Over Pensioenfonds ING

Toeslagenbeleid (indexatie)

Pensioenfonds ING probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met een toeslag aan de hand van een toeslagmaatstaf. Het bestuur heeft de discretionaire bevoegdheid om af te wijken van de toeslagmaatstaf en geen toeslag of een lagere toeslag toe te kennen.

Pensioenfonds ING betaalt toekomstige verhogingen van uw pensioen uit het beleggingsrendement. U heeft door verhogingen in het verleden en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

Pensioenfonds ING probeert jaarlijks de pensioenen te verhogen voor behoud van koopkracht. Dit noemen we ook wel een voorwaardelijke toeslagverlening of indexatie. In de pensioenwetgeving staan de volgende regels voor voorwaardelijke toeslagverlening:

 • Een pensioenfonds moet beleid vaststellen voor het verlenen van voorwaardelijke toeslagen en voor incidentele toeslagverlening. Hieruit moet blijken welke toeslagverlening wordt beoogd, welke maatstaf wordt gehanteerd en, als dat van toepassing is, welke methodiek wordt gehanteerd voor het al dan niet compenseren van in het verleden niet (of niet volledig) toegekende toeslagverlening en doorgevoerde kortingen.
 • Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% mag geen toeslag worden verleend.
 • Bij een beleidsdekkingsgraad boven 110% moet er genoeg vermogen beschikbaar zijn om de toeslag niet alleen in dát jaar, maar ook naar verwachting in de toekomst te kunnen betalen. Dit noemen wij toekomstbestendigheid.
 • Er kan een extra toeslag worden verleend om misgelopen toeslagen in het verleden te compenseren (inhaaltoeslag) of in het verleden doorgevoerde vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten te compenseren.
 • Er gelden voorwaarden voor de voorwaardelijkheid van een toeslagregeling en voor de communicatie over de toeslagverlening.

Ook de fiscale eisen ten aanzien van toeslagen spelen een rol.

Pensioenfonds ING heeft deze voorwaarden vastgelegd in het Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020 en wordt toegepast in het kader van de uitvoering van de toeslagregelingen.

Meer informatie

Lees ook de veelgestelde vragen over toeslagverlening.

Pensioenfonds ING probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met een toeslag aan de hand van een toeslagmaatstaf. Het bestuur heeft de discretionaire bevoegdheid om af te wijken van de toeslagmaatstaf en geen toeslag of een lagere toeslag toe te kennen.

Pensioenfonds ING betaalt toekomstige verhogingen van uw pensioen uit het beleggingsrendement. U heeft door verhogingen in het verleden en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

In het pensioenreglement liggen de eisen vast die worden gesteld aan de toeslagregeling. Wij lichten dat hierna toe.

Toeslagmaatstaven

Voor de voorwaardelijke toeslagverlening bij Pensioenfonds ING gelden de volgende maatstaven:

 • De cao-loonontwikkeling ING Bank:
  • voor medewerkers en een deel van de oud-medewerkers van ING Bank,
  • als er een cao-loonsverhoging bij ING Bank plaatsvindt.
  • Het Bestuur besluit elk jaar in december of de pensioenen met eenzelfde percentage verhoogd kunnen worden.
  • De verhoging gaat vervolgens met terugwerkende kracht.
 • De cao-loonontwikkeling NN Group:
  • voor medewerkers en een deel van de oud-medewerkers van NN Group,
  • als er een cao-loonsverhoging bij NN Group plaatsvindt.
  • Het Bestuur besluit elk jaar in december of de pensioenen met eenzelfde percentage verhoogd kunnen worden.
  • De verhoging gaat vervolgens met terugwerkende kracht.
 • De prijsontwikkeling (prijsindex):
  • voor de meeste oud-medewerkers van ING Bank en NN Group.
  • Pensioenfonds ING bepaalt de prijsontwikkeling aan de hand van de afgeleide consumentenprijsindex tussen oktober van enig jaar en oktober van het daaraan voorafgaande jaar.
  • Het Bestuur besluit elk jaar in december of de pensioenen met eenzelfde percentage, of maximaal 3% verhoogd kunnen worden.
  • De verhoging gaat vervolgens in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Na uitdiensttreding van ING Bank of NN Group of bij pensionering wordt de prijsontwikkeling doorgaans de maatstaf voor de toeslag op uw pensioen.

Ambitie

Pensioenfonds ING heeft de ambitie om 80% van de maatstaf aan toeslag te verlenen. Of dat kan is afhankelijk van de financiële situatie van Pensioenfonds ING. Pensioenfonds ING beoordeelt dit jaarlijks. Wanneer de toeslagambitie niet in voldoende mate wordt gerealiseerd, is de werkgever géén aanvullende premie of bijstorting verschuldigd.

Hoe gefinancierd?

Er zijn geen premie-inkomsten waaruit Pensioenfonds ING toeslagen kan financieren. Pensioenfonds ING financiert uw toeslag uit het beleggingsrendement op het vermogen van Pensioenfonds ING. Mocht het vermogen van Pensioenfonds ING in enig jaar niet hoog genoeg zijn om de (volledige) toeslagmaatstaf toe te kennen, dan kan er voor bepaalde groepen een beroep worden gedaan op een bestemmingsreserve. Het gaat om de huidige medewerkers van ING Bank of van NN Group, zolang zij in dienst blijven, en om een deel van de arbeidsongeschikten, zolang zij arbeidsongeschikt zijn en pensioen opbouwen. Met de bestemmingsreserve kan een toeslag aangevuld worden. Met deze reserve is de overgang van een onvoorwaardelijke naar een voorwaardelijke toeslagverlening gecompenseerd, toen Pensioenfonds ING financieel onafhankelijk werd per 2014. De actuele hoogte van de bestemmingsreserve is te vinden in het laatste Kwartaalbericht van Pensioenfonds ING.

Als de financiële situatie onder druk komt te staan en de dekkingsgraad te laag is, bestaat de kans dat uw pensioen niet, of slechts gedeeltelijk wordt verhoogd, of in het uiterste geval wordt verlaagd (gekort).

Toeslag in het verleden

Bekijk het overzicht van de toeslagverleningen en prijs- en loonstijgingen in de afgelopen 10 jaar.

Meer informatie

Lees ook de veelgestelde vragen over toeslagverlening.

Pensioenfonds ING probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met een toeslag aan de hand van een toeslagmaatstaf. Het bestuur heeft de discretionaire bevoegdheid om af te wijken van de toeslagmaatstaf en geen toeslag of een lagere toeslag toe te kennen. Pensioenfonds ING betaalt toekomstige verhogingen van uw pensioen uit het beleggingsrendement. U heeft door verhogingen in het verleden en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

Elk jaar beslist het Bestuur van Pensioenfonds ING het mogelijk is om de pensioenen te verhogen (toeslagverlening of indexatie). De mate van verhoging (wel, geen of een gedeeltelijke toeslag) is grotendeels afhankelijk van de dekkingsgraad. Pensioenfonds ING moet volgens de pensioenwetgeving toekomstbestendig kunnen indexeren. Deze wettelijke voorwaarden gaan uit van de DNB-beleidsdekkingsgraad.

Binnen de wettelijke randvoorwaarden heeft het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds ING richtlijnen vastgesteld voor het toekennen van een toeslag. Hierbij is ook rekening gehouden met het behoud van de koopkracht op langere termijn. Het Bestuur kan het toeslagenbeleid wijzigen of afwijken van de richtlijnen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving veranderen, door voorschriften van de toezichthouder of als de verschillende toeslagmaatstaven van Pensioenfonds ING te veel uiteenlopen.

Pensioenfonds ING hanteert een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over voorwaardelijke toeslagverlening. Hieraan kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening. Bij een gemiddelde reële dekkingsgraad vanaf 93% (toeslagstaffel 2022) kan de volledige toeslagmaatstaf worden toegekend. Een gemiddelde reële dekkingsgraad lager dan 100% betekent dat Pensioenfonds ING voor de toekomst nog afhankelijk is van te behalen rendement op de financiële markten.

De grenzen van de toeslagstaffel worden jaarlijks met 1%-punt verhoogd om te waarborgen dat de financiële positie van Pensioenfonds ING sterk genoeg blijft.

Toeslagstaffel

Inhaaltoeslagen

Pensioenfonds ING kan besluiten om misgelopen toeslagen te compenseren met extra toeslagen als de financiële situatie van Pensioenfonds ING in de toekomst zeer goed is (zie bovenstaande toeslagstaffel). Zie ook het overzicht van de toeslagverlening in de afgelopen tien jaar.

Meer informatie

Lees ook de veelgestelde vragen over toeslagverlening.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.