Beleggingsbeleid

 • Algemeen
 • Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
 • Risico's

Algemeen

Pensioenfonds ING (het Fonds) streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor al onze deelnemers, jongeren en ouderen, te regelen. Dat doen wij door het pensioenvermogen van ca. € 27 miljard (eind 2017) te beleggen. Dit gebeurt zo zorgvuldig en voorzichtig mogelijk (prudent) en komt overeen met dat wat De Nederlandsche Bank (DNB, de toezichthouder) ‘op solide wijze’ beleggen noemt. Daarbij moeten de beleggingen voldoen aan kwalitatieve basisprincipes van veiligheid, kwaliteit en spreiding van risico’s.

Hierbij maakt het Bestuur een verantwoorde afweging tussen het rendement dat op lange termijn nodig is om de fondsdoelstellingen te verwezenlijken en de daaraan verbonden risico’s. Hoe hoger het risico, hoe hoger het verwachte rendement.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen om genoeg rendement te behalen. Als deze alleen maar zou sparen, dan zou het op lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen, nu en in de toekomst, te kunnen betalen. Immers, over 30 jaar kun je voor € 1 minder kopen dan nu.

Pensioenfonds ING wil een bepaald rendement behalen, om de kans op het verlagen van de pensioenen (korten) zo klein mogelijk en de kans op het verhogen van de pensioenen (toeslagverlening of indexatie) zo groot mogelijk te houden. Beleggen is echter niet zonder risico's. Lees meer

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het Bestuur van het Fonds beslist elk jaar over de inrichting van de beleggingsportefeuille en hoe het Fonds wil beleggen in relatie tot de pensioenverplichtingen. Dit wordt per jaar vastgelegd in een Balansbeheerplan. Hierbij kijkt het Bestuur naar:

 • adviezen en studies van het Bestuursbureau (ontwikkelingen economie en financiële markten in relatie tot de financiële positie van het Fonds); en
 • adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studie, externe vermogensbeheerders).

Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd volgens dit Balansbeheerplan.

Spreiden risico’s beleggingen

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Het Fonds beheerst deze risico’s door deze in meer of mindere mate aan te gaan of af te dekken. Dit doen wij door de beleggingsportefeuille in twee delen te splitsen:

Matchingportefeuille

Het doel van de matchingportefeuille is gericht op het behalen van het benodigde rendement voor de financiering van de (nominale en reële) pensioenverplichtingen. Dit verandert namelijk als gevolg van de rente: hoe lager de rente, hoe hoger de pensioenverplichtingen.

    

Met het beleggen in de matchingportefeuille kunnen we de dekkingsgraad van het Fonds deels stabiliseren door te beleggen in vastrentende waarden zoals staats- en bedrijfsobligaties. Kenmerk van vastrentende waarden is een vaste rente gedurende de looptijd.

In 2017 bestond de matchingportefeuille van Pensioenfonds ING voornamelijk uit Europese staatsobligaties en derivaten. De omvang van de matchingportefeuille bedraagt per 31 december 2017 75,2% van het belegd vermogen van het Fonds.

Returnportefeuille

Doel van de returnportefeuille is gericht op het behalen van voldoende rendement om de verhoging van de pensioenen te realiseren, zodat uw pensioen zijn koopkracht kan behouden.

Pensioenfonds ING streeft naar rendement dat voldoende is voor een toeslagresultaat van ten minste 80% over een periode van 15 jaar. Tot de returnportefeuille behoren overige vastrentende waarde, aandelen, vastgoed en overige beleggingen. De omvang van de returnportefeuille bedraagt per 31 december 2017 24,8% van het belegd vermogen van het Fonds.

Uitvoering

Externe vermogensbeheerders beheren namens ons Fonds de beleggingen. Wij hebben contracten afgesloten met deze vermogensbeheerders en controleren regelmatig of zij zich aan de met ons Fonds gemaakte afspraken houden.

Het Fonds hecht er grote waarde aan dat rendementsdoelstellingen in evenwicht zijn met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn van mening dat ondernemingen die serieus maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB), op lange termijn beter presteren dan ondernemingen die dat niet doen. Lees meer

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Pensioenfonds ING heeft beleid geformuleerd om invulling te geven aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als institutionele belegger. Het Fonds hecht er grote waarde aan dat rendementsdoelstellingen in evenwicht zijn met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Fonds is van mening dat organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen, op lange termijn beter presteren dan organisaties die dat niet doen. Hierbij gaat het om aspecten als bestuur, duurzaamheid en maatschappij.

Internationale standaarden

Het beleid van het Fonds voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB-beleid) sluit aan bij gangbare internationale en nationale standaarden, zoals die van de VN, de OECD en Eumedion. Zo heeft het Fonds zich verbonden aan de tien principes van de ‘UN Global Compact’. Daarnaast heeft het Fonds in 2009 de zes ‘Principles for Responsible Investing’ ondertekend die door de VN worden ondersteund.

Dit betekent onder meer dat het Fonds niet betrokken wil zijn bij:

 • Schendingen van mensenrechten of gebruik van kinderarbeid
 • Fraude of corruptie
 • Milieuvervuiling
 • Controversiële wapens

Invloed

Het Fonds vult zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als volgt in:

 • Als aandeelhouder heeft het Fonds stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan het Fonds direct invloed uitoefenen op de kwaliteit en het beleid van de ondernemingen waarin wordt belegd. Hiertoe heeft het Fonds een stemcode opgesteld, die is gebaseerd op standaarden ontwikkeld door Eumedion en de OECD;
 • Het Fonds spreekt ondernemingen aan op hun gedrag en gaat in gesprek met het management over voor het Fonds relevante onderwerpen. Dit worden ook wel engagement gesprekken genoemd;
 • Het Fonds hanteert een uitsluitingenlijst voor landen en ondernemingen. De sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad is de leidraad voor het uitsluitingenbeleid bij landen. Ondernemingen die de UN Global Compact schenden en die hun gedrag niet aanpassen worden uitgesloten van de beleggingen.

Het Bestuur van het Fonds stemt niet zelf en gaat niet rechtstreeks in gesprek met ondernemingen. Het Fonds wordt hierbij ondersteund door Hermes EOS, voor verantwoord beleggen en actief eigenaarschap. Hermes EOS vertegenwoordigt een groot aantal institutionele beleggers, combineert de belangen en biedt de infrastructuur om het beleid efficiënt in te kunnen richten. In de Kwartaalberichten rapporteert het Fonds over welke onderwerpen is gesproken en gestemd.

 

Meer informatie:

Risico's

In ons beleggingsbeleid streven wij naar een juiste balans tussen rendement en risico. Daarom leggen wij in onze beleggingsmix vast hoeveel wij per beleggingscategorie (aandelen, obligaties, vastgoed, en dergelijke) willen beleggen.

Uitgangspunt hierbij is dat we onze beleggingen voldoende spreiden over de diverse beleggingscategorieën, maar ook per sector en geografisch. Bij voldoende spreiding kan hetzelfde rendement worden behaald tegen een lager risico.

Risicomanagement

Omdat aan de beheersing van risico’s door wet- en regelgeving steeds hogere eisen worden gesteld, heeft het Fonds een aparte risicomanagementfunctie ingericht. Deze bewaakt onder meer de handhaving van het risicokader dat geldt voor de beleggingen van het Fonds. Dit gebeurt door de financiële markten en de verschillende beleggingsportefeuilles actief te monitoren en actie te ondernemen als dat nodig is.

Zo houdt het Bestuur zicht op de ontwikkeling van de risico’s en de effectiviteit van de beheersmaatregelen in relatie tot de doelstellingen van het Fonds. Waar nodig stuurt het Bestuur bij.

Welke risico’s?

De risico’s die bij beleggen aan bod komen zijn:

 1. Renterisico
  Het Fonds heeft, gezien de samenstelling van het deelnemersbestand, zeer lang lopende pensioenverplichtingen: over 30 jaar heeft het Fonds nog ca. 50.000 deelnemers. De pensioenverplichtingen zijn gevoelig voor veranderingen in de rente: hoe lager de rente, hoe hoger de pensioenverplichtingen.
  De rentestand heeft niet alleen invloed op de waarde van de beleggingen, maar ook op de financiële buffer die het Fonds moet aanhouden voor het kunnen uitkeren van toekomstige pensioenen.
 2. Inflatierisico
  Indien de inflatieverwachting sterk stijgt, daalt de reële dekkingsgraad, waardoor de indexatie-ambitie mogelijk in gevaar komt.
 3. Valutarisico
  Dit is een risico waar het Fonds rekening mee moet houden omdat we wereldwijd beleggen. Om dit risico af te dekken sluiten we contracten met andere partijen die ons beschermen tegen deze valuta (of wisselkoers-) risico’s.

Wilt u meer weten over het beleggingsbeleid en risicobeheer van Pensioenfonds ING? Dan kunt u de Algemene en technische bedrijfsnota (ABTN) downloaden.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.