Nieuws

Vacature Niet Uitvoerende Bestuurder Pensioenfonds ING

Pensioenfonds ING (het Fonds) is op zoek naar een kandidaat voor de vacature van Niet Uitvoerende Bestuurder (NUB) met aandachtsgebied balansbeheer. U bent in deze functie vertegenwoordiger van de werknemers. De NUB maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur. Bent u geïnteresseerd en van mening dat u voldoet aan het onderstaande profiel? Dan nodigen wij u van harte uit om u kandidaat te stellen.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Iedereen in actieve dienst van ING of NN Group die beschikt over een ruime mate van bestuurlijke ervaring en deskundigheid op pensioengebied, aangevuld met de specifieke ervaring die hoort bij het aandachtsgebied pensioen – zoals hieronder nader beschreven.

De NUB maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is niet verenigbaar met andere functies binnen het Fonds.

Als kandidaat voldoet u aan de onderstaande functieprofielen:

 • Functieprofiel Algemeen Bestuur
 • Functieprofiel NUB 
 • Functieprofiel voor NUB met als aandachtsgebied balansbeheer

Over de vacature

Het Fonds is met ingang van 1 januari 2017 overgegaan op een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Dit houdt in dat het Algemeen Bestuur bestaat uit een uitvoerend en een toezichthoudend/niet-uitvoerend deel. Binnen het toezichthoudende/niet-uitvoerende bestuursdeel geldt een taakverdeling naar de volgende aandachtsgebieden: balansbeheer, pensioen en governance/audit. Het aandachtsgebied balansbeheer betreft zowel de verplichtingen van het fonds als de bezittingen (beleggingen).

Naast de algemene bestuurstaken die elk lid van het Algemeen Bestuur heeft, is de kerntaak van een NUB het (intern) toezicht houden op de wijze waarop het uitvoerende deel van het Algemeen Bestuur uitvoering geeft aan het, door het Algemeen Bestuur als geheel vastgestelde, Fondsbeleid.

Specifieke eisen

De nadruk ligt, vanwege het aandachtsgebied balansbeheer, in het bijzonder op kennis en ervaring ten aanzien van het strategische financiële beleid, waaronder het beleggingsbeleid, het toeslagenbeleid en het beleid ten aanzien van de financiële risicobeheersing. Voor wat betreft de kennisgebieden financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering, dient de kandidaat dan ook bij benoeming ten minste te beschikken over geschiktheid op niveau B. De kandidaat dient bij aanvang van benoeming op de overige kennisgebieden zoals bedoeld in de ‘Beleidsregel Geschiktheid 2012’ (van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten) ten minste te beschikken over geschiktheid op niveau A. Wanneer de kandidaat ten tijde van de selectie nog niet op alle kennisgebieden over het gewenste kennisniveau beschikt, zal een opleidingstraject worden ingezet om het gewenste niveau op het moment van benoemen bereikt te hebben..

Over het geheel genomen dient de kandidaat te beschikken over:

 • Aantoonbaar specialistische en actuele kennis op het gebied van beleggen en vermogensbeheer in de meest brede zin;
 • Aantoonbare langjarige ervaring met het beheren van vermogens;
 • Relevante en actuele kennis van ALM-studies en -sturing, mede gezien de Wft­ eisen. Dit is aantoonbaar door langjarige ervaring;
 • Aantoonbaar relevante en actuele kennis van beleggingsbeleid;
 • Aantoonbaar relevante en actuele kennis van risicobeheer inzake beleggingsbeleid; Beschikt over aantoonbaar relevante en actuele kennis van (controle van) uitbesteding van werkzaamheden;
 • Is in staat om de specialistische kennis op zodanige wijze in te zetten dat deze ook past bij de gekozen manier van vermogensbeheer en de structuur waarin de taken tussen het Bestuur en het Bestuursbureau zijn verdeeld;
 • Voldoende 'countervailing power' ten opzichte van diverse externe partijen die bij PFI bij (de uitvoering van) het vermogensbeheer zijn betrokken, zoals adviseurs en vertegenwoordigers van de verschillende managers, de custodian en de uitvoeringsorganisatie.

Zittingsperiode

De zittingsperiode van een bestuurslid is vier jaar. Daarna is herbenoeming mogelijk.

Diversiteit

Het Algemeen Bestuur hecht grote waarde aan diversiteit en heeft een diversiteitsbeleid vastgesteld. Bij de vervulling van de vacature wordt, naast geschiktheid, aandacht besteed aan de inpasbaarheid van de kandidaat binnen dat beleid.

In het bijzonder wordt gestreefd naar:

 • een verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen, waarbij de leden van het Algemeen Bestuur een redelijke afspiegeling vormen van de belanghebbenden in het Fonds;
 • een goede mix van mannen en vrouwen;
 • een evenwichtige verdeling van leeftijden.

Het Fonds streeft diversiteit na vanuit het besef dat dit de horizon van het Algemeen Bestuur verbreedt en daardoor een beter bestuur, verantwoordingsfunctie en intern toezicht met zich meebrengt. Diversiteit is daarmee een kernelement bij de samenstelling van de organen van het Fonds.

Gezien de huidige samenstelling van het Algemeen Bestuur hebben, bij gelijke geschiktheid, vrouwelijke kandidaten met een actief dienstverband bij ING de voorkeur.

Tijdsbeslag

Het verwachte tijdsbeslag voor deze functie is 0,4 FTE. U dient aannemelijk te maken dat u deze tijd beschikbaar heeft of vrij kunt maken.

Vergoedingen

Niet uitvoerende bestuurders die in dienst zijn van ING Bank of NN Group ontvangen geen directe beloning, maar krijgen van de werkgever tijd voor vergaderingen en voorbereiding.

Hoe stelt u zich kandidaat?

U kunt zich rechtstreeks bij het Fonds kandidaat stellen. Graag ontvangen wij van u:

 • een motivatiebrief/motivatie-mail waarin u aangeeft waarom u voor deze functie in aanmerking komt;
 • een recent curriculum vitae.

Stuur de bovengenoemde documenten uiterlijk op 15-12-2019 naar:

Stichting Pensioenfonds ING                                  e-mail: olivier.hogeland@pensioenfondsing.nl
T.a.v. de bestuurssecretaris
Postbus 79160
1070 NE Amsterdam

Vervolgprocedure

Wij behandelen uw reactie vertrouwelijk. De voordracht voor deze positie geschiedt door het Verantwoordingsorgaan aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur benoemt vervolgens de kandidaten. Onderdeel van de procedure is dan ook een gesprek met een afvaardiging van het Verantwoordingsorgaan van het Fonds. Tevens is een compliance controle van toepassing; deze betreft in het bijzonder de verenigbaarheid van uw eventuele andere werkzaamheden met een bestuursfunctie binnen het Fonds.

Om de persoonlijke integriteit te waarborgen, wordt een kandidaat-bestuurder door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. Bij de betrouwbaarheid stelt DNB algemene vragen over u en kijkt naar uw antecedenten. Bij deskundigheid kijkt DNB onder andere naar de kennis van de kandidaat en of de kandidaat qua kennis past binnen het huidige Algemeen Bestuur. Zodra DNB instemt met de voorgenomen benoeming wordt de benoeming door het Algemeen Bestuur bekrachtigd.

Vragen?

Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Olivier Hogeland, Bestuurssecretaris van het Fonds: telefoon: 020 - 810 1027, mobiel 06 - 41 284 613, e-mail: olivier.hogeland@pensioenfondsing.nl.


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.