Over Pensioenfonds ING

Beleggingsbeleid

Pensioenfonds ING (het Fonds) streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor al onze deelnemers, jongeren en ouderen, te regelen. Dat doen wij door het pensioenvermogen te beleggen. Dit gebeurt zo zorgvuldig en voorzichtig mogelijk (prudent) en komt overeen met dat wat De Nederlandsche Bank (DNB, de toezichthouder) ‘op solide wijze’ beleggen noemt. Daarbij moeten de beleggingen voldoen aan kwalitatieve basisprincipes van veiligheid, kwaliteit en spreiding van risico’s.

Hierbij maakt het Bestuur een verantwoorde afweging tussen het rendement dat op lange termijn nodig is om de fondsdoelstellingen te verwezenlijken en de daaraan verbonden risico’s. Hoe hoger het risico, hoe hoger het verwachte rendement.

Achtergrond

Het beleggingsbeleid van Pensioenfonds ING is erop gericht om de lange-termijn verplichtingen (het uitbetalen van de pensioenaanspraken) na te komen, inclusief de inflatie. De risico’s vanuit rente en inflatie worden voor een groot deel afgedekt.

De benchmark voor de matchingportefeuille wordt direct afgeleid van het profiel van de pensioenverplichtingen. Daarnaast belegt het Fonds in aandelen die op de lange termijn een voldoende hoog rendement na inflatie opleveren.

Het Fonds belegt in aandelen via externe vermogensbeheerders. De benchmarks voor de aandelenportefeuille zijn in principe marktgewogen aandelenindices.

Bij de selectie en monitoring van vermogensbeheerders is (integratie) van MVB een criterium. Gezien de lange-termijn gerichtheid van het Fonds worden aan de vermogensbeheerders geen bonussen betaald. Verder zijn het uitlenen van effecten, short posities en leverage (hefboomconstructies) niet toegestaan.

De vermogensbeheerders rapporteren de omzet per portefeuille. Het fonds monitort de transacties, maar legt geen omzetlimieten op. Het Fonds streeft een duurzame relatie na met uitbestedingspartijen, waaronder vermogensbeheerders. Dit binnen de grenzen die aan elk van de partijen zijn gesteld.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen om genoeg rendement te behalen. Met alleen sparen zou het op lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen, nu en in de toekomst, te kunnen betalen. Immers, over 30 jaar kun je voor € 1 minder kopen dan nu.

Pensioenfonds ING wil een bepaald rendement behalen, om de kans op het verlagen van de pensioenen (korten) zo klein mogelijk en de kans op het verhogen van de pensioenen (toeslagverlening of indexatie) zo groot mogelijk te houden. Beleggen is echter niet zonder risico's. Lees meer

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het Bestuur van het Fonds beslist elk jaar over de inrichting van de beleggingsportefeuille en hoe het Fonds wil beleggen in relatie tot de pensioenverplichtingen. Dit wordt per jaar vastgelegd in een Balansbeheerplan. Hierbij kijkt het Bestuur naar:

 • adviezen en studies van het Bestuursbureau (ontwikkelingen economie en financiële markten in relatie tot de financiële positie van het Fonds); en
 • adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studie, externe vermogensbeheerders).

Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd volgens dit Balansbeheerplan.

Spreiden risico’s beleggingen

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Het Fonds beheerst deze risico’s door deze in meer of mindere mate aan te gaan of af te dekken. Dit doen wij door de beleggingsportefeuille in twee delen te splitsen:

Matchingportefeuille

Het doel van de matchingportefeuille is gericht op het behalen van het benodigde rendement voor de financiering van de (nominale en reële) pensioenverplichtingen. Dit verandert namelijk als gevolg van de rente: hoe lager de rente, hoe hoger de pensioenverplichtingen.

Met het beleggen in de matchingportefeuille kunnen we de dekkingsgraad van het Fonds deels stabiliseren door te beleggen in vastrentende waarden zoals staats- en bedrijfsobligaties. Kenmerk van vastrentende waarden is een vaste rente gedurende de looptijd.

De matchingportefeuille van Pensioenfonds ING bestaat voornamelijk uit Europese staatsobligaties en derivaten. De actuele omvang van de matchingportefeuille kunt u vinden in het Kwartaalbericht.

Returnportefeuille

Doel van de returnportefeuille is gericht op het behalen van voldoende rendement om de verhoging van de pensioenen te realiseren, zodat uw pensioen zijn koopkracht kan behouden.

Pensioenfonds ING streeft naar rendement dat voldoende is voor een toeslagresultaat van ten minste 80% over een periode van 15 jaar. Tot de returnportefeuille behoren overige vastrentende waarde, aandelen, vastgoed en overige beleggingen. De actuele omvang en samenstelling van de returnportefeuille kunt u vinden in het Kwartaalbericht.

Uitvoering

Externe vermogensbeheerders beheren namens ons Fonds de beleggingen. Wij hebben contracten afgesloten met deze vermogensbeheerders en controleren regelmatig of zij zich aan de met ons Fonds gemaakte afspraken houden.

Het Fonds hecht er grote waarde aan dat rendementsdoelstellingen in evenwicht zijn met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn van mening dat ondernemingen die serieus maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB), op lange termijn beter presteren dan ondernemingen die dat niet doen. Lees meer

In ons beleggingsbeleid streven wij naar een juiste balans tussen rendement en risico. Daarom leggen wij in onze beleggingsmix vast hoeveel wij per beleggingscategorie (aandelen, obligaties, vastgoed, en dergelijke) willen beleggen.

Uitgangspunt hierbij is dat we onze beleggingen voldoende spreiden over de diverse beleggingscategorieën, maar ook per sector en geografisch. Bij voldoende spreiding kan hetzelfde rendement worden behaald tegen een lager risico.

Risicomanagement

Omdat aan de beheersing van risico’s door wet- en regelgeving steeds hogere eisen worden gesteld, heeft het Fonds een aparte risicomanagementfunctie ingericht. Deze bewaakt onder meer de handhaving van het risicokader dat geldt voor de beleggingen van het Fonds. Dit gebeurt door de financiële markten en de verschillende beleggingsportefeuilles actief te monitoren en actie te ondernemen als dat nodig is.

Pensioenfonds ING houdt rekening met duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid. Dit gebeurt door het jaarlijks analyseren van de portefeuille op relevante duurzaamheidsrisico’s. Afhankelijk van de uitkomsten van deze analyse kan PFI het beleggingsbeleid aanpassen.

Zo houdt het Bestuur zicht op de ontwikkeling van de risico’s en de effectiviteit van de beheersmaatregelen in relatie tot de doelstellingen van het Fonds. Waar nodig stuurt het Bestuur bij.

Welke risico’s?

De risico’s die bij beleggen aan bod komen zijn:

 1. Renterisico
  Het Fonds heeft, gezien de samenstelling van het deelnemersbestand, zeer lang lopende pensioenverplichtingen: over 30 jaar heeft het Fonds nog ca. 50.000 deelnemers. De pensioenverplichtingen zijn gevoelig voor veranderingen in de rente: hoe lager de rente, hoe hoger de pensioenverplichtingen.
  De rentestand heeft niet alleen invloed op de waarde van de beleggingen, maar ook op de financiële buffer die het Fonds moet aanhouden voor het kunnen uitkeren van toekomstige pensioenen.
 2. Inflatierisico
  Indien de inflatieverwachting sterk stijgt, daalt de reële dekkingsgraad, waardoor de indexatie-ambitie mogelijk in gevaar komt.
 3. Valutarisico
  Dit is een risico waar het Fonds rekening mee moet houden omdat we wereldwijd beleggen. Om dit risico af te dekken sluiten we contracten met andere partijen die ons beschermen tegen deze valuta (of wisselkoers-) risico’s.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.