Toeslagenbeleid (indexatie)

 • Algemeen
 • Besluitvormingsproces
 • Toeslagstaffel

Algemeen

Pensioenfonds ING probeert jaarlijks de pensioenen te verhogen voor behoud van koopkracht. Dit noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. Afhankelijk van uw regeling gaat het om een verhoging op basis van de (afgeleide) prijsontwikkeling of de cao-loonontwikkeling van ING Bank of NN Group. Dit noemen we de maatstaf voor toeslagverlening.

Onder welke voorwaarden?

Pensioenfonds ING heeft de ambitie om ten minste 80% van de maatstaf aan toeslag te verlenen over een periode van 15 jaar. Of dat kan is afhankelijk van de financiële situatie van het Fonds. Het Fonds beoordeelt dit jaarlijks. De hoogte van de gemiddelde reële dekkingsgraad is leidend. Raadpleeg hiervoor de toeslagstaffel.

Toeslag in het verleden

Bekijk het overzicht van de toeslagverleningen en prijs- en loonstijgingen in de afgelopen 10 jaar.

Toeslag in de toekomst                

Het Fonds verwacht dat uw pensioen in de komende jaren (nagenoeg) volledig kan worden verhoogd. Als de financiële situatie onder druk komt te staan en de gemiddelde reële dekkingsgraad te laag is, bestaat de kans dat uw pensioen niet, of slechts gedeeltelijk wordt verhoogd, of in het uiterste geval wordt verlaagd (gekort). Daarnaast kan het Fonds van de toeslagmaatstaf afwijken als de verschillende toeslagmaatstaven van het Fonds te veel uiteenlopen.

Hoe gefinancierd?

Pensioenfonds ING financiert vanaf 1 januari 2015 uw toeslag uit het beleggingsrendement op het vermogen dat alle deelnemers samen in het Fonds hebben opgebouwd. Als dit ontoereikend is, kan voor werknemers en arbeidsongeschikten een beroep worden gedaan op de bestemmingsreserveDe bestemmingsreserve is een speciale reserve voor werknemers van ING Bank en NN Group ter compensatie voor de overgang van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke toeslagverlening bij de financiële onafhankelijkheid van het Fonds per 2014. Mocht het vermogen van het Fonds in enig jaar ontoereikend zijn voor (volledige) verhoging, dan wordt uit deze bestemmingsreserve een aanvulling gegeven op de toeslagverlening voor huidige medewerkers en een deel van de arbeidsongeschikten, zolang zij in dienst blijven van ING Bank of NN Group respectievelijk arbeidsongeschikt zijn. ING heeft in 2014 een bedrag van € 170 miljoen aan het Fonds beschikbaar gesteld voor de bestemmingsreserve. De reserve wordt verhoogd/verlaagd met het rendement van het Fonds. De actuele hoogte van de bestemmingsreserve is te vinden in het laatste Kwartaalbericht van het Fonds. die in 2014 is aangelegd bij het financieel onafhankelijk worden van het Fonds. Er zijn geen premie-inkomsten waaruit het Fonds toeslagen kan financieren.

Meer informatie

Besluitvormingsproces

Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds of de verhoging van pensioenen (toeslagverlening of indexatie) mogelijk is, zodat uw pensioen koopkrachtbestendig blijft. De mate van toeslag (wel, geen of een gedeeltelijke verhoging) is grotendeels afhankelijk van de dekkingsgraad.

Het Bestuur van het Fonds heeft richtlijnen vastgesteld voor het toekennen van een toeslag. Hierbij is ook rekening gehouden met het behoud van de koopkracht op langere termijn. Het Bestuur kan het toeslagenbeleid wijzigen of afwijken van bovengenoemde richtlijnen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Bijvoorbeeld bij veranderingen in wet- en regelgeving, door voorschriften van de toezichthouder of als de verschillende toeslagmaatstaven van het Fonds te veel uiteenlopen. 

Toeslagmaatstaven
Toeslagverlening bij Pensioenfonds ING vindt plaats op basis van de volgende maatstaven:

 1. De cao-loonontwikkeling ING Bank: voor medewerkers en een deel oud-medewerkers van ING Bank als er een cao-loonsverhoging bij ING Bank plaatsvindt. Het Bestuur besluit hierover twee maanden voorafgaand aan de cao-loonsverhoging.

 2. De cao-loonontwikkeling NN Group: voor medewerkers en een deel oud-medewerkers van NN Group als er een cao-loonsverhoging bij NN Group plaatsvindt. Het Bestuur besluit hierover twee maanden voorafgaand aan de cao-loonsverhoging.

 3. De prijsontwikkeling (prijsindex): voor de meeste oud-medewerkers van ING Bank en NN Group. Het Fonds bepaalt de prijsontwikkeling aan de hand van de afgeleide consumentenprijsindex tussen oktober van enig jaar en oktober van het daaraan voorafgaande jaar. Het Bestuur besluit hierover elk jaar in december. De verhoging gaat vervolgens in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Bij uitdiensttreding van ING Bank of NN Group of bij pensionering wordt uw toeslag doorgaans bepaald op basis van de prijsontwikkeling. Raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie. 

Let op
Bent u in dienst van ING Bank of NN Group? Dan is voor u ook het toeslagenbeleid van uw CDC Pensioenfonds van belang. Uw maatstaf voor toeslagverlening bij Pensioenfonds ING (prijsindex of loonindex) kan afwijken van uw maatstaf bij uw CDC Pensioenfonds. Meer informatie vindt u op www.cdcpensioen.nl

Meer informatie

Toeslagstaffel

Pensioenfonds ING gebruikt een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over voorwaardelijke toeslagverlening. Hierin kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening. Bij een gemiddelde reële dekkingsgraad vanaf 90% (toeslagstaffel 2019) kan volledige toeslag worden verleend. Een gemiddelde reële dekkingsgraad lager dan 100% betekent dat het Fonds voor de toekomst nog afhankelijk is van te behalen rendement op de financiële markten.

De toeslagstaffel wordt jaarlijks aangepast vanwege de ‘vergrijzing’ van het Fonds: dit is het gevolg van de sluiting van het Fonds per 1 januari 2014. De nieuwe pensioenregeling voor werknemers van ING Bank en NN Group is ondergebracht bij de CDC Pensioenfondsen. Hierdoor is er geen instroom meer van nieuwe deelnemers in het Fonds.

Toeslagstaffel

Inhaaltoeslagen

 • Vóór 2014
  Het Fonds is alleen verantwoordelijk voor de toeslagverlening na 2014. Vóór 2014 waren de werkgevers verantwoordelijk voor de financiering van de toeslagen. Het Fonds kan niet (volledig) toegekende toeslagen vóór 2014 niet op ING Bank of NN Group verhalen. Dit zijn de afspraken die gemaakt zijn bij de financiële onafhankelijkheid van het Fonds per 2014. Wel kan het Fonds besluiten om misgelopen toeslagen van vóór 2014 te compenseren door middel van extra toeslagen als de toekomstige financiële situatie van het Fonds zeer goed is (zie bovenstaande toeslagstaffel).
 • Na 2014
  Sinds de financiële onafhankelijkheid per 2014 heeft het Fonds ieder jaar een volledige toeslag verleend (indexatie) aan alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Er is geen sprake van in te halen toeslagen.

Zie ook het overzicht van de toeslagverlening in de afgelopen tien jaar.

Extra toeslagen

 • Ongeacht de financiële situatie van het Fonds biedt de belastingwetgeving geen ruimte om extra toeslagen toe te kennen anders dan voor de compensatie van eerder misgelopen toeslagen (zie hierboven onder inhaaltoeslagen).

Meer informatie

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.