadelig dat mijn pensioen voortaan verhoogd wordt met de afgeleide prijsindex in plaats van de loonindex?
Het voordeel is dat er een aanvullende indexatie gegeven kan worden over de jaren 2022 en/of 2023. Voor de toekomst zullen pensioenen verhoogd worden op basis van de afgeleide prijsindex en is de cao-loonsverhoging niet meer relevant. Het kan voorkomen dat cao-loonsverhogingen hoger zijn dan de prijsindex, maar het omgekeerde kan ook. Ook goed om te realiseren dat bij een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel de pensioenverhogingen directer afhankelijk zijn van het beleggingsrendement en niet meer van een loonindex of prijsindex. 

Waarom kan de verhoging van het pensioen over 2022 en 2023 voor deelnemers die de loonindex volgden pas vanaf 1 januari 2024 worden toegekend?
Deelnemers die van loonindex naar prijsindex gaan, hebben in 2022 en 2023 al verhogingen ontvangen op basis van de loonindex. Het gaat om deelnemers met verschillende loonindexen (ING of NN) met verschillende percentages die op verschillende data zijn ingegaan. Ook zijn er deelnemers die in die periode uit dienst of met pensioen zijn gegaan en daardoor deels de loonindex (in dienst) en deels de prijsindex (uit dienst) volgden. Vanwege deze complexiteit wordt de nieuwe verhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 toegekend waarbij rekening wordt gehouden met eerder toegekende verhogingen. Op deze manier kunnen de pensioenen van alle deelnemers aanvullend worden verhoogd.

Gerelateerde berichten

Naar het nieuwsoverzicht

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.